På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Vår förvaltning år 2010 - I globaliseringens spår RSV Rapport 2000:9

RSV:s Framtidsprojekt har nu släppt sin slutrapport om hur omvärlden kan tänkas förändras till år 2010, och vilka effekter det får på skatte- och kronofogdemyndigheternas verksamhet. Rapporten (RSV Rapport 2000:9) kan hämtas nedan i PDF-format eller beställas från skattemyndigheterna. Projektet lämnade våren 1999 en första delrapport ”Vår omvärld år 2010” (RSV Rapport 1999:3), som beskriver vilka yttre omvärldsfaktorer som bedöms kunna påverka samhället i stort. Rapporten utmynnade i tre alternativa utvecklingsscenarier. Projektet har nu fördjupat den tidigare analysen och riktat den specifikt på områden som är relevanta för RSV. Den här slutrapporten är tänkt att kunna läsas separat från den första delrapporten, och har ett så brett angreppssätt att den bedöms kunna användas även utanför RSV. På grund av rapportens omfattning har projektet även tagit fram en sammanfattning av rapporten, på svenska och engelska.

Sammanfattningen motsvarar huvudsakligen rapportens slutkapitel (Del 7 – Effekter på våra förvaltningar). I de därefter följande filerna återfinns den fullständiga rapporten, uppdelad i åtta delar (PDF-format) enligt följande:

Inledning

Del 1:
Innehåller bl a en kortare sammanfattning av rapporten, innehållsförteckning samt en sammanfattning av projektets tidigare rapport ”Vår omvärld år 2010”.

Näringslivet, Internet och elektronisk handel

Del 2:
Pågående och förväntade förändringar i näringslivets funktionssätt diskuteras. Bland annat behandlas områden som den nya ekonomin, nätverksföretag och nätverksekonomi. Innehåller också en redogörelse av hur Internet är uppbyggt och styrs samt en diskussion om den elektroniska handelns utveckling och det arbete som pågår runt om i världen för att främja e-handeln.

Nationalstaten, kriminaliteten och demokratin

Del 3:
Här diskuteras framväxten av en global kriminell ekonomi och de effekter den pågående globaliseringen och teknikutvecklingen förväntas få på individen, nationalstaten och demokratin.

Den Europeiska Unionen

Del 4:
En redogörelse och diskussion kring EU:s fördrag, institutioner och maktfördelning. Behandlar bland annat beslutsfattande och maktfördelningen mellan medlemsländerna och EU:s institutioner och hur EU-medlemskapet påverkar Sverige och de svenska förvaltningarna. Innehåller även en diskussion om pågående integrations- och utvecklingsarbete.

Den offentliga sektorns finansiering

Del 5:
En redogörelse över hur den offentliga sektorn finansieras idag och en beskrivning av det svenska skattesystemets struktur och omfattning i ett internationellt perspektiv. Globaliseringens och teknikutvecklingens effekter på möjligheterna att upprätthålla nuvarande skattesystem diskuteras, bl a behandlas den internationella skattekonkurrensen, beskattning av elektronisk handel, försök att förenkla beskattningen och framväxten av en ökande svart sektor. Måste delar av dagens beskattning ersättas av andra finansieringsformer?

Förvaltningspolitik och förvaltningstrender

Del 6:
Beskriver det pågående reformeringsarbetet som pågår inom förvaltningar över hela världen, inriktat bl a på medborgarorientering, förbättrad service och en snabb uppbyggnad av elektroniska självbetjäningssystem. Innehåller också en kritisk granskning av olika styrformer, där bl a resultatstyrningens och regelstyrningens effektivitet analyseras.

Effekter på våra förvaltningar

Del 7:
Här sammanfattas ovanstående analysområden och omvärldsförändringarnas effekter på skatte- och kronofogdemyndigheternas verksamheter analyseras. Avslutningsvis föreslås strategier för framtiden.

Bilagor

Del 8:
En omfattande källförteckning med hänvisningar till all den forskning och debatt om framtiden som legat till grund för rapporten. Rapporten avslutas med en engelsk sammanfattning som i stort motsvarar del 7 ovan.

Our Administration in 2010 – in the Wake of Globalisation

The Swedish National Tax Board, RSV, has now presented the final report from the ”Future Project”, describing possible changes in the society and the environment in the perspective of the year of 2010. The report is intended to form a basis for discussions concerning the future roles of the RSV, the regional and local tax administrations and enforcement agencies, their activities and the allocation of authorities and responsibilities between these different bodies. The complete report (RSV 2000:9) can only be ordered in Swedish from the RSV, but an English summary can be downloaded here.

Vår förvaltning år 2010 - I globaliseringens spår RSV Rapport 2000:9
Skatteverket

Till toppen