På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Redovisa utdelning

Här hittar du information om hur du redovisar utdelning och skatt på KU31.

Redovisa utdelning m.m. på KU31

När ett aktiebolag lämnar utdelning till en aktieägare ska bolaget eller den som sköter utbetalningen åt bolaget, till exempel en bank eller Euroclear, redovisa denna och den avdragna preliminära skatten eller innehållna kupongskatten till Skatteverket på KU31.

Du som ska redovisa utdelning till Skatteverket kan göra det via e-tjänsten för kontrolluppgifter, antingen direkt i e-tjänsten eller genom att föra över filer. Redovisa gärna innehållen kupongskatt och avdragen preliminär skatt i samma fil.

Redovisning av utdelning m.m. ska ske på lite olika sätt beroende på varifrån utdelningen kommer och vilken typ av värdepapper det är fråga om. Eftersom beskattningen och uppgiftslämnandet skiljer sig åt för olika värdepapper måste man först avgöra vilket slags värdepapper det är.

Utförligare information om reglerna för att redovisa utdelning och skatt finns på webbplatsen för Rättslig vägledning. Här kan du också läsa om beskattning av utdelning på aktier och beskattning av andra värdepapper.

Texten nedan redovisar i första hand vad som gäller när utdelning med mera kommer från aktier i ett avstämningsbolag, det vill säga ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Det är mest publika aktiebolag, exempelvis börsbolag och andra företag som redan har eller planerar att ha ganska många aktieägare, som väljer att bli avstämningsbolag och ansluta till en värdepapperscentral. I Sverige finns det för närvarande bara en värdepapperscentral, Euroclear Sweden AB. Information om utdelning från aktiebolag som inte är avstämningsbolag, så kallad kupongbolag (K-bolag) finns härlänk till annan webbplats. Observera att KU31 ska lämnas för utdelning från alla aktiebolag, alltså för utdelning från såväl avstämningsbolag som kupongbolag, samt även för utdelning från ekonomiska föreningar.

Vad är utdelning?

Utdelning är i princip all inkomst eller värde som andelsägaren tillförs i sin egenskap av ägare. Utdelning lämnas vanligen med kontanta pengar, men kan även avse annan egendom eller förmån. Ett vanligt fall är utdelning av aktier i annat bolag eller andra värdepapper.

Utdelning inkluderar även utbetalning till aktieägarna vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp, d.v.s. utan inlösen av aktier.

Skyldigheten att redovisa utdelning på KU31 följer normalt det år som utdelningen ska beskattas för mottagaren. Skattskyldigheten för utdelningsinkomster följer den s.k. kontantprincipen vilket innebär att utdelningen ska beskattas för det år då den skattskyldiga kan disponera eller förfoga över utdelningen. Utdelningen ska alltså beskattas för det år ägaren kan begära att få disponera över utdelningen enligt beslut på bolagsstämma. Om särskild tidpunkt för utbetalning inte fastställs på bolagsstämman, anses utdelningen omedelbart tillgänglig för lyftning.

För vissa andra värdepapper än aktier, t.ex. aktieindexobligationer, beräknas avkastningen utifrån en oförutsedd variabel, såsom ett aktieindex. Om denna avkastning utbetalas löpande under innehavstiden behandlas den inte som utdelning eller ränta, utan som annan inkomst av kapital. Se även nedan vid Annan inkomst (fält 504).

Vem ska lämna KU31?

KU31 ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan inkomst. Uppgiftsskyldig är alltså den som fått i uppdrag att utbetala utdelning eller ränta mot kupong eller liknande bevis som legitimerar innehavaren att få betalt. Om aktiebolaget självt utbetalar utdelningen, ska bolaget lämna KU31.

Innehav av aktier m.m. kan registreras på konto enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. En värdepapperscentral, till exempel Euroclear Sweden, betalar då ut utdelning och annan avkastning på aktier till kontohavarna, varför de även ska lämna KU31.

