Så registrerar du en utländsk verksamhet i Sverige

Du registrerar en utländsk verksamhet digitalt med vår e-tjänst Registrera utländsk verksamhet i Sverige. I tjänsten kan du välja att registrera dig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Du behöver inte ha svensk e-legitimation för att använda tjänsten. Du kan också fylla i blanketten nedan och posta den till oss.

Blanketten ska du fylla i, skriva ut, underteckna och skicka in i original.

Nedan finns information om hur du fyller i blanketten Skatteanmälan för utländska företagare, SKV 4632. Fyll i blanketten så komplett som möjligt, det förkortar handläggningstiden. I det fall blanketten inte är komplett kommer Skatteverket att skicka ut en begäran om komplettering. Notera att stora delar av blanketten är obligatoriska att fylla i för att Skatteverket ska kunna registrera företaget rätt.

Om något fält inte räcker till kan du lägga in mer information i ruta 10 Övriga upplysningar. Det går också bra att skicka med fritextbrev med kompletterande information, men blanketten ska alltid fyllas i fullständigt i första hand.

1 Sökande

Namn

Du som har enskild näringsverksamhet fyller i ditt efternamn och samtliga förnamn. Juridisk person (aktiebolag med flera) fyller i det namn som registrerats i hemlandet.

Momsregistreringsnummer (VAT) i hemlandet

Här fyller du i ditt momsregistreringsnummer i hemlandet. Om du inte har ett sådant ska du i stället fylla i företagets identitetsnummer. För utländska juridiska personer ska detta vara det nummer personen fått av registreringsmyndigheten i registreringslandet.

Postadress i hemlandet

Ange den adress som är registrerad hos registreringsmyndigheten i hemlandet.

Postadress i Sverige

Ange den fullständiga adress (gatuadress eller postbox, postnummer och ortnamn) i Sverige till vilken Skatteverket kan skicka post.

Besöksadress i Sverige

Om du har en adress i Sverige där du tar emot dina kunder (till exempel butik, verkstad eller kontor) ska du fylla i gatuadress och ortnamn.

Adress dit momsdeklarationer samt kontoutdrag ska skickas

Om du vill att företagets momsdeklarationer samt kontoutdrag ska skickas till en annan adress än företagets egna, till exempel till företagets redovisningsbyrå eller revisor, fyller du i den adressen här.

Telefon och mobilnummer i hemlandet

Ange de telefonnummer företaget kan nås på i hemlandet.

Telefon och mobilnummer i Sverige

Här fyller du i de telefonnummer som företaget kan nås på i Sverige.

Bokslutsdatum

Fyll i det datum räkenskapsåret slutar (bokslutsdatum).

2 Uppgifter om juridisk person

Avsnittet fylls i för juridiska personer.

Företagsform

Ange den utländska företagsformen för den juridiska personen enligt hemregistreringsmyndigheten.

Registreringsbevis bifogas

Företagets registreringsbevis från hemlandet måste bifogas. Av registreringsbeviset ska det framgå vem som är behörig firmatecknare.

Tidigare organisationsnummer i Sverige

Om företaget tidigare har varit skatteregistrerat i Sverige ska du fylla i det organisationsnummer företaget hade då.

Är företaget filialregistrerat i Sverige? - Har företaget ansökt om filialregistrering?

Ett företag från ett annat land som ska bedriva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska ofta registrera en filial hos Bolagsverket. Ange om bolaget är filialregistrerat. Läs mer om filialregistrering hos Bolagsverket.

Namn på delägare - Identitetsnummer - Ägd andel i %

Här fyller du i den juridiska personens samtliga delägare, identitetsnummer, deras person- eller organisationsnummer och procentuell ägd andel. Finns det fler än sex delägare skriver du deras namn m.m. i ruta 10 Övriga upplysningar.

3 Uppgifter om enskild näringsverksamhet

Avsnittet fylls i av alla som har enskild näringsverksamhet.

Vistelsetid i Sverige fr.o.m. - t.o.m.

Uppgifterna används för att avgöra om du i egenskap av enskild företagare är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige.

