På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteregler – ideella föreningar

Här får du information vilka skatteregler som gäller för ideella föreningar.

Lämna och rätta uppgifter

 • Du kan enkelt lämna och rätta kontrolluppgifter i vår e-tjänst.
 • Kontrolluppgifterna för inkomstår 2017 ska vara inlämnade senast den 31 januari 2018.

Använd vår e-tjänst

Öppettider: 06-04

Särskild löneskatt på pensionskostnader

En förening som har tecknat tjänstepensionsförsäkring, eller på annat sätt utfäst tjänstepension för sina anställda, ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnader. Föreningen räknar själv ut underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. Underlaget ska redovisas i en särskild ruta på inkomstdeklarationens första sida. Skattesatsen är 24,26 procent av underlaget. Debiteringen framgår av slutskattebeskedet. Information om hur underlaget räknas fram finns i regel på pensionsinstitutens webbplatser.

Mervärdesskatt (moms)

Mervärdesskatt (moms) är en skatt på omsättning av varor och tjänster. Om föreningen bedriver yrkesmässig verksamhet och säljer momspliktiga varor eller tjänster ska ni anmäla er för registrering till Skatteverket. En verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

F-skatt

Föreningar som bedriver näringsverksamhet kan få F-skattsedel. Detta innebär att en förening som har F-skattsedel själv betalar in sin preliminära skatt. Skatten ska föreningen betala in på ett skattekonto.

Om föreningen har F-skattsedel ska uppdragsgivare inte göra skatteavdrag från ersättning till föreningen. Om en förening som saknar F-skatt får ersättning för arbete från en uppdragsgivare ska denne normalt göra skatteavdrag med 30 procent.

Arbetsgivaravgifter

Har föreningen anställda ska föreningen betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, till exempel arvode till kassör eller ordförande.

Arbetsgivaravgift ska betalas på summan av lön, ersättning och förmåner om värdet tillsammans uppgår till 1 000 kronor eller mer för mottagaren under året. Arbetsgivaravgifterna varierar utifrån den anställdes ålder.

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder.

Redovisning och betalning av innehållna skatter och avgifter ska göras senast den 12 i månaden efter det att lönen eller ersättningen utbetalades.

Skatteavdrag

Föreningar som betalar ut kontant ersättning för arbete till mottagare som har A-skatt ska göra skatteavdrag vid utbetalningen om den utbetalda ersättningen är 1 000 kronor eller mer. Det spelar ingen roll om ersättningen är betalningsmottagarens huvud- eller sidoinkomst. Förening som betalar ut semesterersättningar ska också göra skatteavdrag, oavsett vad betalningsmottagaren har för skattsedel. Skatteavdrag ska göras på något av följande sätt:

 • enligt tabell
 • med 30 procent
 • enligt Skatteverkets beslut.

På semesterersättning dras skatt av enligt skattetabell för engångsbelopp.
Betalar däremot en idrottsförening ut ersättning till en idrottsutövare ska skatteavdrag inte göras, om ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp under året.

Vid varje avlöningstillfälle måste den anställde meddelas om hur stort skatteavdraget är. Det är lämpligt att göra det i lönebeskedet.

Föreningar som betalar ut ränta och utdelning ska också göra skatteavdrag om den uppgår till 100 kronor eller mer. Observera att du måste dra av skatt på räntor och utdelningar oavsett vilken skattsedel betalningsmottagaren har.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Det är vanligt att allmännyttiga föreningar äger fastigheter som är undantagna från skatteplikt vid fastighetstaxeringen. Det kan vara så kallad specialbyggnader (idrottsanläggning, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad etc.) eller fastigheter som till övervägande del används i föreningens allmännyttiga verksamhet. För dessa betalar föreningen ingen fastighetsskatt.

Föreningars fastigheter har i övrigt skattepliktiga taxeringsvärden som de får vid fastighetstaxeringen. Dessa är i de flesta fall skattepliktiga till fastighetsskatt. En förening, såväl inskränkt som oinskränkt skattskyldig, ska alltså betala fastighetsskatt för sådana fastigheter. Skattepliktiga fastigheter är bland annat sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som:

 • småhusenheter
 • hyreshusenheter
 • lantbruksenheter (i den mån det på dessa finns småhus/tomtmark för småhus).

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift ska lämnas enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). I första hand ska arbetsgivare lämna kontrolluppgifter för den som har fått:

 • lön
 • arvode
 • andra ersättningar och förmåner som är skattepliktig inkomst av tjänst.

Föreningen ska dessutom lämna kontrolluppgift på ersättning för utfört arbete som är inkomst av näringsverksamhet för mottagaren, om den endast har A-skattsedel. Det kan innebära att ni i vissa fall ska lämna kontrolluppgift för en juridisk person. Om mottagaren har F-skatt med villkor (FA-skatt) ska ni lämna kontrolluppgift om mottagaren inte skriftligen hänvisar till F-skattsedeln.

Föreningen ska lämna kontrolluppgift om det sammanlagda värdet av ersättningar och förmåner till en person är 100 kr eller mer för hela året. Om ni har dragit skatt på ersättningen ska ni lämna kontrolluppgift oavsett hur stor ersättningen är.

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari året efter utbetalningsåret. Blankett KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare med flera (SKV 2300) är vanligast. Till Skatteverket lämnas också en sammanställning över samtliga kontrolluppgifter. Dessa kan inlämnas på fil eller diskett. För att kunna lämna elektroniska uppgifter behövs ett program från Skatteverket. Beställ eller ladda ner det från Skatteverkets webbplats.

Från och med inkomståret 2015 finns en e-tjänst där du kan välja att lämna kontrolluppgifterna på två sätt:

 • lämna direkt i tjänsten, om det rör sig om mindre mängder uppgifter (lämna kontrolluppgift)
 • för över filer från ditt bokförings-, redovisnings- eller löneprogram, om det rör sig om större mängder uppgifter (filöverföring).

För att kunna använda filöverföring krävs e-legitimation.

Nytt sätt att lämna kontrolluppgifter från 2015

Läs om förändringen och hur du påverkas av den.

Deklarationsskyldighet

Ideella föreningar lämnar Inkomstdeklaration 3, vilken består av särskild självdeklaration och särskild uppgift. När deklarationen ska lämnas in beror på vilket räkenskapsår din förening har.

Särskild självdeklaration (sidorna 1 och 2 och i förekommande fall räkenskapsschema, SKV 2003a, och övriga deklarationsbilagor) ska lämnas av

 • ideell förening som är skattskyldig för all inkomst om skattepliktiga intäkter är högre än 100 kronor
 • allmännyttig ideell förening om skattepliktiga intäkter som omfattas av skattskyldighet är högre än 15 000 kronor
 • ideell förening om underlag för fastighetsskatt/fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.

Särskild uppgift (sidan 4), i vilken redogörelse lämnas för den skattefria verksamheten, ska lämnas av

 • allmännyttig ideell förening som är inskränkt skattskyldig.

Befrielse från skyldighet att lämna särskild uppgift

Efter ansökan får Skatteverket medge befrielse för viss tid (vanligen fem år) från skyldigheten att lämna särskild uppgift. Ansökan, SKV 2501, lämnas till Skatteverket.

En förening som ska erlägga särskild löneskatt för pensionskostnader eller är skattskyldig till inkomstskatt och/eller fastighetsskatt/fastighetsavgift medges normalt inte befrielse från särskild uppgift.

Skatteverket

Till toppen