På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inkomster - ideella föreningar

Skattefria kapitalinkomster

Allmännyttiga föreningar är inte till någon del skattskyldiga för löpande kapitalavkastning (t.ex. räntor och aktieutdelningar) eller för kapitalvinster/kapitalförluster.

Verksamheter som utgör rörelse

Skatterättsligt anses verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte utgöra näringsverksamhet (rörelse). Detta gäller även ideella föreningar. Vinstkriteriet är inte lika viktigt för juridiska personer. Rörelseverksamhet anses normalt bedriven när det är fråga om en verksamhet som typiskt sett är rörelse - även i det fall föreningen endast eftersträvat kostnadstäckning.

Vanligt förekommande rörelseverksamheter i föreningslivet är t.ex.

 • kursverksamhet, förskolor, idrotts- och kulturevenemang och andra aktiviteter där avgifter för deltagande tas ut
 • danstillställningar, festivaler, serveringsverksamhet och basarer
 • försäljning av adressregister, annonser och reklamplatser/sponsring
 • lotteriförsäljning och bingo
 • försäljning av t.ex. böcker, tidningar, kort, profilmaterial,souvenirer och secondhandförsäljning
 • upplåtelser av royaltykaraktär, försäljning av spelare,
 • tillhandahållande av tjänster mot ersättning/legoarbete, förmedlingsverksamhet, utarrendering, kurs- och konferensgårdsverksamhet, m.m.

Skattefria rörelseinkomster

Allmännyttiga föreningar är undantagna från skattskyldighet för vissa rörelseverksamheter, nämligen sådana som

 • har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller
 • av hävd — sett för landets föreningsliv i stort — har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Inkomster med naturlig anknytning

För en allmännyttig förening är rörelseinkomster med naturlig anknytning i normalfallet skattefria. Lär mer under rubriken Huvudsaklighetsbedömning i menyn till vänster.
Rörelseinkomster som har karaktär av naturlig anknytning är sådana som kommer från verksamheter som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål.

De typer av inkomster som har naturlig anknytning är

 • inkomst som direkt härrör från föreningens ideella verksamhet, t.ex. entréavgifter vid idrotts- eller kulturevenemang
 • inkomst av försäljning av märken, affischer, böcker m.m. för att öka intresset för föreningens verksamhet
 • inkomst från verksamhet av servicekaraktär där huvudsyftet med försäljningsverksamheten är att ge service till dem som deltar i föreningens allmännyttiga verksamhet, t.ex. försäljning i mindre skala av förfriskningar i anslutning till föreningsaktiviteter. Andra exempel är en musikförenings försäljning av noter till medlemmar, en idrottsförenings försäljning av idrottsartiklar i klubblokalerna och en församlings försäljning av böcker o.d. i anslutning till gudstjänsterna.

Det är rörelseverksamhetens art och syfte i förhållande till föreningens allmännyttiga ändamål som avgör om den kan klassificeras som naturlig anknytning. En verksamhet som främst bedrivs i syfte att vara en finansieringskälla har inte karaktär av naturlig anknytning.

Inkomster från bingo, lotterier med mera

Rörelseinkomster som avses här är sådana som kommer från verksamhet som traditionellt har använts som finansieringskälla för ideellt arbete.
Till dessa verksamheter räknas

 • bingo och andra lotterier
 • fester, danstillställningar och konserter
 • basarer och loppmarknader
 • försäljnings- och insamlingskampanjer
 • upplåtelse av reklamutrymme på klubbdräkter, i föreningens samlingslokaler eller anläggningar, i programblad och liknande
 • biografrörelse som bedrivs av nykterhetsförening eller av förening vars ändamål är att hålla allmänna samlingslokaler.

För att utgöra hävd i skattehänseende ska det aktuella slaget av verksamhet ha utnyttjats inom landets föreningsliv - generellt sett - som finansieringskälla för ideellt arbete under en längre tid. Det är således inte tillräckligt att den egna föreningen bedrivit en viss typ av verksamhet under lång tid.

För en allmännyttig förening är hävdvunna finansieringskällor normalt skattefria. Läs mer under rubriken Huvudsaklighetsbedömning.

Second hand

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för second hand-försäljning. Reglerna innebär att allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund inte längre behöver betala inkomstskatt eller moms för verksamhet som avser försäljning av skänkta varor som används som finansieringskälla för ideellt arbete.

De nya reglerna ska användas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. Om föreningens eller trossamfundets beskattningsår börjar före årsskiftet 2015/2016 gäller de tidigare bestämmelserna till beskattningsåret är slut. Därefter gäller de nya reglerna även för dessa föreningar och trossamfund.

Skattefria fastighetsinkomster

En allmännyttig ideell förening är inte skattskyldig för inkomst av fastighet om

 • fastigheten ägs av föreningen och till övervägande del, mer än 50 %, används i den allmännyttiga verksamheten
 • fastighetsinkomsten till minst 70-80% kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för det ideella arbetet.  

Fastighet eller del av fastighet som används som bostad (t.ex. för vaktmästare, pastor) anses inte använd i allmännyttig verksamhet. Uthyrning räknas som kommersiell användning även föreningen hyr ut till någon annan som bedriver allmännyttig verksamhet. Vid bedömning av vad en delvis uthyrd fastighet till övervägande del används till är det ofta ytan - i förekommande fall i kombination med tid - som utgör jämförelsegrund. Ibland kan en bedömning efter hyresvärde eller byggkostnad ge ett mer rättvisande utslag. Volymen kan ha betydelse om del av lokalerna har mycket hög takhöjd. Ofta får flera faktorer sammanvägas.

Exempel på fastighetsinkomster som har naturlig anknytning är hyror som en samlingslokalägande förening uppbär pga. upplåtelse av lokaler för allmännyttigt ändamål.

När det gäller s.k. specialbyggnad (se Fastighetsskatt och fastighetsavgift på sidan Skatteregler) kan inkomst av sådan under vissa förutsättningar undantas från beskattning även om skattefrihetsreglerna enligt ovan inte är uppfyllda. Så är förhållandet när och i den mån ägaren använder fastigheten i verksamhet som medför att den klassificeras som specialbyggnad vid fastighetstaxeringen.

Grundavdrag

Allmännyttiga föreningar, som är skattskyldiga för näringsverksamhet, medges ett grundavdrag. Grundavdraget är 15 000 kronor och görs från den taxerade inkomsten av Skatteverket.

Skatteverket

Till toppen