Aktier m.m. kan även förvaras i depå, genom s.k. förvaltarregistrering. I dessa fall ska KU31 lämnas av det bolag som är registrerad som förvaltare. Aktier m.m. kan även i vissa fall registreras på konto, utan koppling till värdepapperscentral. I dessa fall ska det kontoförande institutet lämna KU31.

För andelar i en värdepappersfond eller en specialfond gäller i princip samma regler som för aktier m.m. D.v.s. om fondandelarna förvaras i depå genom förvaltarregistrering så ska KU31 lämnas av det bolag som är registrerad som förvaltare och om de registrerats på konto hos central värdepapperscentral (till exempel Euroclear Sweden) så ska de lämna KU31.

Observera att KU31 normalt inte ska lämnas beträffande utdelning m.m. på aktier m.m. som finns på ett investeringssparkonto eller som ingår i det individuella pensionssparandet.

För vem ska KU31 lämnas?

KU31 om utdelning eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon som har mottagit eller tillgodoräknats utdelningen. KU31 ska även lämnas för juridiska personer som är skattemässigt hemmahörande utomlands och som har mottagit eller tillgodoräknats utdelning.

För juridiska personer som är skattemässigt hemmahörande i Sverige ska KU31 inte lämnas.

Vad ska KU31 innehålla?

KU31 innehåller i stort sett samma fält oavsett om det lämnas via fil, via registrering direkt i e-tjänsten eller som pappersblankett. Du kan läsa mer om fälten i de elektroniska formulären i den tekniska beskrivningen som du hittar här.

Uppgifterna i KU31 ligger bl.a. till grund för de belopp som kommer att förifyllas i inkomstdeklarationen. Uppgift ska lämnas om

  • vilken aktie eller annat värdepapper som utbetalningen kommer ifrån
  • utbetald eller tillgodoräknad utdelning m.m.
  • avdragen preliminär skatt eller innehållen kupongskatt.

På KU31 ska uppgifter även lämnas om mottagare av utdelningen (inkomsttagare) och utbetalare av utdelningen (uppgiftslämnare) samt specifikationsnummer. Här hittar du exempel på hur utdelning ska redovisas på KU31.

Uppgiftslämnare – fält 201 och 202

Fyll i uppgiftslämnarens, i de flesta fall utbetalarens, organisationsnummer i fält 201 om kontrolluppgiften lämnas som pappersblankett. Fyll även i uppgiftslämnarens namn (fält 202 i e-tjänsten).

Inkomsttagare – fält 215 och 222

Fyll i utdelningsmottagarens (inkomsttagarens) fullständiga person- eller samordningsnummer med alla tolv siffrorna vid fält 215. Om inkomsttagaren är ett dödsbo som har fått ett särskilt registreringsnummer (dödsbonummer), ska detta användas i stället för personnummer. Känner du inte till inkomsttagarens fullständiga personnummer kan du kontakta Skatteverket som kan hjälpa dig att ta fram numret. Om det inte går att få fram varken personnummer eller samordningsnummer ska du fylla i ett nummer för "Födelsetid" (fält 222 i e-tjänsten).

Den som är folkbokförd i Sverige har ett personnummer. Den som inte är folkbokförd här men som ändå ska omfattas av till exempel svenska skatteregler tilldelas ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret ser ut som ett personnummer med den skillnaden att födelsedagen har adderats med talet 60. Det som sägs om personnummer gäller också samordningsnummer.

Inkomsttagarens namn och adress – fält 216-221 och 228

Fyll i inkomsttagarens namn och adress (den senast kända adressen). I e-tjänsten måste du alltid lämna dessa uppgifter om inte fält 215 är ifyllt med personnummer.

Delägare med flera i fåmansföretag – fält 061

Sätt ett kryss i fält 061 om företaget är ett fåmansföretag och om den person KU31 avser är företagsledare, närstående till sådan person eller delägare i företaget.

