På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Behandling av personuppgifter

Skatteverket behandlar personuppgifter inom flera olika verksamhetsgrenar. Generella regler om personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen. Därutöver finns sju särskilda register­författningar för Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Vilka det är kan du läsa om nedan under respektive verksamhetsgren på den här sidan.

I de register­författningar som gäller för Skatteverket finns bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och för vilka ändamål de får behandlas. I vissa avseenden hänvisar författningarna till bestämmelser i personuppgiftslagen medan de i andra avseenden innehåller särskilda bestämmelser, till exempel om behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Registerförfattningarna innehåller bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Här finns också bestämmelser om att begära rättelse och om rätt att få ut information om sig själv.

Skatteverket ansvarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, registrering av bouppteckningar, viss brottsutredande verksamhet, det statliga personadressregistret, äktenskapsregistret, utfärdande av id-kort för folkbokförda och Mina meddelanden.

Nedan följer en beskrivning av Skatteverkets olika verksamhetsgrenar, vilka personuppgifter som behandlas i respektive verksamhetsgren och vilken författning som styr respektive verksamhetsgrens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbehandling inom beskattning

I beskattningsverksamheten behandlas uppgifter om samtliga personer som är folkbokförda i Sverige, svenska juridiska personer och övriga personer som är skattskyldiga i Sverige.

Beskattningsverksamheten omfattar bland annat att:

 • fastställa underlag för och besluta om redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter
 • bestämma pensionsgrundande inkomst
 • sköta fastighetstaxering
 • utföra revision och annan analys- eller kontroll­verksamhet
 • utöva tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning
 • handlägga mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter
 • fullgöra en skyldighet som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande
 • genomföra bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken
 • utöva tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten

Uppgifterna i beskattningsverksamheten används till exempel då deklarationer förtrycks och granskas, vid bestämmande av skatt, avgifter och pensionsgrundande inkomst, vid utskrift av skattebesked, vid kontroll och revision samt vid fastighetstaxering.

Uppgifter får också behandlas för tillhandahållande av information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos annan myndighet än Skatteverket, till exempel Försäkringskassan, Kronofogden och Tullverket, för att:

 • fastställa underlag för, och besluta om redovisning, , betalning och återbetalning av skatter eller avgifter
 • utföra utsökning, indrivning och skuldsanering
 • utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd
 • göra pensionsberäkning
 • utöva tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning
 • aktualisera och komplettera uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register

De uppgifter som Skatteverket har i beskattningsverksamheten kan även lämnas ut till andra mottagare. Uppgifter om fastställda inkomster och beslutade skatter lämnas ofta till kommuner. Till vissa kreditupplysningsföretag lämnas uppgifter om fastställda inkomster och beslut om slutlig skatt, uppgift om godkännande för F-skatt, uppgift om registrering till moms och arbetsgivaravgifter samt uppgift om fastighetsinnehav. Uppgifter som behövs för utbetalningar genom banker m.m. lämnas till bankerna. Uppgift om avgift till registrerat trossamfund lämnas till respektive samfund. Uppgifter som behövs för skatteavdrag för preliminärskatt lämnas efter förfrågan till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom folkbokföring

Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. I folkbokföringsverksamheten behandlas uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i Sverige, personer som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning och som har tilldelats personnummer samt personer som har tilldelats samordningsnummer.

För varje person får följande uppgifter behandlas i folkbokföringsdatabasen:

 • person- eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • maka, make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen
 • samband med bland annat maka, make, barn eller föräldrar som är grundat på adoption
 • inflyttning från utlandet
 • avregistrering enligt folkbokföringslagen (1991:481)
 • anmälan enligt vallagen (2005:837)
 • gravsättning
 • personnummer som tilldelats i ett annat nordiskt land
 • uppehållsrätt för en person

I ärenden om tilldelning av personnummer för personer som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning och i ärenden om tilldelning av samordningsnummer får grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering anges i databasen. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet anges.

All handläggning sker lokalt på respektive skattekontor där uppgifter registreras med stöd av födelseanmälan, flyttningsanmälan, anmälan om flytt till Sverige, dödsfallsintyg m.m.

Skattekontoret tillhandahåller uppgifter i form av personbevis m.m.

Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Lantmäteriet, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och Transportstyrelsen. Uppgifterna lämnas även till berörda kommunala förvaltningar, landstingen och till Svenska kyrkan.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom brottsutredande verksamhet

Skatteverket utför vissa förundersökningar och andra brottsutredningar. Detta görs av särskilda skattebrottsenheter som är avskilda från den övriga verksamheten. I dessa verksamheter sker behandling av personuppgifter.

Uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsverksamhet får även behandlas för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom SPAR

Det statliga personadressregistret (SPAR) är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och icke svenska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer om identiteten är fastställd. Registret är reglerat i en särskild lag. Inom Skatteverket finns en särskild nämnd, Spar­nämnden, som har beslutsbefogenheter i vissa ärenden gällande SPAR.

Ändamålet med SPAR är dels att uppgifterna får användas yrkesmässigt av myndigheter, företag och organisationer för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter till exempel i sina kundregister, dels att uppgifterna får användas av företag för så kallad urvals­dragning för direktreklam, samhällsinformation och liknande ändamål.

SPAR innehåller uppgift om:

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • maka, make eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning
 • summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor
 • ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun
 • taxeringsvärde för småhus

Det krävs ett särskilt ansökningsförfarande hos Skatteverket för att få tillgång till uppgifter från SPAR. Uppgifterna får under angivna förutsättningar lämnas ut i elektronisk form.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom id-kort-verksamheten

Ändamålet med databasen är att ge information om sådana uppgifter som behövs hos Skatteverket för utfärdande av identitetskort. Databasen innehåller bland annat namn, personnummer, födelsetid, längd, kön, dag för utfärdande av id-kort, kortnummer och giltighetstid. Uppgift om sökandens namnteckning och en kopia av den ansiktsbild som id-kortet har försetts med behandlas också.

Uppgift om ett id-korts giltighetstid får lämnas ut elektroniskt.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom äktenskapsregistret

Ändamålet med äktenskapsregistret är att tillhandahålla information om vissa rättsförhållanden mellan makar. Registret innehåller bland annat uppgifter om gåva mellan makar, bodelning, äktenskapsförord, makarnas namn, personnummer, tillgångar och skulder och uppgifter som förekommer i domar om äktenskapsskillnad.

Uppgifter i äktenskapsregistret får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling om det bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom Mina meddelanden

Skatteverket tillhandahåller tjänsten Mina meddelanden. Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda.

Skatteverket behandlar personuppgifter i ett förmedlingsadressregister över dem som anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten

Skatteverket behandlar personuppgifter i sin administrativa verksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med till exempel rekrytering och avveckling av personal, löneadministration och övrig ekonomisk administration.

Styrande författning

För den administrativa verksamheten finns ingen särskild registerlag. Behandlingen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Personuppgiftsbehandling inom Skatteverkets övriga verksamhet

Skatteverket behandlar personuppgifter vid handläggning av ärenden som inte direkt har med Skatteverkets verksamhetsområden att göra, till exempel vid prövning av utlämnande av allmän handling samt yttranden till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

För denna verksamhet finns ingen särskild registerlag. Behandlingen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Mer information om personuppgifter och offentliga uppgifter

Behandling av personuppgifter
Skatteverket

Till toppen