På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Driva fiberföreningar som ideell förening

En ideell förening som har till ändamål att gräva ner fiber främjar inte något allmännyttigt ändamål och ska därför beskattas enligt vanliga regler för näringsverksamhet.

En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningen

  • bedriver näringsverksamhet
  • är moderföretag i en koncern
  • har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kronor.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på ett betryggande sätt inom landet i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
  • föreningen ska upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Bokföringsnämnden har tagit fram regler för förenklat årsbokslut för ideella föreningar. Det får tillämpas om föreningens nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Föreningen kan även tillämpa redovisningsprinciperna i K3-regelverket eller den gamla normgivningen det vill säga Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens anpassningsnormering.

Moms i ideella föreningar

För att föreningen ska registreras till moms krävs bland annat att föreningen kan visa att den fortlöpande kommer att tillhandahålla tjänster eller varor mot ersättning. Det kan till exempel handla om att föreningen säljer bredbandstjänster eller tillhandahåller distributionstjänster till medlemmarna. Det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning. Ersättningen får inte vara enbart symbolisk.

Föreningen kan visa detta genom kopia av stadgarna och upprättat avtal eller förslag till avtal mellan föreningen och medlem och andra avtal som föreningen ingått eller kommer att ingå för verksamheten till exempel med stamnätsägare, kommunikationsoperatör och bredbandsleverantör. Av avtalet ska det framgå vilka tjänster föreningen utför och till vilket pris. I det fall föreningen tar ut en avgift som avser flera olika tjänster exempelvis så kallad byanätsavgift ska denna specificeras så att det tydligt framgår vad som tillhandahålls och till vilket pris.

Den betalning som en medlem i en fiberförening betalar till föreningen i form av medlemsavgift och kapitaltillskott för att anlägga nätet utgör normalt ingen momspliktig omsättning. Enligt Skatteverkets bedömning finns det normalt inte en direkt koppling mellan betalningen och de tjänster föreningen tillhandahåller. Om en sådan betalning är att se som ersättning för en tjänst ska utgående moms redovisas på denna del.

Är föreningen skattskyldig för moms så innebär detta att föreningen har rätt att göra avdrag för ingående moms på de inköp den har för att kunna tillhandahålla tjänster som omfattas av skattskyldigheten.

Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande, Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt 2016-12-15 (dnr 131 472 246-16/111) där det finns mer information

Momsredovisning

Föreningen kan lämna momsredovisningen månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år.

F-skatt

Föreningar som tillhandahåller tjänster och varor kan ansöka om F-skatt.

Arbetsgivare

Föreningen ska registrera sig som arbetsgivare om föreningen betalar ut löner, styrelsearvoden eller liknande. Om föreningen bara betalar ut arvode en eller ett par gånger per år kan föreningen registrera sig som säsongsarbetsgivare.

Personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Om en fiberförening bygger i egen regi eller beställer arbetet av en underentreprenör är föreningen byggherre.  Som byggherre kan föreningen överlåta sina skyldigheter på en totalentreprenör genom ett skriftligt avtal.

Deklarera ideell förening

En ideell förening ska alltid deklarera om inkomsterna överstiger 200 kronor. Föreningen ska lämna inkomstdeklaration 3.

Inbetalningar

De inbetalningar som kommer in i föreningen behandlas skattemässigt olika beroende på vad de avser.

Lån från medlemmarna

Om en medlem har lånat ut pengar till en fiberförening så räknas inte detta lån som en skattepliktig intäkt för föreningen. Det måste alltid finnas en lånehandling.

Om medlemmen efterskänker lånet ses detta normalt som en skattepliktig intäkt.

Näringsbidrag

Med näringsbidrag menas stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för dennes näringsverksamhet från till exempel staten, en kommun eller ett landsting.
Ett näringsbidrag ska tas upp som intäkt om det används för en utgift som ska dras av omedelbart. Används näringsbidraget i en skattepliktig verksamhet till exempel nedläggning av fiber ska näringsbidraget tas upp till beskattning.

En ideell förening kan skjuta upp den skattemässiga redovisningen av näringsbidraget om bidraget ska användas för ett avsett ändamål ett senare år än det år då föreningen fick näringsbidraget.

Om ett näringsbidrag används för att köpa en tillgång som ska dras av genom värdeminskningsavdrag ska tillgångens anskaffningsvärde minskas med bidraget.

Anslutningsavgifter

Föreningen bör, enligt god redovisningssed, intäktsredovisa anslutningsavgiften när arbetet med anslutningen har utförts, det vill säga då fastigheter har anslutits till ett stadsnät av öppen fiber.

Om delar av anslutningsavgiften avser tjänster som kommer utföras senare år ska dessa delar av anslutningsavgiften periodiseras. Intäktsredovisningen påverkas inte av de principer som tillämpas för avskrivningar.

Medlemsavgifter

Föreningen kan ta in medlemsavgifter för att täcka kostnader för den allmänna föreningsverksamheten, till exempel kostnader i samband med årsmöte. Intäkter från medlemsavgifter är skattefria. Kostnader för den allmänna föreningsverksamheten är inte avdragsgilla.

Övriga inbetalningar

Övriga betalningar från medlemmar är skattepliktiga. Dessa anses utgöra ersättning för varor och tjänster som föreningen tillhandahåller medlemmarna. Exempel på sådana intäkter är nätavgifter (byanätsavgift) och serviceavgifter.

Föreningen ska sälja sina tjänster till marknadspris. Om tjänsterna inte säljs till marknadspris är huvudregeln att föreningen ska uttagsbeskattas.

Kostnader

Föreningen får dra av utgifter som behövs för att driva verksamheten antingen genom direktavdrag eller genom avskrivning.

Avskrivningar

Fibernätet, inklusive grävning och nedläggning, ska bokföras som en anläggningstillgång. Redovisningsmässigt ska avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen i redovisningen ska göras planenligt över nyttjandeperioden.

Skattemässigt är fibernätet ett inventarium och avskrivning ska göras enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.  De skattemässiga reglerna reglerar till vilket belopp avskrivningarna maximalt får uppgå till. Om reglerna om räkenskapsenlig avskrivning används ställer det vissa krav på bokföringen:

  • Föreningen måste ha ordnad bokföring som avslutas med årsbokslut, det vill säga med resultat- och balansräkning
  • Värdeminskningsavdraget ska motsvara avskrivningen i bokslutet.

I annat fall får man tillämpa reglerna om restvärdesavskrivning.

Om föreningen har fått ett näringsbidrag för investeringen ska avskrivningsunderlaget minskas med bidraget.

Försäljning av verksamheten

Under vissa förutsättningar behöver en fiberförening inte betala moms vid försäljning av verksamheten eller en verksamhetsgren.

Om verksamheten eller en verksamhetsgren säljs ska försäljningen redovisas i inkomstdeklarationen. Om verksamheten säljs till underpris, det vill säga under marknadsvärde, är huvudregeln inkomstskattemässigt att uttagsbeskattning ska göras. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan reglerna om underprisöverlåtelse vara tillämpliga och någon uttagsbeskattning ska då inte göras.

Skatteverket

Till toppen