Med närstående avses make, registrerad partner, förälder, mor- och farförälder, avkomma och avkommas make, syskon, syskons make och avkomma samt dödsbo som den personen eller någon av de ovan nämnda personerna är delägare i. Med make jämställs sambo om parterna har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra. Med avkomma avses barn och barnbarn etc. liksom styvbarn och fosterbarn.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) och landskod – fält 252 och 076

Om inkomsttagaren är fysisk person samt är begränsat skattskyldig eller är obegränsat skattskyldig iii Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion (än Sverige) ska inkomsttagarens TIN (Tax Identification Number) samt landskod för TIN anges. TIN anges i fält 252 och landskod för TIN anges i fält 076. Det är viktigt att TIN fylls i eftersom det används vid kontakt med skattemyndigheterna i det land där personen har hemvist.

Mer information om TIN och landskoder

Fälten födelseort (fält 077) samt landskod (fält 078) har tagits bort fr.o.m. inkomståret 2017 på grund av ändrad lagstiftning.

Avdragen skatt – fält 001

Skyldigheten att göra preliminärskatteavdrag är knuten till skyldigheten att lämna kontrolluppgift om utdelning. Det finns dock några undantag då skatteavdrag inte ska göras. Läs mer om dessa i Rättslig vägledning. Skatteavdrag ska normalt göras med 30 procent på utdelning. Det totala preliminärskatteavdraget på utdelning på utländska aktier ska vara sådant att det tillsammans med den skatt som dragits av i utlandet uppgår till 30 procent.

Preliminärskatteavdrag ska endast göras på utdelning från avstämningsbolag (till exempel börsnoterade företag) och inte på utdelning från till exempel ett fåmansbolag. Om skatteavdrag ändå har gjorts på utdelning från ett fåmansbolag lämnas uppgift om avdragen skatt i fält 001.

Skatteavdrag ska göras på belopp som redovisas i fält 504 (annan inkomst) och som betalats ut tillsammans med ränta eller utdelning.

När utdelning betalas ut till begränsat skattskyldiga fysiska personer ska preliminärskatteavdrag inte göras. Istället ska då kupongskatt innehållas. Om kupongskatt är innehållen ska den inte redovisas i fält 001 utan i fält 003 ”Innehållen svensk kupongskatt”. Saknas uppgift om den som har mottagit eller tillgodoräknats utdelningen, d.v.s. den skattskyldige, är begränsat eller obegränsat skattskyldig, ska kupongskatt innehållas. Se information nedan om Innehållen svensk kupongskatt (fält 003).

Avdragen utländsk skatt – fält 002

Här anges eventuell innehållen utländsk källskatt som belöper på utdelningen. Beloppet anges i svenska kronor. Observera att det är hela den innehållna utländska källskatten som ska redovisas oavsett vad som framgår av ett skatteavtal.

Utbetald utdelning m.m. – fält 574

Utbetald utdelning anges per aktie samt i förekommande fall per aktieslag eller motsvarande. I fält 574 på KU31 redovisas utdelningens ”bruttobelopp” i svenska kronor, före avdrag för preliminärskatt, kupongskatt eller utländsk skatt.

Med bruttobelopp avses värdet av det som anses som utdelning. Här avses inte enbart kontanta belopp utan det kan också vara utdelning i form av andra värdepapper.

Utdelning av sakegendom utan eller med kontant belopp

Utdelning i form av sakegendom, som exempelvis värdepapper, tas upp till det marknadsvärde som gällde vid den tidpunkt då den erhölls. Delas aktier i ett annat bolag ut är detta alltså en skattepliktig utdelning, där kontrolluppgift ska lämnas på värdet av de erhållna aktierna. Beskattning ska ske det år som egendomen delas ut. Lämnas utdelning både i form av kontant belopp och i form av sakegendom, ska den kontanta utdelningen och värdet av sakegendomen läggas samman och redovisas med bruttobelopp.