Tidigare identitetsnummer i Sverige

Du kan vid tidigare vistelse i Sverige ha tilldelats ett personnummer eller ett samordningsnummer. Båda numren är tiosiffriga.

Vistelseadress i Sverige

Vistelseadressen används i vissa fall för att avgöra vilket skattekontor företaget ska tillhöra.

Kopia av pass bifogas

Bifoga kopia av pass för att styrka din identitet om du har enskild näringsverksamhet.

4 Beskrivning av verksamheten i Sverige

Fylls i fullständigt av alla sökanden.

Uppgifterna under detta avsnitt behöver Skatteverket för att kunna bedöma om du eller ditt företag har fast driftställe och/eller fast etableringsställe i Sverige och för att kunna bedöma om du bedriver näringsverksamhet, vilket bland annat avgör om du får ett godkännande för F-skatt samt om du ska redovisa och betala moms. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna så fullständigt som möjligt.

Verksamhet 1–3 - Andel av total verksamhet

Ange vilken typ av verksamhet företaget sysslar med, exempelvis tillverkning, byggnadsverksamhet, handel, reparationer eller någon annan typ av verksamhet. Fyll även i den vara eller tjänst som företaget tillverkar, säljer etc. Skriv till exempel: tillverkning av instrument, husbyggnad, partihandel med frukt, butikshandel med skor, datakonsult, reparation av motorcyklar. Verksamheten ska vara tydligt angiven och avgränsad, det räcker inte att skriva att du ska bedriva handel eller konsultverksamhet. Du måste istället ange vilka varor du ska handla med eller inom vilket område du ska bedriva konsultverksamhet. Har företaget flera verksamheter lämnar du uppgift på respektive rad om vad verksamheten avser och hur stor del av omsättningen (andel av total verksamhet) som du beräknar ungefär på de olika verksamheterna.

Varifrån bedrivs verksamheten i Sverige? – Beskriv platsen – Platsens adress

Ange vilken/vilka geografisk plats(er) verksamheten bedrivs ifrån. Det spelar ingen roll om företaget äger, hyr eller på annat sätt förfogar över platsen. Notera att "stadigvarande" oftast avser 6 månader och att platsen alltid ska beskrivas och att adressen alltid ska framgå. Om så inte kan ske eller om du kryssar Ej stadigvarande plats ska omständigheterna beskrivas i ruta 10 Övriga upplysningar så att Skatteverket kan bedöma om platsen är stadigvarande eller inte.          

Var finns arbetsledning eller annan företagsledning?

Beskriv varifrån verksamheten i Sverige leds samt varifrån de som arbetar i Sverige har sin arbetsledning. Det behöver inte vara företagets högsta ledning som beskrivs utan det kan t.ex. vara en person som har verksamhets- och arbetsledningsansvar. Om sådan person finns i Sverige ska denne alltid anges.

Har företaget någon agent eller representant i Sverige som sluter bindande avtal i företagets namn? - Om ja, bifoga kopia av eventuell fullmakt

Ange om någon person är verksam för företaget i Sverige och har fullmakt att ingå avtal för företaget. En sådan person kan vara exempelvis anställd, uppdragstagare, VD, styrelseledamot, ett dotterbolag etc. Det behöver inte vara en formaliserad fullmakt utan faktiska behörigheter och agerande, såsom att personen förhandlar om villkor som ska utgöra avtalsinnehåll mellan det utländska företaget och kunden, är indikation på att behörighet har getts till personen.

Varifrån marknadsförs varorna eller tjänsterna?

Ange varifrån varorna eller tjänsterna marknadsförs.

Varifrån upprättas eller administreras avtalen om varorna eller tjänsterna?

Ange var avtal upprättas eller administreras.

Varor eller tjänster säljs i Sverige till

Ange vilken/vilka typer av kunder företaget säljer till.  

Varor som säljs i Sverige levereras till kund från

Ange varifrån varor levereras ifrån.

Fastighetsinnehav i Sverige - Fastighetsbeteckning - Kommun

Ange innehav av fastigheter i Sverige.  

Beskriv de anställdas arbetsuppgifter och befogenheter

Beskriv de arbetsuppgifter och befogenheter som anställda har som är verksamma i Sverige åt företaget.

