På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2017

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2017-03-27 | 131 98701-17/112
  Promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor

 • 2017-03-27 | 131 8505-17/112
  En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

 • 2017-03-27 | 131 94589-17/112
  Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

 • 2017-03-20 | 131 63563-17/112
  Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

 • 2017-03-13 | 131 38340-17/112
  Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

 • 2017-03-13 | 131 570504-16/112
  Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

 • 2017-02-27 | 131 553769-16/112
  Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

 • 2017-02-20 | 131 18371-17/112
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig), Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823 slutlig) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 slutlig)

 • 2017-02-21 | 131 531414-16/112
  Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

 • 2017-02-21 | 131 539630-16/112
  Förslag från Bokföringsnämnden till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 • 2017-02-20 | 131 48506-17/112
  Förslag till EUROPAPARLAMENTETS och RÅDETS DIREKTIV om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

 • 2017-02-20 | 131 74937-17/112
  Nationella förfaranden för fullständigt denaturerad alkohol

 • 2017-02-20 | 131 511495-16/112
  Remiss av betänkande om ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).

 • 2017-02-20 | 131-560794-16/112
  Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

 • 2017-02-20 | 131 513752-16/112
  Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 • 2017-02-13 | 1 31 518539-16/112
  Betänkandet ”Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget” (SOU 2016:4)

 • 2017-02-15 | 131-565699-16/112
  Promemorian Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande

 • 2017-02-13 | 131-529329-16/112
  Remiss gällande Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)

 • 2017-02-13 | 131 569805-16/112
  EU-direktiv om vissa insolvensfrågor

 • 2017-02-13 | 131 509525-16/112
  Remissvar på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

 • 2017-02-13 | 131 33834-17/112
  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

 • 2017-02-06 | 131 503997-16/112
  Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

 • 2017-02-06 | 131 520217-16/112
  Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

 • 2017-02-06 | 131 503850-16/111
  Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering

 • 2017-02-06 | 131 23221-17/112
  Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

 • 2017-02-06 | 131 569949-16/112
  Remiss av promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

 • 2017-02-06 | 131 509421-16/112
  Remissvar gällande betänkandet ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” (SOU 2016:75)

 • 2017-01-30 | 131-563274-16/112
  Remiss – förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

 • 2017-01-30 | 131 557476-16/112
  Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

 • 2017-01-30 | 131 25660-17/112
  Remiss av Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

 • 2017-01-30 | 1 31 558275-16/112
  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar m.m. (1399-3691/2014)

 • 2017-01-30 | 131 563018-16/112
  Promemorian Kriminalvårdssekretess

 • 2017-01-30 | 131 563510-16/112
  Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

 • 2017-01-23 | 131 469335-16/112
  Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61)

 • 2017-01-23 | 131 477700-16/112
  Betänkandet Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

 • 2017-01-23 | 131 481634-16/112
  Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

 • 2017-01-23 | 131 558053-16/112
  KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

 • 2017-01-23 | 131 490903-16/112
  Betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

 • 2017-01-16 | 131 565667-16/112
  Remiss av regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

 • 2017-01-16 | 131 563220-16/112
  Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

 • 2017-01-16 | 131 435918-16/112
  Betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

 • 2017-01-09 | 131 440785-16/112
  Lantmäteriets promemoria Ändring av Inskrivningsförordningen (2000:309)

Skatteverkets remissvar m.m. 2017
Skatteverket

Till toppen