I Skatteverkets ställningstagande Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital från 2014-04-29 (dnr 131 215818-14/111länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) finns information om hur inkomster och ersättningar ska värderas.

Utköp till underpris eller försäljning till överpris

Vid utköp till underpris eller försäljning till överpris och för eventuella övriga förmåner gäller motsvarande regler om värdering och uppgiftslämnande som vid utdelning av sakegendom (se ovan).

Helt eller delvis skattefri utdelning

Utdelning kan vara helt eller delvis skattefri i vissa fall. Hela utdelningsbeloppet ska anges, även om utdelningen kan vara delvis skattefri för ej marknadsnoterad aktie.

Helt skattefria utdelningar, t.ex. lex ASEA-utdelning, ska inte tas med på KU31. Se även Skatteverkets föreskrift SKVFS 2013:23.

Bestämmelserna gäller för alla skattskyldiga oavsett förvärvssätt. Om den skattskyldige förvärvat den ursprungliga aktien till följd av sin anställning och beskattats för värdet av detta förvärv som intäkt av tjänst saknar betydelse. Skattefrihet föreligger ändå för den utdelade aktien.

Utdelningen är skattefri även för mottagare som inte äger aktierna i det utdelade bolaget, d.v.s. för person som köpt rätten till utdelning eller som fått utdelningsrätten i gåva.

Regeringsrätten har i RÅ 2006 ref. 45 kommit fram till att om en person skänker bort rätten till sin framtida utdelning på aktier innan den blir tillgänglig för lyftning, ska han inte beskattas för utdelningen. För att gåvan inte ska beskattas hos givaren måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, bl.a. ska uppgift om mottagare av utdelningen ändras före utdelningen. Detta görs via bank eller fondkommissionär.

Utdelning i utländsk valuta

Om utdelning har utbetalats eller tillgodoförts i utländsk valuta, ska omräkning till svenska kronor ske efter den valutakurs som gällde för den dag då mottagaren kunde disponera beloppet, d.v.s. dagen för skattskyldighetens inträde enligt kontantprincipen. Om utbetalningen har skett till innehavaren i kronor, ska uppgift lämnas om detta belopp efter den verkliga valutaväxlingen. Vid omräkning från utländsk valuta bör kursen enligt Stockholmsbörsens valutafixing användas. Denna kurs publiceras av Riksbanken och historiska kurser kan hämtas från Riksbankens webbplats.

Inköpsrätter

Bolag kan dela ut s.k. inköpsrätter, som innebär en rättighet för bolagets ägare att senast vid viss tidpunkt köpa viss egendom av bolaget för ett på förhand bestämt pris. Enligt praxis anses inte tilldelningen av inköpsrätter som en beskattningsbar utdelning, eftersom det endast betraktas som ett anbud från bolaget.

Utdelningen uppkommer först då aktieägaren utnyttjar eller säljer sin rättighet. Skattepliktigt belopp är värdet av inköpsrätten vid tidpunkten för utnyttjandet alternativt försäljningsintäkten. Skatteverket anser att någon uppgiftslämnare inte kan knytas till skyldighet att lämna KU31 avseende utnyttjandet. Dock ska kontrolluppgift KU32 lämnas vid avyttring av inköpsrätterna.

Annan inkomst – fält 504

Sådan avkastning på en delägarrätt som beräknas utifrån en oförutsedd variabel, t.ex. aktieindex för aktieindexobligationer, och som betalas ut löpande ska redovisas som annan inkomst i fält 504. Garanterad avkastning, som anses som ränta, ska dock redovisas på KU21 i fält 520.

Avser inkomsten återbetald fondförvaltningsavgift ska uppgift lämnas i fält 504 om värdet av ”rabatten” (återbetalningen). Värdet ska redovisas oavsett om återbetalning lämnas i form av nyutgivna fondandelar, som fondbolaget eller förvaltaren köper till marknadskurs och tillgodogör fondandelsägaren utan vederlag, eller i form av kontanter. Något skatteavdrag ska inte göras vid en sådan utbetalning.

