På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Dessa uppgifter ska KU55 innehålla

Kontrolluppgiftsformuläret innehåller i stort sett samma fält oavsett om det ska lämnas via fil, via registrering direkt i e-tjänsten eller som pappersblankett. I några fall skiljer sig fälten åt mellan de elektroniska formulären och pappersblanketterna, vilket framgår nedan.

Du kan läsa mer om fälten i de elektroniska formulären i Teknisk beskrivning – för elektronisk redovisning av kontrolluppgifter (SKV 260). 

Uppgifterna i KU55 ligger till grund för beräkning av överlåtarens vinst eller förlust. Behöver du djupare information om hur man beräknar av vinst och förlust vid bostadsrättsförsäljning så finner du denna i Skatteverkets rättsliga vägledning.länk till annan webbplats

Specifikationsnummer – fält 570

Specifikationsnummer är obligatoriskt för alla kontrolluppgifter. Det beror på att numret, i kombination med personnumret (se även fält 215 och 222), gör det möjligt att identifiera en viss kontrolluppgift. Specifikationsnumret innebär också att uppgiftslämnaren kan lämna flera kontrolluppgifter för samma personnummer om det har skett flera överlåtelser under samma år. Numret ska vara unikt för kontrolluppgiften, personnumret och uppgiftslämnaren. Det finns inga andra krav på hur numreringen ska göras. Det kan till exempel vara en stigande nummerserie för varje kontrolluppgift eller en stigande nummerserie för varje personnummer, 1, 2, 3 och så vidare. Om ÅÅMMDD-NNNN exempelvis har gjort två överlåtelser under året kan alltså den första överlåtelsen ha specifikationsnummer 1 på KU55 och den andra nummer 2.

När du rättar eller tar bort en kontrolluppgift

När du rättar eller tar bort en kontrolluppgift ska den nya rättade kontrolluppgiften eller kontrolluppgiften om borttag ha både samma personnummer och samma specifikationsnummer som den tidigare insända. 

Rätta eller ta bort en kontrolluppgift – fält 210 (210 enbart på pappersblanketten) och 205

Med rättelse menas att en tidigare inlämnad kontrolluppgift för en viss person är fel och att någon eller några uppgifter ska rättas. Då ska du rätta den genom att skicka in en ny, fullständigt ifylld kontrolluppgift. Förutom de rättade uppgifterna ska alltså även samtliga uppgifter som inte rättas finnas med i den rättade kontrolluppgiften. Om du lämnar en pappersblankett ska du sätta ett kryss vid fält 210. Fält 210 används inte i e-tjänsten, utan du lämnar bara en ny kontrolluppgift. I e-tjänsten är det alltid den senast lämnade kontrolluppgiften som gäller.
Vill du ta bort kontrolluppgiften sätter du ett kryss på pappersblanketten vid fält 205 eller gör en markering i detta fält om du använder e-tjänsten.

Använd alltid samma specifikationsnummer på den nya rättade kontrolluppgiften, eller på kontrolluppgiften som avser borttag, som på den tidigare insända (se även information om fält 570).

Om du har lämnat en kontrolluppgift om försäljning av en bostadsrätt, men angett fel person som överlåtare måste du skicka in två nya uppgifter för att få det rätt. Dels en kontrolluppgift med borttagsmarkering för det felaktiga personnumret och dels en ny kontrolluppgift med det nya personnumret.

För att de förifyllda uppgifterna på överlåtarnas inkomstdeklarationer ska bli rätt, måste de nya rättade kontrolluppgifterna och/eller kontrolluppgifterna om borttag för inkomståret 2016 skickas in till Skatteverket senast den 1 mars 2017. Upptäcker du felaktigheter efter den 1 mars skickar du in uppgifterna så snart som möjligt. I så fall uppdateras deklarationen hos de överlåtare som har lämnat deklarationen i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1.

