På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets databaser

Här hittar du en allmän beskrivning av de databaser, register och övriga elektroniska system som förekommer hos Skatteverket. Syftet med beskrivningen är att du ska få en överblick över det material som är föremål för automatiserad behandling hos Skatteverket.

Skatteverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Allmänheten kan via så kallade presentationsterminaler på  Skatteverkets servicekontor ta del av vissa offentliga uppgifter från beskattningsdatabasen, vissa delar av folkbokförings­databasen samt uppgifter ur det allmänna diariet.

Hos Skatteverket är det sektionschefen för området Sekretess, IT-rätt och PUL på rättsavdelningen som är offentlighetsansvarig.

Automatiserad behandling inom beskattning

Beskattningsdatabasen

I beskattningsverksamheten finns uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för författningsreglerade ändamål. Uppgiftssamlingen benämns "beskattningsdatabasen" men består rent tekniskt av ett antal olika delsystem.

Reglerna om ändamål, innehåll i beskattningsdatabasen m.m. finns i lagen (2001:181) och förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, SdbL och SdbF.

Skatteverket får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur databasen.

Tillfälliga databaser

I samband med vissa urvals- och kontrollprojekt avseende bland annat inkomstskatt och moms kan tillfälliga databaser skapas för att bearbeta uppgifter elektroniskt. I SdbL finns särskilda bestämmelser som reglerar sådana tillfälliga behandlingar.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter i beskattningsverksamheten finns huvudsakligen i 27 samt 17 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. I SdbL finns särskilda bestämmelser om enskilds rätt att ta del av uppgifter ur beskattnings­­databasen.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom folkbokföring

Folkbokföringsdatabasen

I folkbokföringsverksamheten finns uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för författningsreglerade ändamål.

Regler om ändamål, innehåll i beskattningsdatabasen m.m. finns i lagen (2001:182) och förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i folkbokföringsverksamhet.

Skatteverket får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur databasen.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för folkbokföringsverksamheten finns i 22 kap. 1-4 §§ OSL (2009:400.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom brottsutredande verksamhet

Vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsutredande verksamhet tillämpas utöver personuppgiftslagen (1998:204), även lagen (1999:90) och förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Underrättelseregister

Ändamålet med underrättelseregistret är att ge underlag för beslut om särskild undersökning avseende allvarlig brottslig verksamhet, och att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Brottsutredande verksamhet

Skatteverkets skattebrottsenheter, SBE, behandlar uppgifter i ett ärendehanteringssystem när den utreder brott. Sådan brottsutredning sker på uppdrag av åklagare, se 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Tillfälliga databaser

I samband med förundersökningar och särskilda undersökningar i underrättelseverksamhet kan tillfälliga databaser skapas för att elektroniskt bearbeta uppgifter.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för den brottsutredande verksamheten finns bland annat i 18 kap. 1-3 §§ och 35 kap. 1 § första stycket 1, 4 och 8 OSL (2009:400).

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom SPAR

I verksamheten med det statliga personadressregistret, SPAR, behandlas uppgifter i SPAR. Regler om SPAR finns i lagen (1998:527) och förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för SPARverksamheten finns i 21 kap. 7 § och 22 kap. 1-4 §§ OSL (2009:400).

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom id-kort-verksamheten

I verksamheten med id-kort finns en databas med de uppgifter som behövs för utfärdande av id-kort. Regler om id-kortsdatabasen finns i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för id-kortsverksamheten finns i 22 kap. 1-4 §§ OSL (2009:400), jfr 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), OSF.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom äktenskapsregistret

Registret innehåller uppgifter om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partners. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om äktenskapsförord, gåvor mellan makar och bodelningar. Regleringen finns i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret.

Skatteverket får under vissa förutsättningar sälja uppgifter ur registret enligt fastställd avgift.

Sekretess

Den sekretessbestämmelse som kan bli tillämplig för verksamheten med äktenskapsregistret är 21 kap. 7 § OSL.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom Mina meddelanden

I verksamheten med Mina meddelanden finns ett förmedlingsadressregister. I registret finns personnummer och organisationsnummer för de personer och företag som har anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden. Regler om registret finns i 5 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Sekretess

Den sekretessbestämmelse som kan bli tillämplig för verksamheten med Mina meddelanden är 21 kap. 7 § OSL (2009:400).

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom personal- och löneadministration

I personal- och löneadministrationsverksamheten finns följande elektroniska system:

 • löneberäkningssystem, egenrapportering för ledigheter m.m. samt statistiksammanställningar
 • administration av tjänsteresor
 • kompetensanalyssystem
 • rekryteringsdatabas

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter i personalsocial verksamhet och övrig personal­administrativ verksamhet finns i 39 kap. 1-3 §§ OSL (2009:400). Även en tillämpning av 10 § OSF (2009:641) kan bli aktuell.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom ekonomiadministration

Inom ekonomiadministrationen finns ett ekonomisystem för Skatteverket.

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter om det allmännas ekonomiska intresse finns i 19 kap. OSL (2009:400).

Styrande författning

Automatiserad behandling inom säkerhetsadministration

Inom säkerhetsadministrationen finns följande elektroniska system:

 • system för kontroll och reglering av behörigheter till Skatteverkets IT-system
 • system som används vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal för registrering av kontrollerade företags- och personuppgifter som genomförs av SÄPO
 • inpasseringssystem
 • system för elektroniska id-kort
 • besökssystem
 • incidentrapporteringssystem

Sekretess

Sekretessbestämmelser för uppgifter som är hänförliga till bland annat säkerhetsåtgärder finns i 15 kap. 2 § och 18 kap. 1-3 och 9 §§ OSL (2009:400). Även en tillämpning av 39 kap. 3 § OSL jämfört med 10 § OSF kan bli aktuell.

Styrande författningar

Automatiserad behandling inom informationsadministration

Inom informationsadministrationen finns administrationssystem. Desa används för att kunna kommunicera elektroniskt inom Skatteverket och med andra myndigheter, samt med företag och andra enskilda.

Sekretess

Systemen innehåller information från Skatteverkets samtliga verksamhetsområden. Uppgifter kan – beroende på i vilket sammanhang de förekommer – omfattas av bland annat följande sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400):

 • skattesekretess (27 kap. 1,2 och 5 §§ OSL)
 • planerings- och utredningssekretess (17 kap. 1 och 2 §§ OSL)
 • folkbokföringssekretess (22 kap. 1-3 §§ OSL)
 • personaladministrativ sekretess (39 kap. 1-3 §§ OSL)
 • brottsutredningssekretess (18 kap. 1-3 §§ OSL samt 35 kap. 1-2 §§ OSL)

Styrande författningar

Om Skatteverket

Skatteverkets databaser
Skatteverket

Till toppen