På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1998-01-01 genom RSFS 1997:17.
  
Riksskatteverkets föreskrifter om bankers m fl uppgiftslämnande i självdeklaration;

beslutade den 20 december 1991.

RSFS 1991:36
Utkom från trycket den 4 februari 1992

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen
(1990:1237)om självdeklaration och kontrolluppgifter följande.

1 § I 2 kap 19 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter föreskriven uppgiftsskyldighet skall av
bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker fullgöras på sätt som
föreskrivs i 2-3 §§.
   Vad som sägs i första stycket gäller också fondkommissionsbolag,
kreditaktiebolag, finansbolag och andra bolag som skall uppfylla
kapitalkrav enligt 5 kap 1 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

2 § Följande uppgifter om intäkter och kostnader skall lämnas i de
fall de förekommer i bokföringen.

Intäkter i rörelse fördelade på  

1. ränteintäkter
2. courtage, provisioner, avgifter, agio
3. leasingintäkter
4. kursvinster
5. övriga rörelseintäkter  

Kostnader i rörelse fördelade på  

6. räntekostnader
7. kreditförluster
8. kursförluster 

Intäkter av fastigheter fördelade på  

9. hyresintäkter
10. övriga intäkter i fastighetsförvaltning   

Kostnader för fastigheter fördelade på  

11. fastighetsskatt
12. reparationer och underhåll
13. andra fastighetskostnader   

Kostnader för arbetskraft fördelade på  

14. löner
15. andra kontanta ersättningar
16. naturaförmåner till anställda
17. skattefria traktamenten
18. skattepliktiga traktamenten
19. skattefria bilersättningar
20. skattepliktiga bilersättningar
21. andra kostnadsersättningar än vid punkterna 17-20
22. lagstadgade arbetsgivaravgifter
23. löneskatt på löner och ersättningar
24. löneskatt på pensionskostnader
25. sociala avgifter och andra avgifter enligt lag och avtal än vid punkterna 22-24
26. pensionskostnader
27. utbildning, sjuk- och hälsovård, övriga personalkostnader   

Övriga kostnader fördelade på  

28. hyror och andra lokalkostnader
29. hyra och leasing av anläggningstillgångar
30. diverse främmande tjänster
31. bil och övriga transportmedelskostnader
32. resekostnader
33. representation
34. reklam och PR
35. andra diverse kostnader än vid punkterna 28-34   

Avskrivningar fördelade på  

36. maskiner och inventarier
37. leasingobjekt
38. byggnader och övrig fast egendom
39. immateriella tillgångar   

 Extraordinära intäkter och kostnader fördelade på  

40. resultat vid avyttring av anläggningstillgångar
41. övriga extraordinära intäkter
42. övriga extraordinära kostnader    

Bokslutsdispositioner fördelade på  

43. skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan i den mån avskrivningen inte redovisats vid punkterna 36-39
44. förändring av skatteutjämningsreserv
45. avsättning till ersättningsfond
46. återföring av ersättningsfond
47. nedskrivningar
48. övriga bokslutsdispositioner med angivande av art    

Övergångsvisa bokslutsdispositioner fördelade på  

49. upplösning av värderegleringskonton
50. ianspråktaget belopp från allmän investeringsfond
51. återföring av allmän investeringsfond   

Skatter och resultat  

52. skatter
53. redovisat resultat

3 § Följande uppgifter om tillgångar och skulder skall lämnas i de
fall de förekommer i bokföringen.

Tillgångar fördelade på  

1. kassa
2. räntebärande instrument
3. andra finansiella tillgångar
4. utlåning till allmänheten
5. aktier och andelar (omsättningstillgångar)
6. fastigheter övertagna för skyddande av fordran
7. förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8. skattefordringar avseende inkomstskatt för företaget
9. fordran avseende mervärdeskatt
10. konto för investeringsfond
11. andra spärrade konton än vid punkt 10
12. aktier, andelar och förlagsbevis i svenska företag (anläggningstillgångar)
13. aktier, andelar och förlagsbevis i utländska företag (anläggningstillgångar)
14. immateriella tillgångar
15. konst och andra ej avskrivningsbara tillgångar
16. leasingobjekt
17. övriga maskiner och inventarier
18. byggnader
19. pågående ny-, till- och ombyggnad
20. mark
21. markanläggningar
22. övriga tillgångar    

Skulder fördelade på  

23. leverantörsskulder
24. skatteskulder avseende inkomstskatt för företaget
25. upplupna löner och semesterlöner
26. upplupna sociala avgifter
27. andra upplupna kostnader samt förutbetalda intäkter
28. mervärdeskatt
29. personalens källskatt
30. inlåning från allmänheten
31. andra finansiella skulder
32. obligationer och övrig långfristig upplåning
33. avsatt till pensioner
34. reservering för befarade kreditförluster
35. övriga skulder    

Obeskattade reserver fördelade på  

36. ackumulerade överavskrivningar
37. ersättningsfond'
38. skatteutjämningsreserv
39. valutakursreserv
40. andra obeskattade reserver var för sig med angivande av slag    

Övergångsvisa obeskattade reserver fördelade på  

41. allmän investeringsfond
42. andra obeskattade reserver var för sig med angivande av slag    

Eget kapital fördelat på  

43. årets redovisade resultat
44. övrigt eget kapital

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1992.

RSFS 1991:36
Skatteverket

Till toppen