5 Beskrivning av verksamheten i Sverige

Fylls i av alla fysiska personer (enskilda företagare) som utför tjänster i Sverige.

Beskriv vilken verksamhet du tänker bedriva och vilka kunder du vänder dig till

Ange utöver den information du fyllt i avsnitt 4 vilka kunder du vänder dig till och med vilken verksamhet .

Bedrivs verksamheten även i hemlandet?

Ange om du bedriver någon aktiv verksamhet i ditt hemland eller i något annat land än Sverige

Om ja, bifoga registreringsbevis

Bifoga registreringsbevis från registreringsmyndigheten i hemlandet/annat land om du bedriver aktiv verksamhet i ditt hemland eller i något annat land än Sverige.  

6 Uppgifter om uppdragsgivare i Sverige

Lämnas av alla bygg- och anläggningsföretag som söker någon slags registrering och utför byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten i Sverige. Informationen påverkar bedömning av fast driftställe och förutsättningarna för momsregistrering.

Under vilka tidsperioder pågår arbetet?

Beskriv de planerade projekttiderna för samtliga arbeten inom respektive byggprojekt i Sverige.

Vilka kunder har byggföretaget?

Ange vilken/vilka typ(er) av kunder företaget har i Sverige

Överföring av varor från annat EU-land

Ange om företaget har mervärdesskattepliktiga överföringar av varor från annat EU-land.

Anlitar företaget underentreprenörer i Sverige?

Ange om företaget anlitar underentreprenörer för arbete i Sverige. Underentreprenörerna kan vara svenska eller utländska företag.

7 Uppgifter för godkännande för svensk F-skatt

Villkoren för att få godkännande för F-skatt är att du:

 • bedriver näringsverksamhet, eller
 • avser att bedriva näringsverksamhet, och
 • har fullgjort dina skyldigheter att redovisa och betala skatter och avgifter i Sverige och i hemlandet.
Skuldfrihetsintyg bifogas

Utländska företag som ansöker om F-skatt ska bifoga ett intyg som visar att företaget inte har förfallna skulder för skatter och avgifter i hemlandet. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i hemlandet.

8 Uppgifter för momsregistrering i Sverige

Avsnittet fylls i av företag som söker momsregistrering.

Om du åberopar särskilda skäl för momsregistrering kan du skriva det i ruta 10 Övriga upplysningar. Då måste du där eller i en bilaga redogöra för förhållanden som visar att näringsverksamheten nyligen har påbörjats.

Momsregistreringen avser

Ange grunden för momsregistrering här.

Företag med fast etableringsställe i Sverige

Välj detta alternativ om du bedriver verksamhet från fast etableringsställe i Sverige.

Utländsk företagare som måste vara momsregistrerad i Sverige

Huvudregeln är att en utländsk företagare bara ska betala moms i Sverige för försäljning till privatpersoner och andra kunder som inte är momsregistrerade. Vid försäljning till momsregistrerade kunder gäller omvänd skattskyldighet, det vill säga att kunden ska redovisa och betala momsen.

Du ska välja alternativet Utländsk företagare som måste vara momsregistrerad i Sverige om du har kunder som är privatpersoner eller som inte är momsregistrerade av andra skäl. Alternativet gäller också för dig som säljer varor eller tjänster för vilka omvänd skattskyldighet inte får användas.

Utländsk företagare som frivilligt väljer att vara skattskyldig för försäljning till momsregistrerade köpare i Sverige

Om du väljer det här alternativet ska du deklarera och betala moms vid all försäljning till momsregistrerade köpare när omsättningen anses gjord i Sverige. Det finns några undantag när omvänd skattskyldighet är obligatoriskt, t.ex. när företag inom byggsektorn säljer vissa tjänster till andra byggföretag och vid försäljning av investeringsguld.

Utländsk företagare som inte är skattskyldig för moms i Sverige men som ska vara momsregistrerad enbart för att redovisa varuöverföringar

Om du väljer det här alternativet ska du bara deklarera moms och lämna periodisk sammanställning för varuhandel eller varuöverföringar till eller från din verksamhet i annat EU-land.