Avser inkomsten utdelningsersättning och premier som erhålls vid värdepapperslån ska uppgift lämnas i fält 504 om utdelningsersättningen respektive premier. ISIN på det utlånade värdepappret anges i fält 572 och om det avser ett utländskt värdepapper anges även namnet på det utlånade värdepappret i fält 571.

Okänt värde – fält 599

Från inkomståret 2016 har Skatteverket infört ett nytt fält ”Okänt värde” på bland annat KU31. Fältet kan användas i de fall ett värde saknas när fältkod 574 (Utbetald utdelning m.m.)  ska fyllas i. Om värdet för utdelningen är okänt när kontrolluppgifterna ska lämnas markerar du fält 599. När uppgiften om värdet blir känt, ska en rättad kontrolluppgift skickas in.
Observera att detta fält endast ska användas i undantagsfall då värden i de flesta fall går att hitta i Skatteverkets aktiehistorik.

Innehållen svensk kupongskatt – fält 003

Kupongskatt ska innehållas på utdelning från svenskt aktiebolag, svensk värdepappersfond och specialfond samt europabolag med säte i Sverige till en begränsat skattskyldig person. Kupongskatt innehålls med 30 procent på utdelningsbeloppet, om inte dubbelbeskattningsavtal med mottagarens hemvistland begränsar Sveriges beskattningsrätt till en lägre skattesats. Saknas uppgift om den som har mottagit eller tillgodoräknats utdelningen, d.v.s. den skattskyldige, är begränsat eller obegränsat skattskyldig, ska kupongskatt innehållas. Vem som ska innehålla skatten beror på vem som betalar ut utdelningen.

På webbplatsen för Rättslig vägledning finns mer information om kupongskatt.

Redovisa kupongskatt och utdelning

Du som ska redovisa kupongskatt och utdelning kan göra det via den nya e-tjänsten för kontrolluppgifter, antingen direkt i e-tjänsten eller genom att föra över filer. Tänk på att inte lämna någon KU31 i januari året efter utdelningsåret om du har lämnat KU31 redan under utdelningsåret. Du ska alltså bara lämna en KU31 per utdelning.

Om du lämnar KU31 för flera utdelningar på samma aktie och aktieslag så ska de skiljas åt med olika specifikationsnummer. Varje enskild redovisning på KU 31 under året för en viss person måste ha ett unikt specifikationsnummer.

Exempel: I augusti redovisar du kupongskatt på utdelning åt personen A. Denna redovisning får ett specifikationsnummer. I oktober redovisar du kupongskatt för en ny utdelning åt A. Denna redovisning får ett nytt specifikationsnummer o.s.v.

Den nya filöverföringstjänsten kräver XML-format. Kontakta Skatteverkets storföretagsavdelning om ditt företag har frågor om inlämningen eller behöver rätta i filer från tidigare år än 2015.

Annan kupongskattepliktig ersättning än utdelning – fält 581

Vid inlösen av aktier som innehas av begränsat skattskyldig person ska kupongskatt innehållas och inlösenlikviden redovisas då i fält 581.

Observera att när mottagaren av inlösenlikviden är fysisk person ska även KU32 lämnas.

ISIN – fält 572

Om aktien eller andra värdepapper har ett ISIN (International Security Identification Number) ska detta anges i fält 572. Detta framgår av Skatteverkets föreskrift SKVFS 2013:22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skatteverket använder ISIN i sina tekniska system. Det används bl.a. för att återfinna ett visst värdepapper och ger Skatteverket möjlighet att förifylla, och förse uppgiftslämnarens kunder med rätt namn på värdepappret på specifikationen till inkomstdeklarationen.

Saknar aktien ISIN eller är landskoden i ISIN annan än ”SE”, till exempel för en utländsk aktie, anges alltid aktiens namn i fält 571 (se nedan). Även om ISIN redovisas i fält 572 kan aktiens eller värdepapprets namn alltid anges som komplement.