Uppgiftslämnare – fält 201 och 202 (202 enbart i e-tjänsten)

Fyll i uppgiftslämnarens organisationsnummer i fält 201 om kontrolluppgiften lämnas som pappersblankett. Fyll även i uppgiftslämnarens namn (fält 202). Aktiebolag kan förkortas AB, ekonomisk förening EF och bostadsrättsförening BRF. Det ska vara bostadsföretagets organisationsnummer och namn även om uppgifterna lämnas av en förvaltare.

Överlåtare – fält 215 och 222 (222 enbart i e-tjänsten)

Fyll i överlåtarens fullständiga person- eller samordningsnummer med alla tio siffrorna vid fält 215. Om överlåtaren är ett dödsbo som har fått ett särskilt registreringsnummer (dödsbonummer), ska detta användas i stället för personnummer. Du ska inte lämna någon kontrolluppgift för andra juridiska personer än dödsbon. Känner du inte till överlåtarens fullständiga personnummer kan du kontakta Skatteverket som kan hjälpa dig att ta fram numret. Om det inte går att få fram varken personnummer eller samordningsnummer ska du fylla i ett nummer för "Födelsetid" (fält 222 i e-tjänsten).

Den som är folkbokförd i Sverige har ett personnummer. Den som inte är folkbokförd här men som ändå ska omfattas av till exempel svenska skatteregler tilldelas ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret ser ut som ett personnummer med den skillnaden att födelsedagen har adderats med talet 60. Det som sägs om personnummer gäller också samordningsnummer.

Överlåtarens namn och adress – fält 216-221 och 228 (228 enbart i e-tjänsten)

Fyll i överlåtarens namn och adress (den senast kända adressen). I e-tjänsten måste du alltid lämna dessa uppgifter om inte fält 215 är ifyllt med personnummer.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) och landskod – fält 252 och 076

Är överlåtaren inte bosatt i Sverige, vistas stadigvarande här eller har väsentlig anknytning hit är överlåtaren begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig person beskattas normalt här för kapitalvinst vid försäljning av en privatbostadsrätt. Ange överlåtarens utländska skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number) vid fält 252 om överlåtaren är bosatt utomlands samt skatteregistreringsnumrets landskod vid fältkod 076. Det är viktigt att numret fylls i eftersom det används vid kontakt med skatteförvaltningen i det land där personen är bosatt.

Mer information om TIN-nummer

Bostadsrättens/lägenhetens beteckning - fält 630

Fyll i den beteckning som bostadsrätten/lägenheten har i bostadsföretagets lägenhetsförteckning, inte det fyrsiffriga lägenhetsnummer som används vid folkbokföringen och i adressen.

Bostadsföretaget var oäkta (inte privatbostadsföretag) vid ingången av inkomståret - fält 638

Gör en markering här om bostadsföretaget var oäkta vid ingången av det år när den bindande överlåtelsen inträffade, till exempel året då köpekontraktet skrevs på.

Uppgifterna i denna blankett är Gemensamma för flera delägare/Individuella – fält 646

Här markeras om de ifyllda uppgifterna och beloppen i kontrolluppgiften är gemensamma för flera delägare eller om de är individuella (personliga). Det går bara att välja ett alternativ.

Fyll i gemensamma uppgifter om flera har överlåtit bostadsrätten gemensamt och samtliga uppgifter i kontrolluppgiften är gemensamma för samtliga överlåtare. Är det några uppgifter som skiljer sig mellan överlåtarna lämnas individuella uppgifter (se nedan).

Det är viktigt att tänka på att varje överlåtare ska kunna beräkna en korrekt vinst eller förlust om de gemensamma beloppen vid de olika fälten multipliceras med överlåten andel i fält 632.

Fyll i individuella uppgifter (överlåtarens personliga) om:

  • det är en ensam ägare som har överlåtit bostadsrätten, eller om
  • bostadsrätten har ägts av flera, men bara en eller några delägare har överlåtit sina andelar, till exempel när makar har ägt bostadsrätten tillsammans och bara en make har överlåtit sin ägarandel, eller om
  • delägarna har överlåtit gemensamt, men de har förvärvat sina ägarandelar vid olika eller flera tillfällen och till olika belopp.