Utländsk företagare som enbart har distanshandel till konsumenter i Sverige

Denna ruta väljs av utländska företagare som är etablerade inom EU och därifrån idkar distanshandel av varor till konsumenter i Sverige. Ange följande i rutan 10 Övriga upplysningar:

 1. Omsättning avseende distansförsäljning av varor exklusive utländsk moms till svenska konsumenter per år, angivet i SEK.
 2. Om registreringen sker p.g.a. att omsättningströskeln har överskridits eller utgör frivilligt inträde.
 3. Vilken typ av varor som företaget säljer.
 4. Om företaget säljer punktskattepliktiga varor.
 5. Om verksamheten omfattar någon typ av spel eller lotteri, till exempel lägsta budauktion eller öresauktion.

Vänligen notera att företag som överskrider tröskelvärdet år 1 är skyldiga att för alla försäljningar till konsumenter i Sverige debitera svensk moms även år 2. Begreppet Konsumenter omfattar här även icke skattepliktiga företagsverksamheter.

Ange vilken sorts affärshändelse skattskyldigheten huvudsakligen avser

Ange vilka typer av momspliktiga transaktioner företaget huvudsakligen har.

Registrering endast för rätt till återbetalning av moms i Sverige

Ange om företaget registrerar sig endast för rätt till återbetalning av moms i Sverige.

Startdatum för momspliktig verksamhet

Här anger du det datum då du startar din momspliktiga verksamhet. Skattskyldighet för moms inträder när du i yrkesmässig verksamhet omsätter (säljer) momspliktiga varor eller tjänster i Sverige. Vanligtvis är det detta datum du ska ange.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket efter ansökan besluta att du som ännu inte haft momspliktig försäljning ska momsregistreras och ha rätt till återbetalning av ingående moms. Du kan då få tillbaka ingående moms från den dag du gör inköp för din momspliktiga verksamhet. Skriv datum för den dagen i rutan ovan om du åberopar särskilda skäl och ange i ruta 10 Övriga upplysningar, eller i en bilaga, att du åberopar särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att näringsverksamheten nyligen har påbörjats, så kallat uppbyggnadsskede.

Beräknat slutdatum för verksamheten

Om du anger beräknat slutdatum för verksamheten kommer Skatteverket att ta bort din momsregistrering utan att du behöver meddela detta särskilt. Har du fått en momsdeklaration måste du dock alltid fylla i den och skicka den till Skatteverket.

Beskattningsunderlag (ej gemenskapsinterna förvärv och import)

Här ska du ange det beräknade beskattningsunderlaget exklusive gemenskapsinterna förvärv och import. Beskattningsunderlaget är det värde på vilket du ska beräkna momsen. Du beräknar vanligtvis momsen vid försäljning men vid omvänd skattskyldighet ska du beräkna momsen på dina inköp. Beskattningsunderlaget styr vilken redovisningsperiod du får använda. Du ska beräkna beskattningsunderlaget för ett helt år (12 månader) eller den tid du avser att bedriva verksamhet i Sverige om den är kortare än ett helt år.

Försäljning som inte ger rätt till avdrag för ingående moms

Här anger du den beräknade summan av momsfri försäljning av varor och tjänster. Det kan vara till exempel utbildningstjänster, hasardspel/lotterier, banktjänster och sjukvård. I det beräknade beloppet ska även momsfria uttag av varor och tjänster ingå. Beloppet ska avse försäljning både inom Sverige och till andra länder. Du ska beräkna ett belopp som motsvarar försäljningen under ett helt år (12 månader) eller den tid du avser att bedriva verksamhet i Sverige.

Välj redovisningsperiod - Redovisningstidpunkt

Här ska du ange hur ofta du ska redovisa moms. Beroende på din redovisningsperiod ska du redovisa din moms en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år. Vilken period du ska ha eller får använda beror i första hand på ditt beräknade beskattningsunderlag exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för 12 månader. 

