Så här lämnar företaget särskilda uppgifter

Företaget lämnar särskilda uppgifter i Skatteverkets e-tjänst Särskilda uppgifter – Utländskt företag utan fast driftställe i Sverige. Du behöver inte ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Du använder en e-postadress för att beställa en tillfällig kod för att logga in i tjänsten.

I e-tjänsten ska man besvara ett antal frågor. De särskilda uppgifterna ska företaget underteckna med datormus eller annan digital pekare. Är företaget en juridisk person ska en behörig ställföreträdare underteckna uppgifterna. Är du enskild näringsidkare är det du själv som ska underteckna uppgifterna.

I e-tjänsten använder du som bedriver enskild näringsverksamhet det svenska registreringsnummer som du har fått vid registreringen av verksamheten hos Skatteverket. En utländsk juridisk person använder det svenska organisationsnummer som företaget har fått vid registreringen hos Skatteverket eller Bolagsverket.

För dig som inte kan använda e-tjänsten

Företaget ska lämna särskilda uppgifter i Skatteverkets formulär.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta Skatteverket för att få en pappersblankett.

Du som är begränsat skattskyldig enskild näringsidkare med samordningsnummer kan inte använda e-tjänsten. Du behöver kontakta Skatteverket för att få en pappersblankett.

Ett utländskt företag som ska lämna särskilda uppgifter men som ännu inte har registrerat sig och därför saknar ett svenskt registrerings- eller organisationsnummer ska anmäla sig till Skatteverket för att få ett nummer.

Om särskilda uppgifter för utländska företag

Från och med den 1 januari 2021 har vissa utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige en skyldighet att lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Företagen ska lämna de särskilda uppgifterna årligen från och med år 2022. Uppgifterna ska lämnas in vid samma tidpunkt som inkomstdeklarationer ska lämnas.

Med utländskt företag menas här en utländsk juridisk person eller en fysisk person som bedriver enskild näringsverksamhet och som är begränsat skattskyldig i Sverige. Det är alltså begränsat skattskyldiga personer som ska lämna särskilda uppgifter och med det menas en fysisk person som inte bor i eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. En utländsk juridisk person är alltid begränsat skattskyldig.

Företaget ska lämna särskilda uppgifter för att Skatteverket ska kunna bedöma om företaget har fast driftställe och om det är skyldigt att lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Företag som ska lämna särskilda uppgifter

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller för utländska företag som inte lämnar inkomstdeklaration men som

  • är godkända för F-skatt eller
  • ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete eller
  • är skyldiga att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Utländska företag som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna inkomstdeklaration och inte särskilda uppgifter. Det innebär att företaget måste göra en egen bedömning av om det ska lämna inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter.

Uppgifter som företaget ska lämna

Företaget ska lämna uppgifter om

  • vilken verksamhet som bedrivits i Sverige,
  • under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige och
  • övriga förhållanden som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen.

Tidpunkter för att lämna särskilda uppgifter

När du ska lämna särskilda uppgifter beror på vilket beskattningsår företaget har. Med beskattningsår menas företagets räkenskapsår. Ett räkenskapsår ska normalt omfatta 12 kalendermånader. Ett räkenskapsår får i vissa fall omfatta antingen en kortare eller en längre tidsperiod men det får aldrig vara längre än 18 månader.

För fysiska personer ska särskilda uppgifter ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter utgången av det beskattningsår som uppgifterna gäller.

Om inlämningsdagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag så flyttas inlämningstidpunkten till närmast följande vardag.

Särskilda uppgifter ska lämnas in vid samma tidpunkt som inkomstdeklarationer ska lämnas. Företagets räkenskapsår styr därför när du behöver lämna särskilda uppgifter. I tabellen hittar du datumen för när du senast ska lämna särskilda uppgifter.

Då ska du senast lämna särskilda uppgifter

Om inlämningsdagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag så flyttas inlämningstidpunkten till närmast följande vardag.

Anstånd med att lämna särskilda uppgifter

Om du bedriver enskild näringsverksamhet och inte kan lämna särskilda uppgifter i tid, till exempel för att du saknar uppgifter som behövs eller är sjuk, kan du ansöka om anstånd med att lämna de särskilda uppgifterna.

Sista dag att ansöka om anstånd är samma dag som de särskilda uppgifterna ska lämnas in, alltså den 2 maj året efter det år de särskilda uppgifterna ska lämnas för. Du kan få anstånd längst till den 31 maj om det finns särskilda skäl. För att få längre anstånd än till den 31 maj med att lämna särskilda uppgifter måste du ha synnerliga skäl. Sådant anstånd kan man därför endast få i rena undantagsfall.

För juridiska personer krävs synnerliga skäl för att överhuvudtaget få anstånd med att lämna särskilda uppgifter. Det innebär att juridiska personer endast kan få anstånd i rena undantagsfall.

Undantag från att lämna särskilda uppgifter

Skatteverket kan besluta att ett företag inte behöver lämna särskilda uppgifter om uppgifterna inte behövs för att Skatteverket ska kunna kontrollera om företaget är skattskyldigt. Ett sådant beslut förutsätter att företaget kan visa eller göra det troligt att det inte är skattskyldigt i Sverige. Beslutet ska avse en viss tid och kan återkallas av Skatteverket.

Om du lämnar särskilda uppgifter för sent eller inte alls

Om du lämnar in särskilda uppgifter för sent eller inte alls kan företaget behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett förslag till beslut om förseningsavgift till företaget. Innan vi fattar beslut får företaget möjlighet att svara på förslaget.

Förseningsavgiftens storlek

En förseningsavgift är 1 250 kronor. Företaget kan få en, två eller tre förseningsavgifter för samma särskilda uppgifter som inte är lämnade i rätt tid, beroende på hur sent du lämnat in uppgifterna. Det innebär att företaget kan få betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.