På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Driva fiberföreningar som ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar ska beskattas för alla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattereglerna är i stort sett samma som för aktiebolag.

En ekonomisk förening är alltid bokföringsskyldig och skyldig att ha en revisor.

Bokföringsskyldigheten innebär bland annat att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • det ska finnas verifikationer för alla bokföringsposter
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på ett betryggande sätt inom landet i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
  • föreningen ska upprätta en årsredovisning.

Bokföringsnämnden har tagit fram redovisningsprinciper för ekonomiska föreningar. Dessa är indelade i olika kategorier. Föreningen ska använda K2, K3 eller K4.

En ekonomisk förening ska alltid ha en revisor.

Moms i ekonomisk förening

För att föreningen ska registreras till moms krävs bland annat att föreningen kan visa att den fortlöpande kommer att tillhandahålla tjänster eller varor mot ersättning. Det kan till exempel handla om att föreningen säljer bredbandstjänster eller tillhandahåller distributionstjänster till medlemmarna. Det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning. Ersättningen får inte vara enbart symbolisk.

Föreningen kan visa detta genom kopia av stadgarna och upprättat avtal eller förslag till avtal mellan föreningen och medlem och andra avtal som föreningen ingått eller kommer att ingå för verksamheten till exempel med stamnätsägare, kommunikationsoperatör och bredbandsleverantör. Av avtalet ska det framgå vilka tjänster föreningen utför och till vilket pris. I det fall föreningen tar ut en avgift som avser flera olika tjänster exempelvis så kallad byanätsavgift ska denna specificeras så att det tydligt framgår vad som tillhandahålls och till vilket pris.

Den betalning som en medlem i en fiberförening betalar till föreningen i form av medlemsavgift och kapitaltillskott, till exempel insats för att anlägga nätet, utgör normalt ingen momspliktig omsättning. Enligt Skatteverkets bedömning finns det normalt inte en direkt koppling mellan betalningen och de tjänster föreningen tillhandahåller. Om en sådan betalning är att se som ersättning för en tjänst ska utgående moms redovisas på denna del.

Är föreningen skattskyldig för moms så innebär detta att föreningen har rätt att göra avdrag för ingående moms på de inköp den har för att kunna tillhandahålla tjänster som omfattas av skattskyldigheten.

Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande, Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt 2016-12-15 (dnr 131 472 246-16/111) där det finns mer information

Momsredovisning

Föreningen kan lämna momsredovisningen månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år.

F-skatt

Föreningar som tillhandahåller tjänster och varor kan ansöka om F-skatt.

Ekonomisk förening som arbetsgivare

Föreningen ska registrera sig som arbetsgivare om föreningen betalar ut löner, styrelsearvoden eller liknande. Om föreningen bara betalar ut arvode en eller ett par gånger per år kan föreningen registrera sig som säsongsarbetsgivare.

Personalliggare i ekonomisk förening

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Om en fiberförening bygger i egen regi eller beställer arbetet av en underentreprenör är föreningen byggherre. Som byggherre kan föreningen överlåta sina skyldigheter på en totalentreprenör genom ett skriftligt avtal.

Deklarera ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska alltid deklarera oavsett om föreningen bedriver någon verksamhet eller inte. Föreningen ska lämna inkomstdeklaration 2.

Inbetalningar

De inbetalningar som kommer in till föreningen ska behandlas skattemässigt olika beroende på vad de avser.

Insatser

Alla medlemmar i en ekonomisk förening måste betala en insats. Insatsens storlek ska framgå av föreningens stadgar. Insatser är skattefria.

Om föreningen inte återbetalar en inbetald insats i samband med att en medlem går ur föreningen till exempel för att det finns stadgebestämmelser om att en avgående eller utesluten medlem under vissa omständigheter inte har rätt att få sin insats återbetald, ska denna beskattas som intäkt i föreningen.

Lån från medlemmarna

Om en medlem har lånat ut pengar till en fiberförening så räknas inte detta lån som en skattepliktig intäkt för föreningen. Det måste alltid finnas en lånehandling.

Om medlemmen efterskänker lånet ses detta normalt som en skattepliktig intäkt.