Beskattningsunderlag

Redovisningsperiod

Alternativ

Högst 1 miljon kr per år

Beskattningsår

En gång per kalenderkvartal eller en gång per kalendermånad

Högst 40 miljoner kr per år

Kalenderkvartal

En gång per kalendermånad

Över 40 miljoner kr per år

Kalendermånad

Inget alternativ


Företaget planerar att från Sverige exportera varor eller tjänster

Ange om företaget avser exportera varor eller tjänster från Sverige.

Bifoga blankett Fullmakt för momsombud, (SKV 5703).

Företaget ansöker om svensk momsregistrering

Ange om företaget ansöker om svensk momsregistrering.

9 Uppgifter för registrering som arbetsgivare

Avsnittet fylls i så utförligt som möjligt av alla företag som ansöker om någon slags registrering och har anställda som utför arbete i Sverige, oavsett om företaget själva har för avsikt att ansöka om arbetsgivarregistrering.

Uppgifterna nedan gäller verksamheten i Sverige, alternativt (för verksamheter som ska arbetsgivarregistreras utan att de har någon verksamhet i Sverige) för de anställda för vilka avgifter/skatt ska betalas i Sverige.

Datum för första löneutbetalning

Ange datum för första löneutbetalning. Som första datum gäller också tidpunkten då du första gången ger ut förmåner.

Beräknat datum för sista löneutbetalning

Om ett sista datum finns för när sista löneutbetalning kommer ske så ska det anges här.

Beräknad lönesumma under inkomståret

Ange beräknad lönesumma under inkomståret. Som inkomstår räknas kalenderår (januari-december).

Beräknat antal anställda

Ange hur många anställda som berörs.

Varav utsända och socialförsäkrade i annat land

Uppgiften om dina anställda är lokalanställda i Sverige eller utsända och kvarstår i ett annat lands socialförsäkring behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om du ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige eller inte. Observera att de krav som finns i reglerna för att en utsändning ska vara giltig avseende socialförsäkringstillhörighet måste vara uppfyllda. Om utsändning sker från ett land utanför EU, beskriv omständigheterna i ruta 10 Övriga upplysningar.

Här anger även arbetsgivare vars anställda tillhör svensk socialförsäkring av andra skäl än utsändning hur många anställda som berörs.

Kopia av intyg om socialförsäkring i annat land bifogas för alla utsända

Bifoga intyg från socialförsäkringsmyndigheten i försäkringslandet för sådana anställda som ska arbeta i Sverige men som kvarstår i ett annat lands socialförsäkring. Intygen styrker att företaget inte behöver betala arbetsgivaravgifter på ersättning till sådana anställda. Intygen är vanligtvis av typen A1 inom EU.

Beräknad arbetstid i dagar för utsänd personal

Ange hur länge utsänd personal kommer att arbeta i Sverige.

Företaget ansöker om svensk arbetsgivarregistrering

Ange om företaget ansöker om svensk arbetsgivarregistrering.

10 Övriga upplysningar

Här lämnar du upplysningar till ledning för Skatteverkets registrering. Upplysningarna kan du även lämna i bilaga.

Om du vill redovisa momsen tidigare än vad som följer av din omsättning ska du ange det här.

Här ska du också skriva om du åberopar särskilda skäl för momsregistrering. Då måste du här eller i en bilaga redogöra för förhållanden som visar att näringsverksamheten nyligen har påbörjats.  

11 Kontaktpersoner

Ange kontaktpersoner för Skatteverket i frågor som rör skatteanmälan. 

Underskrift

Sökanden (enskild firma själv, eller behörig firmatecknare) ska skriva under blanketten.

Bilagor

Följande handlingar ska bifogas:

 • Registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare (gäller juridiska personer).
 • Intyg som är utfärdat av behörig myndighet som visar att du inte har obetalda skatter och avgifter i hemlandet (gäller sökanden som ansökt om F-skatt).
 • Kopia av pass eller nationell id-handling.
 • Fullmakt för momsombud.

När du har skickat in blanketten

Det tar ungefär 12–15 veckor beroende på utredning innan du får beslutet om registrering. Detta förutsätter att blanketten är fullständigt ifylld och att alla bilagor är med.

Här kan du se vilka uppgifter, handlingar och intyg du behöver ha tillgängliga när du ska registrera en verksamhet i Sverige.


