På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Allmännyttiga föreningar

Allmännyttiga föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Dessa föreningar är alltså, utöver den ideella verksamheten, även skattebefriade för kapitalavkastning i form till exempel räntor och utdelningar och för kapitalvinster. Under vissa förutsättningar kan också fastighets- och rörelseinkomster vara skattefria.

Reglerna om inkomstskatt för ideella föreningar har delvis förändrats. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2013, innebär

 • Att de allmännyttiga ändamålen har moderniserats och förtydligats, någon förändring av vad som tidigare har ansetts vara allmännyttigt för en ideell förening har dock inte skett
 • Att verksamhets- och fullföljdskravet har moderniserats och förtydligats
 • Att öppenhetskravet har förtydligats.

En ideell förening som verkar för ett allmännyttigt ändamål, och som uppfyller ett antal övriga krav, är inte skyldig att betala skatt för vissa näringsinkomster, den är s.k. inskränkt skattskyldig/allmännyttig.

För att en ideell förening ska vara allmännyttig krävs att den uppfyller fyra krav:

 • Ändamålskravet
 • Verksamhetskravet
 • Fullföljdskravet
 • Öppenhetskravet

Samtliga krav måste vara uppfyllda för att den ideella föreningen ska vara allmännyttig.

Ändamålskravet

Den ideella föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål menas ett ändamål som främjar något av följande:

 • Idrott
 • Kultur
 • Miljövård
 • Omsorg om barn och ungdom
 • Politisk verksamhet
 • Religiös verksamhet
 • Sjukvård
 • Social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • Utbildning
 • Vetenskaplig forsking
 • En annan likvärdig verksamhet.

Ändamålet får dock inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Detta innebär att föreningen, även om den har som ändamål att främja t.ex. utbildning eller vetenskaplig forskning, inte är allmännyttig om den genom dessa ändamål ska tillgodose bestämda personers ekonomiska intressen.

Verksamhetskravet

Det räcker inte att det ändamål som anges i stadgarna är allmännyttigt, föreningen måste också i sin verksamhet, uteslutande eller så gott som uteslutande, främja ett allmännyttigt ändamål. Med uteslutande, eller så gott som uteslutande, avses 90 – 95 procent.

Det är de resurser som föreningen lägger ner i sin verksamhet som ska mätas i verksamhetskravet. Dessa måste till 90 – 95 procent användas i en verksamhet som främjar ett allmännyttigt ändamål.

De resurser som använts i en verksamhet vars enda syfte är att finansiera den allmännyttiga verksamheten ska dock inte ingå i bedömningen.

Om verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts året före beskattningsåret, beskattningsåret samt det närmast följande beskattningsåret. Om verksamhetskravet sammantaget är uppfyllt under denna treårsperiod är det också uppfyllt för beskattningsåret.

Fullföljdskravet

Fullföljdskravet är ett aktivitetskrav som innebär att föreningen under beskattningsåret i skälig omfattning måste använda sina intäkter för ett allmännyttigt ändamål. Med skälig omfattning avses cirka 80 procent.

Vilka intäkter ska ingå i bedömningen om fullföljdskravet är uppfyllt?

Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska föreningens samtliga intäkter tas med,

Dock med följande undantag:

 • Intäkter i en verksamhet som är skattepliktig även om kraven för allmännyttighet är uppfyllda
 • Gåvor och bidrag med avsikten att de inte ska användas direkt för verksamheten
 • Kapitalvinster samt schablonintäkter på investeringsfonder

Vilka kostnader ska räknas av från intäkterna?

Följande kostnader ska räknas av från intäkterna:

 • Insamlingskostnader
 • Kapitalförvaltningskostnader
 • Räntekostnader
 • Rörelsekostnader
 • Fastighetskostnader

Förutsättningen är dock att kostnaderna inte ingår i en verksamhet som är skattepliktig, även om kraven för allmännyttighet är uppfyllda.

Hur beräknas fullföljd?

Fullföljden beräknas som

Kostnader i allmännyttig ideell verksamhet


Nettointäkter (intäkter – kostnader) enl. ovan

fullfölj (fullföljdsgrad)

För att fullföljdskravet ska vara uppfyllt krävs att fullföljdsgraden åtminstone uppgår till cirka 80 procent.

Tidsperiod?

Om 80 procent av intäkterna har använts i den allmännyttiga verksamheten under det aktuella beskattningsåret är fullföljdskravet uppfyllt.

Om fullföljdskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts under en period av flera år, i normalfallet beskattningsåret och de fyra föregående beskattningsåren. Det kan i vissa fall också vara möjligt att utsträcka tidsperioden till att omfatta år efter beskattningsåret. Om fullföljdskravet sammantaget är uppfyllt under denna längre tidsperiod är det också uppfyllt för beskattningsåret.

Om fullföljdskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret, men detta förhållande kan antas vara tillfälligt och bero på omständigheter utanför föreningens kontroll, gäller följande. Om kravet har uppfyllts för en tidsperiod som omfattar de fyra föregående beskattningsåren och det närmast följande beskattningsåret är fullföljdskravet uppfyllt för beskattningsåret. Vid ”tillfällig brist” undantas alltså beskattningsåret vid flerårsbedömningen.

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet för en ideell förening som avser att köpa en fastighet eller annan anläggning som ska användas i allmännyttig verksamhet. Detsamma gäller om föreningen ska genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten.

Öppenhetskravet

Den ideella föreningen får inte vägra någon inträde, eller utesluta någon, som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

Beroende på vilket syfte och omfattning en förenings verksamhet har, kan dock vissa krav för ett medlemskap vara motiverade. Krav som i sig inte innebär att öppenheten går förlorad. Exempel på sådana krav kan vara musikalitet i en musikförening eller att man ska vara bosatt inom ett visst område för medlemskap i en hembygdsförening.

Skatteverket

Till toppen