Näringsbidrag

Med näringsbidrag menas stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för dennes näringsverksamhet från till exempel staten, en kommun eller ett landsting.

Ett näringsbidrag ska tas upp som intäkt om det används för en utgift som ska dras av omedelbart.

En ekonomisk förening kan skjuta upp den skattemässiga redovisningen av näringsbidraget om bidraget ska användas för ett avsett ändamål ett senare år än det år då föreningen fick näringsbidraget.

Om ett näringsbidrag används för att köpa en tillgång som ska dras av genom värdeminskningsavdrag ska tillgångens anskaffningsvärde minskas med bidraget.

Anslutningsavgifter

Föreningen bör, enligt god redovisningssed, intäktsredovisa anslutningsavgiften när arbetet med anslutningen har utförts, det vill säga då fastigheter har anslutits till ett stadsnät av öppen fiber.

Om delar av anslutningsavgiften avser tjänster som kommer utföras senare år ska dessa delar av anslutningsavgiften periodiseras. Intäktsredovisningen påverkas inte av de principer som tillämpas för avskrivningar.

Medlemsavgifter

Föreningen kan ta in medlemsavgifter för att täcka kostnader för föreningens förvaltning, till exempel kostnader i samband med årsmöte. Den är inte direkt knuten till någon motprestation från föreningens sida. Medlemsavgifter är normalt inte skattepliktiga för föreningen. Eftersom medlemsavgifterna inte är skattepliktiga har föreningen inte någon avdragsrätt för dessa kostnader. I regel kan man säga att föreningen inte har avdragsrätt för kostnader motsvarande de skattefria medlemsavgifterna.

Övriga inbetalningar

Övriga betalningar från medlemmar är skattepliktiga. Dessa anses utgöra ersättning för varor och tjänster som föreningen tillhandahåller medlemmarna. Exempel på sådana intäkter är nätavgifter (byanätsavgift) och andra serviceavgifter.

Föreningen ska sälja sina tjänster till marknadspris. Om tjänsterna inte säljs till marknadspris är huvudregeln att föreningen ska uttagsbeskattas.

Kostnader

Föreningen får dra av utgifter som behövs för att driva verksamheten antingen genom direktavdrag eller genom avskrivning.

Avskrivningar

Fibernätet, inklusive grävning och nedläggning, ska bokföras som en anläggningstillgång. Redovisningsmässigt ska avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen i redovisningen ska göras systematiskt över nyttjandeperioden.

Skattemässigt är fibernätet ett inventarium och avskrivning ska göras enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. De skattemässiga reglerna reglerar till vilket belopp avskrivningarna maximalt får uppgå till. Om reglerna om räkenskapsenlig avskrivning används ställer det vissa krav på bokföringen:

  • Föreningen måste ha ordnad bokföring som avslutas med årsbokslut, det vill säga med resultat- och balansräkning.
  • Värdeminskningsavdraget ska motsvara avskrivningen i bokslutet.

I annat fall får man tillämpa reglerna om restvärdesavskrivning.

Om föreningen har fått ett näringsbidrag för investeringen ska avskrivningsunderlaget minskas med bidraget.

Försäljning av verksamheten

Under vissa förutsättningar behöver en fiberförening inte betala moms vid en försäljning av verksamheten eller en verksamhetsgren.

Om hela eller delar av verksamheten säljs ska försäljningen redovisas i inkomstdeklarationen.

Om verksamheten säljs till underpris, det vill säga under marknadsvärde är huvudregeln inkomstskattemässigt att uttagsbeskattning ska göras. Under vissa förutsättningar kan en försäljning ske till underpris utan att någon uttagsbeskattning ska göras.

Avregistrering

Om föreningen inte längre bedriver momspliktig verksamhet eller inte längre är arbetsgivare ska föreningen avregistrera sig för detta hos Skatteverket. Föreningen avregistrerar sig elektroniskt på webbplatsen verksamt.se eller på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). Detta innebär inte att själva föreningen har avvecklats.

Avveckling

En ekonomisk förening kan avvecklas genom likvidation, fusion, konkurs eller genom att avföras. Kontakta Bolagsverket om du vill avveckla en förening.

Skatteverket

Till toppen