Alla utländska företag ska bifoga följande:

Enskilda näringsidkare
Bifoga pass eller nationell id-handling. Om du är medborgare i ett land utanför EU behöver du även bifoga en handling som styrker din rätt att vistas i Sverige.

Juridiska personer
Bifoga registerutdrag som visar att den juridiska personen existerar. Det kan till exempel vara utdrag från landets officiella företagsregister där företagets utländska identitet, adress, firmatecknare och företagsform framgår.

Vid ansökan om godkännande av F-skatt ska du bifoga följande:

När du ansöker om F-skatt ska du bifoga en handling som stödjer skuldfrihet.
 • Företräder du en juridisk person behöver du visa att företaget saknar skatteskulder i ditt hemland.
 • Som enskild näringsidkare behöver du visa att du saknar skatteskulder i de länder där du har bott under de senaste två åren.
 • Du beställer handlingarna från korrekt myndighet, till exempel skattemyndigheten eller motsvarande.
 • Intyg får vara högst tre månader gamla när du ansöker om godkännande för F-skatt.

Handling som visar ägarstrukturen om företaget är ett fåmansföretag.

 • Med fåmansföretag menas vanligtvis aktiebolag och ekonomiska föreningar som ägs av högst fyra personer. Tillsammans äger de aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget.
 • Exempel på dokument kan vara utdrag ur aktieboken eller en koncernskiss.

Handlingar som styrker skuldfrihet för varje ägare med inflytande i fåmansföretaget.

 • Handling ska visa att ägaren inte har skulder för skatter och avgifter.
 • Juridiska personer behöver vara fria från skatteskulder i hemlandet. En fysisk person behöver vara skuldfri i de länder där hen har bott under de senaste två åren.
 • Du beställer handlingarna från korrekt myndighet, till exempel skattemyndigheten eller motsvarande.
 • Handlingar får vara högst tre månader gamla.

Vid registrering av moms ska du bifoga följande:

Bifoga en fullmakt för företagets momsombud om du ska momsregistrera ett företag från ett land utanför EU. Du kan använda Skatteverkets fullmakt eller formulera en egen. Om du skriver en egen fullmakt måste följande skrivelse finnas med:

"Enligt 6 kap. 2 § skatteförfarandelagen (SFL) lämnas fullmakt åt nedanstående representant att som ombud för utländsk företagare svara för redovisningen av mervärdesskatt."


Skatteverket kan begära kompletterande information som behövs för att slutföra registreringen. I sådana fall hör vi av oss.

Vanliga frågor om att registrera utländsk verksamhet i Sverige

Om du driver eller har för avsikt att driva näringsverksamhet i Sverige kan du bli godkänd för F-skatt efter ansökan hos Skatteverket. Om du visar med ett registerutdrag att du är godkänd för F-skatt eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande behöver kunden inte dra skatt eller betala socialavgifter.

Du kan själv välja om du vill ansöka om godkännande för F-skatt, men tänk på att de flesta svenska uppdragsgivare helst anlitar företag med svensk F-skatt. Utländska företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige bör därför ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt. Det gäller även företag som inte ska betala inkomstskatt i Sverige.

Villkoren för att bli godkänd för F-skatt är att du

 • driver näringsverksamhet eller avser att bedriva näringsverksamhet, och
 • har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter, både i Sverige och i hemlandet.

Företag som har F-skatt ansvarar för att betala in sin egen preliminärskatt och sina sociala avgifter. Om företaget inte har F-skatt kan uppdragsgivaren bli ansvarig för att betala preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för utfört arbete.

När du efter ansökan har fått ett godkännande för F-skatt, får du ett registerutdrag där det framgår att företaget är godkänt för F-skatt.

Ett utländskt företag som driver verksamhet i Sverige kan bli skattskyldigt och redovisningsskyldigt här. Det gäller både om du driver verksamheten som fysisk person (enskild näringsidkare) eller som juridisk person (till exempel aktiebolag).

Är du skattskyldig ska du betala moms i Sverige och är du redovisningsskyldig ska du deklarera vissa köp eller försäljningar här. Därför måste du momsregistrera dig här.

Har du fast etableringsställe eller är bosatt i Sverige?