Att lämna individuella uppgifter innebär att du som är uppgiftslämnare måste beräkna säljarens personliga försäljningspris, förvärvspris, kapitaltillskott och andel i reparationsfond utifrån de köpekontrakt eller andra överlåtelsehandlingar, som har lämnats till bostadsföretaget.

Överlåten andel i procent - fält 632

Överlåten andel ska alltid fyllas i oavsett om kontrolluppgiften innehåller gemensamma eller individuella uppgifter. Andelen kan anges med två decimaler och med tal större än noll och mindre än eller lika med etthundra (nytt från och med inkomståret 2016).

Överlåtelsedatum - fält 631

Fyll i datumet för den bindande överlåtelsen. Vid försäljning är det datumet då köpekontraktet undertecknades. Det ska inte vara tillträdesdatum eller det datum då ett eventuellt köpebrev har upprättats.

Överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande - fält 633

Markera här om bostadsrätten har överlåtits genom arv, gåva, bodelning eller testamente. Utöver markeringen ska enbart överlåtelsedatum (fält 631), förvärvsdatum (fält 640) och överlåten andel i procent (fält 632) fyllas i. Inga belopp. Beloppen (förvärvspris, andel av medel på inre reparationsfond och kapitaltillskott) som skulle ha redovisats i överlåtarens kontrolluppgift om bostadsrätten hade sålts vid överlåtelsetidpunkten, övergår till mottagaren (kontinuitetsprincipen). Beloppen ska sedan vara utgångspunkten för beräkningar av underlagen till den kontrolluppgift som lämnas när mottagaren säljer bostadsrätten. Se även exemplet här.

Överlåtelsepris - fält 634

Fyll i försäljningspriset enligt köpekontraktet om bostadsrätten har sålts. Överlåtelsepriset får inte minskas med eventuella utgifter i samband med försäljningen. Om det har gjorts ett byte, till exempel mot en annan bostadsrätt, ska marknadsvärdet på den tillbytta tillgången tas upp som överlåtelsepris. Har överlåtaren gjort en betalning i samband med bytet ska denna minska överlåtelsepriset. Har överlåtaren i stället mottagit pengar i samband med bytet ska beloppet öka överlåtelsepriset.

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid överlåtelsen -fält 635

Om bostadsrättens nya ägare har övertagit säljarens andel av behållningen i den inre reparationsfonden vid överlåtelsetidpunkten har säljaren rätt att göra avdrag för beloppet vid beräkning av vinst eller förlust. Samma sak gäller vid byte. Fyll i det belopp som fanns i fonden vid överlåtelsetidpunkten. Vad som menas med överlåtelsetidpunkt - se fält 631.

Kapitaltillskott - fält 636

Fyll i det kapital säljaren har skjutit till för amorteringar av bostadsföretagets lån eller för finansiering av bestämda ny-, till- eller ombyggnadsarbeten under innehavstiden. Med innehavstid menas från och med datumet för köpekontraktet vid förvärvet (se även fält 649) och till och med datumet för köpekontraktet vid försäljningen. Tidpunkten för eventuellt köpebrev eller tillträde har ingen betydelse. Detta gäller vid överlåtelse av en bostadsrätt i ett privatbostadsföretag.

Fyll i sådana inbetalningar som har gjorts till bostadsföretaget utan krav på återbetalning om överlåtelsen gäller en bostadsrätt i ett oäkta bostadsföretag. Inbetalningarna ska dessutom ha behandlats som kapitaltillskott i bostadsföretagets redovisning och ha ökat bostadsföretagets egna kapital för att få tas med.

