På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

RSV:s rapport 2001:3

Sammanfattning RSV Rapport 2001:3 Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta

- Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001

Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet enkätundersökningar till allmänheten, den senaste under januari och februari 2001. I denna rapport avrapporteras den del av undersökningen 2001 som syftar till att ge underlag för bedömning av kvaliteten i skattemyndigheternas arbete. Urvalet bestod av 34 100 personer, fördelat på de tio skatteregionerna. Det stora urvalet beror på att resultatet även skall kunna redovisas på lägre nivå än skatteregion, t.ex. skattekontor eller avdelning. I den här rapporten redovisas dock bara resultat på, som lägst, regionnivå.

Undersökningsmetoden var en postenkät med bortfallsuppföljning i form av telefonintervjuer och svarsfrekvensen var 62 procent.

Färre har kontakt med skattemyndigheterna
Det finns en tendens att allt färre bland allmänheten har kontakter med skattemyndigheterna (kontakt per telefon, e-post, fax eller personligt besök). År 1996 var det 50 procent, 1998 45 procent och 2001 39 procent som haft kontakt under de senaste 12 månaderna. Att kontakterna minskat kan till en del bero på det ökande användandet av Servicetelefonen och RSV:s hemsida på Internet för att t.ex. beställa hem broschyrer och blanketter. En majoritet (60 procent) är nöjda med kontakten, 11 procent är missnöjda.

Egenföretagarna är den grupp som oftast har haft många kontakter med skattemyndigheterna (SKM). Mest nöjda är de äldre (65-74 år), tätortsbor och de som haft folkbokföringsärenden. Mer missnöjda med kontakten är privatanställda.

Högre förtroende
SKM får inom flera områden bättre betyg 2001 än 1998. Förtroendet för SKM har blivit högre, tillgängligheten har blivit bättre och man tycker i större utsträckning att SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna.

Även om betygen har blivit bättre så finns det områden som blivit sämre i förhållande till andra områden. Detta gäller främst personalens sakkunskap och SKM:s förmåga att kommunicera med allmänheten (bl.a. motivering av beslut och skriftspråk).

Skattekontrollen viktigast för helhetsomdömet men får sämst betyg
Skattekontrollen betyder mest för attityderna till hur SKM sköter sin uppgift totalt sett enligt en analys av svaren inom olika frågeområden. Tillgängligheten har minst betydelse.

Bemötandet hos SKM är det som allmänheten är mest nöjd med; medelvärdet är 3,8 och 48 procent tycker att bemötandet är bra på det hela taget. Därefter kommer sakkunskap, tillgänglighet, kommunikation, snabbhet i handläggning och sämst betyg får skattekontrollen. (se 1. Tabell).
Allmänhetens förtroende för SKM är ganska stort; medelvärdet är 3,7 och 51 procent har förtroende för SKM totalt sett.

Återkommande svarsmönster
Svarsmönstret är likartat inom de olika frågeområdena. Mer positiva än genomsnittet är ofta de äldre, de lågutbildade och de med de lägsta inkomsterna. Mer negativa är särskilt privatanställda, höginkomsttagare och de som varit i kontakt många gånger med SKM. Egenföretagarna avviker inte särskilt ofta från snittet men några undantag finns. De tror t.ex. i större utsträckning att om man skattefuskar och blir upptäckt skulle det ge allvarliga konsekvenser och anser i mindre grad att SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna.

Regionala jämförelser
Betyget för tillgängligheten skiljer sig mellan olika regioner. Här avviker skatteregionerna Linköping och särskilt Växjö och Luleå positivt. Stockholm får här sämre betyg av allmänheten.

Särskilt positiv till SKM:s förmåga att utöva skattekontroll är man i Östersund och Luleå men positiva avvikelser finns även i Växjö, Göteborg, Örebro och Gävle. I Stockholm har man mindre tilltro till kontrollen. Totalomdömet om SKM:s sätt att sköta sin uppgift är lägre i Stockholm än totalt i riket. Positiva avvikelser finns i Växjö, Örebro, Östersund och Luleå.

 

1. Tabell Alla påståenden i enkäten rangordnade efter medelvärden

Påståenden Instäm- mer, % Instäm- mer inte, % Vet ej/ Ej svar, % Medel- värde
Det är troligt att SKM skulle upptäcka om jag skattefuskade 45 8 35 4
Om SKM skulle upptäcka att jag skattefuskat blir konsekvenserna allvarliga 42 7 35 4
Personalen är trevlig och hjälpsam 55 8 18 3,9
På det hela taget är bemötandet bra 48 10 21 3,8
Jag får den hjälp jag behöver 42 8 34 3,8
Totalt sett har jag förtroende för SKM 51 10 16 3,7
Jag får snabbt besked på mina frågor 49 14 19 3,7
Den tjänsteman jag får kontakt med kan svara på mina frågor 46 12 24 3,7
SKM har telefontider som passar mig 41 12 27 3,7
Personalen är kunnig 43 9 31 3,7
På det hela taget har personalen bra sakkunskap 42 9 31 3,7
SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna 46 11 20 3,6
Personalen är intresserad och försöker sätta sig in i mina ärenden 43 12 26 3,6
Jag kan lita på att de svar/besked jag får är korrekta 43 13 29 3,6
Personalen använder ett enkelt och begripligt talspråk 43 12 25 3,6
SKM informerar bra 41 11 26 3,6
SKM har öppettider som passar mig 38 13 30 3,6
Totalt sett utför SKM sin uppgift på ett bra sätt 34 7 35 3,6
På det hela taget är tillgängligheten bra 42 14 20 3,5
På det hela taget är det lätt att kommunicera med SKM 39 14 24 3,5
SKM ger bra förklaringar på mina frågor 36 14 28 3,5
SKM håller utlovade tider för besked eller beslut 32 11 42 3,5
SKM handlägger ärenden snabbt 33 17 31 3,4
På det hela taget har SKM snabb handläggning 32 14 34 3,4
SKM är bra på att kontrollera deklarationer 29 12 40 3,4
Totalt sett fungerar kontrollen bra 27 13 42 3,4
SKM är bra på att upptäcka fel 24 11 47 3,4
SKM fattar korrekta beslut 22 11 48 3,3
Det är enkelt att få kontakt med rätt person 33 21 27 3,2
Det är lätt att komma fram på telefon 32 22 24 3,2
Personalen använder ett enkelt och begripligt skriftspråk 31 24 27 3,2
SKM motiverar sina beslut på ett bra sätt 24 17 40 3,2
Under senare år har skattekontrollen blivit effektivare så att skattefusk i högre grad upptäcks 20 13 54 3,2
SKM är bra på att upptäcka fusk 20 16 48 3,1
SKM ger alla en likvärdig och rättvis behandling 20 18 49 3
När SKM gjort något fel rättar man snabbt felet 17 16 55 3
SKM är bra på att kontrollera fusket med folkbokföring 14 14 59 3
SKM är bra på att bekämpa skattefusket 14 26 42 2,7
Man får en ursäkt när fel begåtts av SKM 12 20 60 2,7
RSV:s skrivelse 010627 Rapportnummer 2001:3
Skatteverket

Till toppen