I vilka situationer du ska registrera verksamheten för moms beror på om företaget har ett fast etableringsställe i Sverige eller inte. För dig som är enskild näringsidkare beror det på om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller inte.

Fast etableringsställe kan ha betydelse för att avgöra vem som ska registrera sig för moms samt deklarera och betala momsen vid försäljning inom landet. Det kan också ha betydelse för hur återbetalning av moms ska göras.

Tre förutsättningar krävs för att ett fast etableringsställe ska finnas i Sverige:

 • Det ska finnas en etablering som drivs av människor, det vill säga personella resurser.
 • Det ska finnas tekniska resurser, till exempel lokal eller maskiner, som hör till etableringen.
 • Etableringen ska vara så pass stadigvarande att den har potential att kunna tillhandahålla eller köpa och konsumera varor eller tjänster.

Ett fast etableringsställe är inte samma sak som en filial. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. En filial ska registreras hos Bolagsverket.

Du anses vara bosatt på den adress där du är folkbokförd eller på annan relevant adress som du har angett till Skatteverket. Går det inte att fastställa var du är bosatt anses du etablerad där du vistas stadigvarande.

Du anses vistas stadigvarande på den plats där du vanligtvis befinner dig till följd av personliga eller yrkesmässiga anknytningar. Om detta är olika länder gäller den plats där du har personliga förbindelser.

Här kan du läsa om de vanligaste situationerna då du ska registrera verksamheten för moms i Sverige beroende på om du har fast etableringsställe i Sverige eller inte/om du är bosatt här eller inte.

Om du inte har ett fast etableringsställe i Sverige eller inte är bosatt här ska du registrera verksamheten för moms från första kronan företaget omsätter. Företag med fast etableringsställe eller enskilda näringsidkare som är bosatta i Sverige ska registrera sig när omsättningen blir större än 30 000 kronor. Den 1 juli höjs omsättningsgränsen från 30 000 kr till 80 000 kr.

Här kan du läsa om de vanligaste situationerna då du ska registrera verksamheten för moms i Sverige:

 • Företaget säljer momspliktiga varor eller tjänster till kunder i Sverige som är privatpersoner eller som inte är momsregistrerade.
 • Från och med den 1 juli 2021 har EU en gemensam omsättningströskel vid unionsintern distansförsäljning på sammanlagt 10 000 Euro (SEK 99 680). Ett företag inom EU behöver inte registrera sig för moms i Sverige, om det enbart säljer varor och vissa elektroniska tjänster till privatpersoner i Sverige och i andra medlemsländer till ett värde upp till tröskelnivån. Det beror på att företaget istället redovisar och betalar moms på sådan distansförsäljning i sitt hemland (säljarens land). Företag som har en sammanlagd unionsintern distansförsäljning som överstiger SEK 99 680 måste registrera sig för moms i Sverige och ska debitera svensk moms på försäljningar från och med den transaktion som omsättningsgränsen överskrids. I beloppet för omsättningströskel ingår normalt inte försäljning från lager i andra medlemsländer än där företaget har sitt säte.*
 • Företaget säljer eller överför varor från Sverige till ett annat EU-land.
 • Företaget köper eller överför varor till Sverige från ett annat EU-land.
 • Företaget är ett utländskt byggföretag och köper byggtjänster från ett annat byggföretag. Byggtjänsterna ska ha anknytning till en fastighet i Sverige.
 • Företaget säljer punktskattepliktiga varor.

* Ett annat alternativ är att registrera sig i OSS-systemet.

Du måste också momsregistrera verksamheten om du säljer varor och tjänster men inte får använda dig av omvänd beskattning. Det gäller till exempel i följande fall:

 • Företaget säljer restaurangtjänster eller cateringtjänster.
 • Företaget säljer tjänster inom korttidsuthyrning av transportmedel eller uthyrning av verksamhetslokal.
 • Företaget säljer entrébiljetter till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, pedagogiska, vetenskapliga, av underhållningskaraktär eller liknande.

