Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Kassaregister

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Vilka krav gäller för kassaregister?

Ett kassaregister ska uppfylla följande krav:

  • Kassaregister ska vara tillverkardeklarerat.
  • Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av de kvittouppgifter som registreras i kassaregistret. Kontrollenhetens funktion är att bevara kvittodata och andra uppgifter på säkert sätt för att vara tillgängligt för Skatteverket för kontrolländamål. De uppgifter som lagras i en kontrollenhet är inte tillgängliga för företaget som använder kassaregistret.

Användning vid besvärliga väderförhållanden

Använder du kassaregister och kontrollenheter i utomhusmiljöer, utsätts de för olika vädersituationer som av naturliga skäl kommer att variera under ett år. Det finns inte några bestämmelser som anger att kassaregister/kontrollenheter – som sammankopplade enheter – ska klara olika slag av vädersituationer som kan förekomma på torg- och marknader. Företag som är skyldiga att använda kassaregister på torg och marknader får därför använda valfritt kassaregister och valfri kontrollenhet. Det enda som krävs är att kassaregistret är tillverkardeklarerat och att kontrollenheten är certifierad.

Skatteverket testar inte om ett tillverkardeklarerat kassaregister uppfyller de föreskrivna kraven, utan det är tillverkarens ansvar.

Listorna uppdateras regelbundet.

När el inte finns eller när det är strömavbrott

Om det på ett torg eller en marknadsplats inte finns framdragen el måste du själv ordna med egen elförsörjning eller använda ett batteridrivet kassaregister.

Om det skulle uppstå ett oväntat strömavbrott under en försäljningsdag på ett torg eller en marknadsplats som har framdragen el kan ett företag, som har ett nätanslutet kassaregister, inte längre använda sitt kassaregister. Ett sådant strömavbrott är en omständighet som ligger utanför företagets kontroll och företaget får därför fortsätta att sälja utan att registrera försäljningen i ett kassaregister i avvaktan på att elströmmen kommer tillbaka. Det finns alltså inte en skyldighet att ett företag ska ha ett batteridrivet kassaregister som reserv.

Erbjud alltid kvitto

Som företagare måste du alltid ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto. Ett kassakvitto kan vara i pappersformat eller i elektroniskt format.

Kontaktinformation

Om du har frågor om kassaregister kan du skicka e-post till

Information på engelska:

Kassaregister
Skatteverket

Till toppen