Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Socialförsäkring

Med socialförsäkring menas i de flesta länder rätten till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård och barnbidrag. Det varierar från land till land vilka förmåner som ingår, hur stora de är och hur de finansieras.

Socialavgifter betalas i det land man är socialförsäkrad. Observera att reglerna för var du betalar socialavgifter inte är desamma som för var du betalar skatt.

Behörig myndighet

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var du ska vara socialt försäkrad, och i Danmark är det Pensionsstyrelsen.

Nedan kan du läsa om var du är socialförsäkrad när du bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Mer information kan du få hos Försäkringskassan i Sverige eller Pensionsstyrelsen i Danmark.

Ett undantag är pension och liknande förmåner som i Danmark sköts av den kommun där man bor eller arbetar i.

Du kan också söka information hos Öresunddirekt.

Huvudregel för socialförsäkring

Reglerna i EEG-förordningarna 883/04 och 1408/71 bestämmer vilket lands socialförsäkringssystem du ska omfattas av när du bor och arbetar inom EU/EES. Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det medlemsland där du arbetar oavsett var du bor. Om du t.ex. bor i Sverige men arbetar i Danmark omfattas du alltså av det danska socialförsäkringssystemet, enligt huvudregeln.

Undantagsregler för socialförsäkring

Det finns några undantag från huvudregeln

 1. Utsändning
  I vissa fall kan du fortsätta att vara socialförsäkrad i det land du bor, även om du arbetar i ett annat land. Så kan det t.ex. vara om du blir utskickad av din svenska arbetsgivare för att arbeta i ett annat land. Begär intyg E 101/A1 av den myndighet i bosättningslandet som beslutar om socialförsäkring, för att styrka att du är socialförsäkrad i ditt hemland.
  Försäkringskassan eller Sikringsstyrelsen i Danmark kan ge mer information om vad som gäller vid utsändning.
 2. Arbete i flera länder
  Om du regelbundet arbetar i både ditt hemland och ett annat EU- eller EES‑land, kan det vara så att du ska vara socialförsäkrad i ditt hemland. Begär intyg E 101/A1 av den myndighet i bosättningslandet som beslutar om socialförsäkring. Om du är socialförsäkrad i Sverige och arbetar i både Sverige och Danmark så ska alla sociala förmåner utgå från Sverige och din/dina arbetsgivare ska betala socialavgifter i Sverige, oavsett som denne är svensk eller dansk, för alla dina inkomster från både Danmark och Sverige.
  Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, eller vice versa, finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få dispens att tillhöra socialförsäkringen i arbetslandet även om du också utför arbete i ditt hemland. Kontakta Försäkringskassan eller Sikringsstyrelsen i Danmark för ytterligare information.
 3. Andra undantag
  Det finns fler undantagsbestämmelser, t.ex. för dig som arbetar i internationell trafik eller har ett företag i ditt hemland och en anställning i ett annat land. Ta därför noga reda på vad som gäller i just ditt fall.

När du ska börja arbeta i Danmark

Du som bor i Sverige och ska börja arbeta i Danmark ska avregistrera dig hos Försäkringskassan i Sverige. Det gäller även om du fortsätter att bo i Sverige. Du måste därför kontakta Försäkringskassan när du börjar arbeta i Danmark.

Socialförsäkring
Skatteverket

Till toppen