På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fiberförening som samfällighetsförening

En samfällighetsförening förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning eller av en särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning. Den kan även vara förenings- eller delägarbeskattad. 

I och med att föreningen blivit tilldelad ett organisationsnummer hos Lantmäteriet är samfälligheten föreningsförvaltad. Samfälligheten förvaltar i dessa fall en gemensamhetsanläggning (fibernätet). Samfällighetsföreningen blir därför delägarbeskattad.

Beskattning av samfällighetsförening

En samfällighetsförening förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning eller av en särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning. Den kan även vara förenings- eller delägarbeskattad. I och med att föreningen blivit tilldelad ett organisationsnummer hos Lantmäteriet är samfälligheten föreningsförvaltad. Samfälligheten förvaltar i dessa fall en gemensamhetsanläggning (fibernätet). Samfällighetsföreningen blir därför delägarbeskattad.

Bokföringsskyldighet för en samfällighetsförening

En samfällighetsförening är bara bokföringsskyldig om föreningen uppfyller en eller flera av dessa punkter:

  • föreningen bedriver näringsverksamhet
  • värdet av föreningens tillgångar överstiger gränsbeloppet 1,5 miljoner kronor, enligt balansräkningen
  • föreningen är moderföretag i en koncern
  • stadgarna anger att redovisning ska upprättas i enlighet med bokföringslagen.

En samfällighetsförening som endast förvaltar en samfällighet anses inte bedriva näringsverksamhet. Men om verksamheten även riktar sig utåt mot andra än de fastigheter som är delägare kan det bli aktuellt att pröva om föreningen bedriver näringsverksamhet.

Även om föreningen inte är bokföringsskyldig måste föreningen ändå skapa en förteckning över inkomster och utgifter. Denna förteckning behövs för att kunna ta ut avgifter av medlemmarna. Förteckningen behövs även för att samfälligheten ska kunna ge delägarna uppgifter till deras deklarationer och för delägarnas bokföring, om de har egen verksamhet.

Moms i samfällighetsförening

Skattskyldighet till moms uppkommer när varor eller tjänster omsätts i ekonomisk verksamhet och omsättningen är skattepliktig.

En föreningsförvaltad samfällighet (samfällighetsförening) anses inte bedriva ekonomisk verksamhet och är inte skattskyldig till moms om den enbart bedriver verksamhet för att tillgodose gemensamma behov för de fastigheter som är andelsägare i samfälligheten. Detta innebär att samfällighetsföreningen inte har rätt till avdrag för ingående moms på inköp för verksamheten. Om samfällighetsföreningen i mer än ringa omfattning omsätter varor eller tjänster till utomstående mot ersättning, anses den delen av verksamheten som ekonomisk verksamhet. Det innebär att föreningen blir skattskyldig till moms för omsättningar i den delen av verksamheten.

Samfällighetsförening som arbetsgivare

Föreningen ska registrera sig som arbetsgivare om föreningen betalar ut löner, styrelsearvode eller liknande. Om föreningen bara betalar ut arvode en eller ett par gånger per år kan föreningen registrera sig som säsongsarbetsgivare.

Personalliggare i samfällighetsförening

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Om en fiberförening bygger i egen regi eller beställer arbetet av en underentreprenör är föreningen byggherre. Som byggherre kan föreningen överlåta sina skyldigheter på en totalentreprenör genom ett skriftligt avtal.

Deklaration

En delägarbeskattad samfällighet som är föreningsförvaltad är normalt inte skyldig att lämna inkomstdeklaration. Inkomstdeklaration ska lämnas endast om samfälligheten är skattskyldig för särskild löneskatt på pensionskostnader eller avkastningsskatt. Då ska underlag redovisas endast för dessa skatter. Redovisningen sker på Inkomstdeklaration 2 (SKV 2002).

Istället ska de som äger fastigheterna redovisa sin andel av samfällighetens inkomster och utgifter i sina egna deklarationer. Hur beskattningen ska ske för var och en av delägarna beror på typen av delägarfastighet.

Skatteverket

Till toppen