På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Oäkta bostadsföretags skatteregler – bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en juridisk person där samtliga inkomster och utgifter räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. För ett oäkta bostadsföretag sker inkomstberäkningen utifrån de verkliga intäkterna och kostnaderna.

En bostadsrättsförening är en juridisk person där samtliga inkomster och utgifter räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomstberäkningen ska ske utifrån bokföringsmässiga grunder. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär att inkomster och utgifter ska redovisas som intäkter och kostnader för de år på vilka de belöper. Detta betyder bl.a. att en inkomst ska hänföras till det år, då den enligt god redovisningssed ska tas upp som intäkt i räkenskaperna, även om betalning ännu inte kommit in. Motsvarande gäller beträffande utgifterna. Vidare ska hänsyn tas till fordrings- och skuldposter.

För ett oäkta bostadsföretag sker inkomstberäkningen utifrån de verkliga intäkterna och kostnaderna. Till exempel är uppburna årsavgifter och hyresintäkter skattepliktiga. Samtidigt är de flesta kostnader avdragsgilla inom ramen för inkomstslaget näringsverksamhet, t.ex. driftkostnader för föreningens fastighet, styrelsearvoden och värdeminskningsavdrag för byggnader.

Avdrag för avsättning till periodiseringsfond kan ske om avsättning skett i räkenskaperna. Avdrag kan göras med maximalt 25 procent av överskottet av näringsverksamheten före avdraget. Periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast det sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår då avsättningen gjordes.

Om en lägenhet varit upplåten till en medlem utan ersättning, eller mot lägre ersättning än marknadsvärdet, ska företaget uttagsbeskattas för en intäkt upp till marknadsvärdet.

En förening som inte förvärvat någon bostadsfastighet beskattas som ett oäkta bostadsföretag. Föreningen ska lämna inkomstdeklaration och i den redovisa sina intäkter och kostnader enligt de regler som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet.

Vid försäljning av näringsfastighet som är en kapitaltillgång gäller att beräkningen sker i princip enligt kapitalvinstreglerna för fysiska personer. Redovisningen sker dock i inkomst slaget näringsverksamhet.

Ett oäkta bostadsföretag ska lämna inkomstdeklaration, oavsett inkomst. Deklarationen lämnas på blanketten "Inkomstdeklaration 2" (SKV 2002). Till deklarationen ska lämnas bilagan "INK2R Räkenskapsschema" (SKV 2002a), som innehåller en balans- och resultaträkning. Dessutom ska bilagan "INK2S Skattemässiga justeringar" (SKV 2002b) fyllas i.

Skatteverket

Till toppen