Frivillig momsregistrering

En momsregistrering är vanligtvis inte frivillig. En utländsk företagare har dock i vissa situationer möjlighet att frivilligt registrera sig för moms och därmed själv bli skattskyldig för en försäljning som en i Sverige momsregistrerad köpare annars skulle vara skattskyldig för. Detta gäller huvudsakligen försäljning av varor men även i vissa fall tjänster med anknytning till i Sverige belägen fastighet.

Återbetalning av moms till utländska företag som inte är momsregistrerade i Sverige

Du som har ett företag etablerat inom EU ska inte registrera företaget för moms om du söker återbetalning av svensk moms via den digitala portalen i ditt hemland.

Du ska inte registrera företaget för moms om företaget är etablerat utanför EU och ska få tillbaka moms på grund av inköp i verksamhet utanför hemlandet.

Om du har ett fast etableringsställe i Sverige eller är bosatt här ska du registrera verksamheten för moms när omsättningen överstiger 30 000 kronor. Den 1 juli höjs omsättningsgränsen till 80 000 kronor. Du som har ett fast etableringsställe i Sverige eller är bosatt här räknas som svensk företagare och följer därför svenska momsregler.

 • Om företagets verksamhet i Sverige uppfyller någon av punkterna nedan ska du registrera verksamheten för moms.
 • Företaget ska debitera och betala svensk moms för all momspliktig försäljning som sker från det fasta etableringsställe i Sverige.
 • Företaget köper eller överför varor till Sverige från ett annat EU-land och blir redovisningsskyldig men inte skyldig att betala moms.
 • Återbetalning av moms (företag inom EU). Företaget har inte någon annan registreringsgrund för moms än att registrera sig för att få återbetalning av moms, men kan inte göra det via EU:s digitala momsåterbetalningsportal.
 • Återbetalning av moms (företag utanför EU). Företaget har fast etablering i Sverige och kan inte ansöka om återbetalning av moms på blankett.
 • Företaget säljer eller överför varor eller tjänster med omvänd beskattning från Sverige till ett annat EU-land och blir redovisningsskyldigt här.

De flesta företag, enskilda näringsidkare och juridiska personer som har verksamhet med anställda i Sverige ska registrera företaget som arbetsgivare, betala och redovisa arbetsgivaravgifter samt göra avdrag från de löner och ersättningar som betalas ut.

Huvudregeln är att du ska registrera företaget som arbetsgivare om

 • företaget har anställda som är stadigvarande bosatta i Sverige
 • företaget har ett fast driftställe i Sverige
 • företaget inte har ett fast driftställe i Sverige men har svenska anställda eller utsända
 • du behöver göra skatteavdrag på löner och ersättningar till de anställda.

Det finns undantag från reglerna. Dessa kan du läsa mer om här:

Företag som har med sig personal till Sverige behöver i vissa fall inte betala arbetsgivaravgifter här. Det beror på att de anställda vanligtvis anses vara utsända, och därför ska de tillhöra sitt hemlands socialförsäkringssystem. Det är olika regler beroende på vilket land personen sänds ut ifrån och hur lång tid personen ska vara i Sverige.

För att företaget inte ska behöva betala arbetsgivaravgifter i Sverige behövs i de flesta fall ett intyg som styrker att den anställda tillhör ett annat lands socialförsäkring. För anställda inom EU/EES och Schweiz kallas intyget för A1 eller E101. För anställda som kommer från ett land som Sverige har socialförsäkringskonvention med kallas intyget konventionsintyg. Arbetsgivaren ska informera socialförsäkringsmyndigheten i det land vars socialförsäkring den anställda ska tillhöra.

Företag med fast driftställe kan behöva registrera sig som arbetsgivare även om företaget inte behöver betala arbetsgivaravgifter. Det beror på att företaget ska göra skatteavdrag.

Som arbetsgivare behöver du meddela Skatteverket om du anställer eller sänder ut en person till Sverige, och personen är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Använd blanketten Anställning av utlänning (SKV 1160).

Som arbetsgivare bör du fundera på hur lång tid dina anställda får vistas i Sverige. Skatteverket har en guide för den som är ny i Sverige och som ska jobba som anställd här. Den ger bland annat svar på rätten att vistas i Sverige och när en person kan eller ska folkbokföras i Sverige.