På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inkomstskatt – stiftelser

Som huvudregel ska stiftelser alltid betala skatt för sina inkomster. Inkomstskattelagen talar om obegränsat skattskyldiga. Den statliga inkomstskatten är 22 procent.

Reglerna om inkomstskatt för stiftelser har genomgått relativt stora förändringar. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2013, innebär att stiftelser nu har samma allmännyttiga ändamål som ideella föreningar och registrerade trossamfund. Ändamålskravet samt verksamhets- och fullföljdskravet har också moderniserats och förtydligats.

En stiftelse som verkar för ett allmännyttigt ändamål, och som uppfyller ett antal övriga krav, är inte skyldig att betala skatt för vissa näringsinkomster, den är s.k. inskränkt skattskyldig/allmännyttig.

För att en stiftelse ska vara allmännyttig krävs att den uppfyller följande tre krav;

 • Ändamålskravet
 • Verksamhetskravet
 • Fullföljdskravet

Samtliga krav måste vara uppfyllda för att stiftelsen ska vara allmännyttig.

Ändamålskravet

Stiftelsen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål menas ett ändamål som främjar

 • Idrott
 • Kultur
 • Miljövård
 • Omsorg om barn och ungdom
 • Politisk verksamhet
 • Religiös verksamhet
 • Sjukvård
 • Social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • Utbildning
 • Vetenskaplig forskning
 • En annan likvärdig verksamhet.

Ändamålet får inte vara begränsat till vissa familjer eller bestämda personer. Detta innebär att stiftelsen, även om den har som ändamål att främja t.ex. utbildning, inte är allmännyttig om den bara riktar sig till vissa familjer eller bestämda personer.

Verksamhetskravet

Det räcker inte att det ändamål som anges i stadgarna är allmännyttigt utan stiftelsen måste också i sin verksamhet, uteslutande eller så gott som uteslutande, främja ett allmännyttigt ändamål. Med uteslutande eller så gott som uteslutande avses 90-95 procent.

Det är de resurser som stiftelsen lägger ner i sin verksamhet som ska mätas i verksamhetskravet. Dessa måste till 90-95 procent användas i en verksamhet som främja ett allmännyttigt ändamål.

De resurser som använts i en verksamhet och vars enda syfte är att finansiera den allmännyttiga verksamheten ska dock inte ingå i bedömningen.

Om verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts åren före beskattningsåret, under beskattningsåret samt det närmast följande beskattningsåret. Om verksamhetskravet sammantaget är uppfyllt under denna treårsperiod är det också uppfyllt för beskattningsåret.

Fullföljdskravet

Fullföljdskravet är ett aktivitetskrav som innebär att stiftelsen under beskattningsåret i skälig omfattning måste använda sina intäkter för ett allmännyttigt ändamål. Med skälig omfattning avses ca 80 %.

Vilka intäkter ska ingå i bedömningen om fullföljdskravet är uppfyllt?

Vid bedömningen om fullföljdskravet är uppfyllt ska stiftelsens samtliga intäkter tas med, dock med följande undantag.

 • Intäkter i en verksamhet som är skattepliktig även om kraven för allmännyttighet är uppfyllda
 • Gåvor och bidrag med avsikten att de inte ska användas direkt för verksamheten
 • Kapitalvinster samt schablonintäkter på investeringsfonder

Vilka kostnader ska avräknas från intäkterna?

Följande kostnader ska räknas av från intäkterna:

 • Insamlingskostnader
 • Kapitalförvaltningskostnader
 • Räntekostnader
 • Fastighetskostnader

Förutsättningen är dock att kostnaderna inte ingår i en verksamhet som är skattepliktig, även om kraven för allmännyttighet är uppfyllda.

Hur beräknas fullföljd?

Fullföljden beräknas som

Kostnader i allmännyttig ideell verksamhet


Nettointäkter (intäkter=kostnader) enl. ovan

fullfölj (fullföljdsgrad)

För att fullföljdskravet ska vara uppfyllt krävs att fullföljdsgraden åtminstone uppgår till cirka 80 procent.

Tidsperiod

Om 80 procent av intäkterna har använts i den allmännyttiga verksamheten under det aktuella beskattningsåret är fullföljdskravet uppfyllt.

Om fullföljdskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts under en period av flera år, i normalfallet beskattningsåret och de fyra föregående beskattningsåren. Det kan i vissa fall också vara möjligt att utsträcka tidsperioden till att omfatta år efter beskattningsåret. Om fullföljdskravet sammantaget är uppfyllt under denna längre tidsperiod är det också uppfyllt för beskattningsåret.

Om fullföljdskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret, men detta förhållande kan antas vara tillfälligt och bero på omständigheter utanför föreningens kontroll, gäller följande. Om kravet har uppfyllts för en tidsperiod som omfattar de fyra föregående beskattningsåren och det närmast följande beskattningsåret är fullföljdskravet uppfyllt för beskattningsåret. Vid ”tillfällig brist” undantas alltså beskattningsåret vid flerårsbedömningen.

Skatteverket

Till toppen