Tilläggsköpeskilling - fält 639

Tilläggsköpeskilling är ersättning för överlåtelsen utöver den tidigare utbetalda. Har det utskiftats ett belopp i samband med föreningens upplösning ska detta inte redovisas som tilläggsköpeskilling, utan som utdelning på KU31. Tilläggsköpeskilling ska beskattas hos överlåtaren det inkomstår när beloppet blir känt. Det innebär att tilläggsköpeskillingen i vissa fall ska redovisas på en kontrolluppgift för ett senare år än överlåtelseåret. Om kontrolluppgiften lämnas ett senare år ska, förutom tilläggsköpeskillingen, namn och adress, person- och organisationsnummer för uppgiftslämnaren och överlåtaren redovisas. Dessutom lämnas uppgift om bostadsrättens beteckning (fält 630), om bostadsföretaget är oäkta (fält 638), överlåtelsedatum (fält 631) samt överlåten andel (fält 632).

Förvärvsdatum - fält 649

Fyll i det datum när den överlåtna bostadsrätten förvärvades. Det är det datum då köpekontraktet undertecknades eller då upplåtelseavtalet tecknades. Har andelar förvärvats vid flera tillfällen anges datumet för det allra första förvärvet.

Om överlåtaren har förvärvat bostadsrätten genom gåva, arv, bodelning eller testamente anges det datum då den tidigare ägaren köpte bostadsrätten. Samtidigt markeras fält 642 (Förvärvet har skett helt eller delvis genom arv, gåva, bodelning eller liknande).

Förvärvet har helt eller delvis skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande – fält 642

Markera här om säljaren har förvärvat bostadsrätten helt eller delvis genom gåva, arv, bodelning eller testamente. Se också information om fält 643, 644, 636, 639 och 645. Se även exemplet här.

Förvärvspris - fält 643

Har säljaren förvärvat bostadsrätten genom:

  • köp ska priset enligt köpekontraktet fyllas i vid fält 643. Det ska inte minskas med olika utgifter som säljaren haft vid förvärvet, utan bruttobeloppet ska anges.
  • upplåtelse från bostadsföretaget är förvärvspriset den insats (grundavgift) som har fastställts i upplåtelseavtalet med tillägg för eventuella upplåtelse- och överlåtelseavgifter.
  • byte är förvärvspriset lika med marknadsvärdet på den tillgång som lämnades i utbyte mot bostadsrätten. Har det även skett en betalning i pengar vid bytet ska denna ingå i förvärvspriset, men har överlåtaren i stället mottagit pengar vid bytet ska beloppet dras bort från förvärvspriset.
  • arv, testamente, gåva eller bodelning, är det den tidigare ägarens förvärvspris vid köp, upplåtelse eller byte som ska fyllas i. Se även exemplet här.

Förvärvspriset behöver inte fyllas i om bostadsrätten är förvärvad 1983 eller tidigare.

Bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond vid förvärvet - fält 644

Fyll i säljarens andel av behållningen i den inre reparationsfonden vid den tidpunkt säljaren köpte bostadsrätten (datumet för köpekontraktet). Har säljaren förvärvat bostadsrätten genom arv, testamente, gåva eller bodelning anges i stället behållningen vid den tidigare ägarens köp. Detta gäller under förutsättning att bostadsrätten köptes efter 1973. Säljaren ska ta upp behållningen som en intäkt vid beräkning av vinst eller förlust.

Bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974 – fält 645

En bostadsrätt som är förvärvad före 1974 anses vara förvärvad den 1 januari 1974. Säljaren får göra avdrag med 150 procent av bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974 vid beräkning av vinst eller förlust. Det verkliga förvärvspriset får dras av om det är högre än 150 procent av förmögenhetsvärdet.

Fyll i säljarens andel av bostadsföretagets behållna förmögenhet den 1 januari 1974 om säljaren förvärvade bostadsrätten senast under 1973. Samma sak gäller om bostadsrätten har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning och den tidigare ägaren köpte bostadsrätten senast 1973. Denna uppgift ska inte lämnas av oäkta bostadsföretag.

I kontrolluppgiften för inkomståret 2016 kan enbart ett av alternativen, förmögenhetsvärdet eller verkligt förvärvspris, anges. Lämpligen anges det belopp som ger säljaren det högsta avdraget vid vinst- eller förlustberäkningen.

Skatteverket

Till toppen