På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteregler – samfällighetsföreningar

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Den generella momsen är 25 procent.  Vissa varor och tjänster, till exempel livsmedel, hotell- och campingverksamhet, böcker samt entréavgift till teaterföreställningar, har lägre moms.

Den som har en momspliktig försäljning av varor och tjänster inom Sverige i en yrkesmässig verksamhet, är skyldig att redovisa moms (skattskyldig till moms). Även om föreningens verksamhet inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av moms är föreningen i vissa fall ändå skyldig att redovisa och betala svensk moms på inköp av varor och tjänster från andra länder.

Samfällighet kan vara skattskyldig till moms

En samfällighet som förvaltas av en förening kan vara skattskyldig till moms. Om samfälligheten i stället är delägarförvaltad är det delägarna som kan vara skattskyldiga till moms.

Samfälligheten blir skattskyldig till moms om den, i mer än ringa omfattning, säljer momspliktiga varor eller tjänster till utomstående. Skattskyldigheten omfattar enbart den del av verksamheten som riktar sig till utomstående.
Samfälligheten ska därför inte redovisa moms för verksamheten som samfälligheten bedriver för att tillgodose samfällighetens fastigheters, det vill säga delägarnas, gemensamma behov.

Är samfälligheten föreningsförvaltad är det föreningen som blir skattskyldig till moms och ska registreras hos Skatteverket för att redovisa moms.

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration. Momsdeklarationen lämnas en gång per år för föreningar som har en momspliktig omsättning som sammanlagt uppgår till högst en miljon kronor per beskattningsår. Om omsättningen överstiger en miljon kronor men sammanlagt beräknas uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska momsdeklaration lämnas för varje kvartal. Om omsättningen överstiger 40 miljoner kronor lämnas momsdeklaration istället för varje månad. Deklarationen och betalningen ska i de flesta fall vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. Mer information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552) och under avsnittet Moms - Redovisa och betala moms.

Mer information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552). Information om hur moms redovisas i en delägarförvaltad samfällighet finns i broschyren Skatteregler för Samfälligheter (SKV 293).

F-skatt

En samfällighetsförening som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om att bli godkända för F-skatt. Ansök på blankett Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620).

När Skatteverket tilldelat föreningen en F-skattsedel innebär det att föreningen själv betalar in skatt varje månad. Samfällighetsföreningen ska också lämna blankett Preliminär självdeklaration 2 (SKV 4313). För samfällighetsföreningens uppdragsgivare blir F-skattsedeln ett bevis på att de inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Arbetsgivaravgifter

Samfällighetsföreningar ska ansöka om att bli arbetsgivare på blankett skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620) om de betalar ut ersättning för arbete. Med ersättning för arbete avses både kontant lön och andra skattepliktiga förmåner.

Samfällighetsföreningen är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till personer som har A-skatt eller F-skattsedel med villkor (FA‑skatt), och som inte skriftligen har åberopat F-skattsedeln. Om ersättningen till en och samma betalningsmottagare under ett år är mindre än 1 000 kr ska föreningen inte betala några arbetsgivaravgifter. Mer information om arbetsgivaravgifter finns i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Samfällighetsföreningar som betalar ut kontant ersättning för arbete till mottagare som har A-skatt ska göra skatteavdrag. Föreningar som är huvudarbetsgivare till betalningsmottagaren är skyldiga att dra skatt enligt tabell. Föreningar som inte är huvudarbetsgivare ska dra 30 % i skatt.  Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas månadsvis i en arbetsgivardeklaration. Deklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 i månaden efter utbetalningsmånaden.

Det finns möjlighet att lämna arbetsgivardeklaration via internet. Då ska samfällighetsföreningen anmäla behörig företrädare till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan den behörige företrädaren sedan logga in på e-tjänsten med sin e-legitimation.

Kontrolluppgifter

Samfällighetsföreningar som betalat ut ersättning för arbete ska lämna kontrolluppgifter enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna mindre mängder kontrolluppgifter direkt i tjänsten. Om du behöver föra över större mängder kontrolluppgifter finns en filöverföringstjänst.

Samfällighetsföreningar ska även lämna kontrolluppgift (KU) på ersättning för utfört arbete som är inkomst av näringsverksamhet för mottagaren, om mottagaren endast har A-skattsedel. Det kan innebära att föreningen i vissa fall ska lämna kontrolluppgift för en juridisk person. Om mottagaren har F-skatt med villkor (FA-skatt) ska föreningen lämna kontrolluppgift om mottagaren inte skriftligen hänvisar till F-skattsedeln.

Samfällighetsföreningar ska lämna kontrolluppgift om det sammanlagda värdet av ersättningar och förmåner till en person är 100 kronor eller mer för hela året. Om föreningen har dragit skatt på ersättningen ska föreningen lämna kontrolluppgift oavsett hur stor ersättningen är. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari året efter utbetalningsåret. Dessa lämnas normalt på fil men för inkomstår 2014 går det även att lämna uppgifterna på CD eller diskett. Om KU lämnas på papper används blankett KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m. fl. (SKV 2300). Till Skatteverket lämnar föreningen då också en sammanställning över samtliga kontrolluppgifter.

För en delägarbeskattad samfällighetsförening ska kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och dödsbon som är delägare och innehar privatbostadsfastigheter. Kontrolluppgiften ska ange fastighetens andel av samfällighetens avkastning av ränta, utdelning och liknande som överstiger 600 kronor. Lämna uppgifterna på blankett KU 73 Utdelning med m.m. till delägare i samfällighet (SKV 2317).

Föreningsbeskattade samfällighetsföreningar ska lämna kontrolluppgift för delägande fastigheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Kontrolluppgifterna ska ange utdelning till delägaren samt hur stor andel som kommer från intäkt av skogsbruk. För ägare av näringsfastighet likställs intäkten av skogsbruk med intäkter från skogsbruk som delägaren själv bedrivit. Uppgifterna lämnas på blankett KU 73 Utdelning m.m. till delägare i samfällighet (SKV 2317).

Uppgifter till delägare

Delägare i en samfällighet behöver uppgifter för att kunna lämna en korrekt inkomstdeklaration. En samfällighetsförening är därför skyldig att lämna de uppgifter som behövs för deklarationen. Det kan handla om uppgifter om fastighetsavgift, fastighetsskatt, betalda ränteutgifter och tomträttsavgäld med mera.

Skattekonto

Alla som betalar skatter och avgifter har ett skattekonto hos Skatteverket. Samtliga betalningar till Skatteverket bokförs på skattekontot. Exempel på betalningar till Skatteverket är bland annat arbetsgivaravgifter och avdragen skatt som ska betalas in på skattekontot en gång i månaden i samband med att samfällighetsföreningen lämnar en skattedeklaration. Om föreningen är momsregistrerad ska momsen redovisas i em momsdeklaration och betalas till skattekontot varje eller var tredje månad, beroende på redovisningsperiod. Om föreningen är registrerad till F-skatt ska den debiterade preliminärskatten betalas in tillsammans med övriga skatter och avgifter till skattekontot varje månad. Det finns möjlighet att få åtkomst till skattekontot via Internet. Då ska samfällighetsföreningen anmäla behörig företrädare till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan den behörige företrädaren sedan logga in på e-tjänsten med sin e-legitimation.


Skatteverket

Till toppen