På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bokföringsskyldighet – bostadsrättsföreningar

Bokföringsskyldigheten innebär att

 • löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
 • se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
 • arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet i 7 år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Tänk på att även uppgifter på diskett, cd och hårddisk kan vara räkenskapsinformation
 • upprätta en årsredovisning.

Bokför varje händelse

Varje händelse av ekonomisk art, det som påverkar ekonomin i föreningen, ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, en verifikation. Exempel på verifikationer kan vara fakturor, kvitton, skuldebrev, kontoutdrag och andra underlag som innehåller information om affärshändelsen, men även en intern transaktion, till exempel avskrivningar på inventarier. Flyttar ni i föreningen exempelvis pengar från checkkontot till kassan ska det finnas ett underlag. Det är lämpligt med en konteringsstämpel på verifikationen så att den även innehåller uppgifter om hur ni ska bokföra den.

Verifikationen ska ge följande information om affärshändelsen:

 • datum när verifikationen sammanställdes
 • datum för affärshändelsen
 • vad affärshändelsen avser
 • affärshändelsens belopp
 • vilken motpart affärshändelsen berör.

Grundbok och huvudbok 

Föreningen ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Grundbokföring innebär att affärshändelserna presenteras i registreringsordning. Huvudbokföring innebär att affärshändelserna sorteras i grundboken genom att liknande affärshändelser redovisas på samma konto. Använder föreningen ett databaserat bokföringsprogram sorteras affärshändelserna automatiskt i grundbok och huvudbok.

Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden. Verifikationerna måste hållas ordnade i väntan på bokföringen.

Räkenskapsår

När ett räkenskapsår är slut ska föreningen upprätta en årsredovisning. En årsredovisning består av resultat -och balansräkning, noter samt förvaltningsberättelse. Ett räkenskapsår kan vara kalenderår (1 januari‑31 december) eller så kallat brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska omfatta 12 kalendermånader och påbörjas den första i en kalendermånad.

Om föreningen vill byta bokslutsdatum måste beslut fattas av föreningsstämman. Ska räkenskapsåret ändras till brutet år krävs tillstånd av Skatteverket. Däremot kan omläggning till kalenderår ske utan särskilt tillstånd. Omläggningen måste i båda fallen anmälas till Bolagsverket för att det nya räkenskapsåret ska börja gälla.

Revisor 

I en ekonomisk förening krävs det att man har revisor. Är föreningen stor - se gränsvärden i listan nedan - krävs det att revisorn är auktoriserad eller godkänd. Revisorn granskar årets räkenskaper och hur styrelsen skött sitt uppdrag inför årsredovisningen. Revisorn får inte sköta den löpande bokföringen.
Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket om myndigheten begär det.

Om minst två av följande villkor är uppfyllda måste den ekonomiska föreningen ha en godkänd eller auktoriserad revisor samt skicka in årsredovisningen till Bolagsverket utan uppmaning.

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till fler än 50.
 • Föreningens balansomslutning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Föreningens nettoomsättning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Kassaregister

Från och med den 1 januari 2010 gäller att den som i näringsverksamheten säljer varor och tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter att ha kassaregister m m. Detta framgår av Skatteförfarandelagen (2011:1244). Det betyder att en förening som säljer varor och tjänster mot kontant betalning bland annat måste registrera försäljningen i ett kassaregister som uppfyller föreskrivna krav, om inte försäljningen omfattas av undantag från skyldigheterna. Syftet med lagen är bland annat att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Vinst

Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring. Stadgarna ska innehålla regler om detta. Styrelsen lämnar förslag till hur vinsten ska användas och medlemmarna tar beslut om det på föreningsstämman.

Skatteverket

Till toppen