Namn på aktien/andelen/ (delägarrätten) – fält 571

Här anges namnet på aktien eller andelen (delägarrätten) varifrån utdelningen kommer. Observera att detta namn kan vara samma namn som angetts som uppgiftslämnare.

Om aktien eller andelen saknar ISIN eller om landskoden i ISIN är annan än ”SE” ska alltid namn anges.

Depånummer och Andel av depån – fält 523 och 524

En depå för förvaring av aktier m.m. hos en förvaltare kan innehas av en eller flera personer. Om en depå innehas av flera personer gemensamt kan utdelning m.m. redovisas på hela depåinnehavet med angivande av den andel som tillkommer den person som uppgiften avser eller alternativt så redovisas uppgifterna individuellt utan angivande av andelstal. Observera att avdragen eller innehållen skatt alltid ska redovisas individuellt

I fält 523 anges depånumret. Fält 524 användas för att ange innehavd andel av en depå. Andel redovisas som tal med två decimaler (50 % = 50,00).  Angiven andel gäller samtliga värden på KU31 utom avdragen skatt.

Specifikationsnummer – fält 570

Specifikationsnummer är obligatoriskt för KU31 och alla andra kontrolluppgifter. Det beror på att specifikationsnumret, i kombination med personnumret (se även fält 215 och 222), gör det möjligt att identifiera en viss kontrolluppgift. Specifikationsnumret innebär också att uppgiftslämnaren kan lämna flera KU31 för samma personnummer om en person har fått flera utdelningar under samma år. Numret ska vara unikt för KU31, personnumret och uppgiftslämnaren. Det finns inga andra krav på hur numreringen ska göras. Det kan till exempel vara en stigande nummerserie för varje KU31 eller en stigande nummerserie för varje personnummer, 1, 2, 3 och så vidare. Om ÅÅMMDD-NNNN exempelvis har fått två utdelningar under året kan alltså den första utdelningen ha specifikationsnummer 1 och den andra nummer 2 på KU31.

När du rättar eller tar bort en KU31

När du rättar eller tar bort en KU31 ska den nya rättade KU31 eller KU31 om borttag ha samma specifikationsnummer som den tidigare insända.

Rätta eller ta bort en KU31 – fält 210 och 205

Med rättelse menas att en tidigare inlämnad KU31 för en viss person är fel och att någon eller några uppgifter ska rättas. Då ska du rätta den genom att skicka in en ny, fullständigt ifylld KU31. Förutom de rättade uppgifterna ska alltså även samtliga uppgifter som inte rättas finnas med i den rättade KU31. Om du lämnar en pappersblankett ska du sätta ett kryss vid fält 210. Fält 210 används inte i e-tjänsten, utan du lämnar bara en ny KU31. I e-tjänsten är det alltid den senast lämnade KU31 som gäller.

Vill du ta bort en KU31 sätter du ett kryss på pappersblanketten vid fält 205 eller gör en markering i detta fält om du använder e-tjänsten.

Använd alltid samma specifikationsnummer på den nya rättade KU31, eller på KU31 som avser borttag, som på den tidigare insända (se även information om fält 570).

Om du har lämnat en KU31 om utdelning, men angett fel person som mottagare av utdelningen måste du skicka in två nya uppgifter för att få det rätt. Dels en KU31 med borttagsmarkering för det felaktiga personnumret och dels en ny KU31 med det nya personnumret.

För att de förifyllda uppgifterna på utdelningsmottagarnas inkomstdeklarationer ska bli rätt, måste de nya rättade KU31 och/eller KU31 om borttag skickas in till Skatteverket senast den 1 mars. Upptäcker du felaktigheter efter den 1 mars skickar du in uppgifterna så snart som möjligt. I så fall uppdateras deklarationen hos de som redan har lämnat deklaration i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1.

Skatteverket

Till toppen