Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Vad innebär omvänd skattskyldighet?

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. Här beskriver vi de särskilda bestämmelser som gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. 

Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. Syftet är att motverka sådant skattefusk som innebär att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Du kan läsa mer om syftet i regeringens proposition 2005/06:130.

Gäller den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn mig?

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

1. Du omsätter (säljer) särskilt angivna byggtjänster i Sverige.
2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

De flesta byggtjänster omfattas av den omvända skattskyldigheten. Läs mer under rubriken "Vilka tjänster omfattas av bestämmelserna?" Din köpare ska mer än tillfälligt sälja sådana byggtjänster eller vara en "mellanman". Läs mer under rubriken "Vem ska vara köpare". 

Bara tjänster, inte varor

Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst.  

I de fall det är fråga om ren varuförsäljning ska du inte använda den omvända skattskyldigheten. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd skattskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

Omsatta i Sverige

Tjänsterna ska vara omsatta (sålda) i Sverige. Byggtjänster anses omsatta i Sverige om fastigheten finns i Sverige. Uthyrning av arbetskraft anses omsatt i Sverige om uthyrningen görs till en näringsidkare i Sverige.

Försäljning av byggtjänster

Du ska använda omvänd skattskyldighet om du säljer de angivna byggtjänsterna till vissa angivna köpare. Det saknar helt betydelse vilken verksamhet ditt företag huvudsakligen bedriver eller vilken näringsgrenskod (SNI-kod) företaget har fått vid registreringen.  

Vem ska vara köpare?

För att du ska använda omvänd skattskyldighet ska din köpare vara en näringsidkare som 

  • inte endast tillfälligt säljer angivna byggtjänster. Det saknar här betydelse till vem din köpare säljer byggtjänster och om tjänsterna säljs vidare eller inte
  • tillfälligt säljer dessa byggtjänster till en näringsidkare som avses i första punkten.

Vid försäljning till en sådan köpare som anges i första punkten ska du använda omvänd skattskyldighet även om du utför tjänster på till exempel köparens kontorsfastighet. Köparen behöver alltså inte sälja de inköpta byggtjänsterna vidare, utan kan med andra ord vara slutkund.

Den andra punkten har tillkommit för att det inte ska gå att kringgå bestämmelserna genom att sätta in en "mellanman". I dessa fall gäller omvänd skattskyldighet för den tjänst som mellanmannen säljer vidare. 

Det byggföretag som säljer byggtjänster till andra köpare än de ovan nämnda, till exempel till privatpersoner, ska ta ut moms av köparen. Avsikten är att omvänd skattskyldighet bara ska användas vid transaktioner mellan byggföretag.

Försäljning till staten

Du ska använda omvänd skattskyldighet när staten köper byggtjänsterna till sin ekonomiska verksamhet. Du ska däremot inte använda omvänd skattskyldighet om staten köper tjänsterna för sin myndighetsutövning. I de fall staten köper byggtjänsterna för såväl sin ekonomiska verksamhet som för myndighetsutövning ska du enligt Skatteverkets uppfattning använda omvänd skattskyldighet för hela försäljningen. 

Staten räknas som en enda juridisk person trots att varje myndighet har ett eget organisationsnummer. Staten är också en näringsidkare som inte endast tillfälligt säljer de angivna byggtjänsterna. Staten kan också tillhandahålla (sälja) varor och tjänster som ett led i myndighetsutövning. Sådana tillhandahållanden anses inte som en ekonomisk verksamhet och är därför undantagna från moms. 

Om du inte vet om en beställning görs för den ekonomiska verksamheten eller inte bör du fråga beställaren.  

Försäljning till kommuner

Du ska använda omvänd skattskyldighet i de få fall din kund är en kommun som inte endast tillfälligt säljer angivna byggtjänster. Kommunens inköp ska dessutom avse den ekonomiska verksamheten. I de fall kommunen köper byggtjänsterna för såväl sin ekonomiska verksamhet som för myndighetsutövning ska du enligt Skatteverkets uppfattning använda omvänd skattskyldighet för hela försäljningen. 

Varje kommun räknas som en egen juridisk person. Med kommun avses kommuner och landsting men inte kommunalförbund och kommunala bolag. Undantagsvis kan en kommun vara en näringsidkare som inte endast tillfälligt säljer de angivna byggtjänsterna. I likhet med staten kan även en kommun tillhandahålla varor och tjänster som ett led i myndighetsutövning. Sådana tillhandahållanden anses inte som en ekonomisk verksamhet och är därför undantagna från moms. 

Med tanke på att det endast är i undantagsfall omvänd skattskyldighet ska användas vid försäljning till kommuner bör de aktuella kommunerna informera sina leverantörer om när de ska använda omvänd skattskyldighet. 

Utländska företagare

Sedan tidigare kan en utländsk företagare välja omvänd skattskyldighet vid försäljning inom Sverige av vissa varor och tjänster till en momsregistrerad köpare. Det gäller bland annat byggtjänster. Från den 1 juli 2007 måste utländska företagare använda omvänd skattskyldighet vid försäljning av de angivna byggtjänsterna till byggföretag inom Sverige. En utländsk företagare som inte är momsregistrerad i Sverige får ansöka om återbetalning av ingående moms hos utlandsskattekontoret i Stockholm eller i Malmö. En utländsk byggföretagare som köper en tjänst med omvänd skattskyldighet blir skattskyldig i Sverige för den omsättningen. Den utländska företagaren måste då vara momsregistrerad och lämna skattedeklarationer.

Sammanfattning

I de flesta fall innebär bestämmelserna att du ska använda omvänd skattskyldighet om du är verksam inom byggsektorn och säljer byggtjänster i Sverige till andra företag inom byggsektorn eller till ett företag som bara säljer dina tjänster vidare. Det blir alltså det företag som säljer tjänsterna till en slutkonsument som ska ta ut moms av kunden. I vissa fall ska du även använda omvänd skattskyldighet vid försäljning till slutkund.

Du måste använda omvänd skattskyldighet om villkoren ovan är uppfyllda. Det finns ingen valfrihet.

En svårighet kan vara att ta reda på om din kund omfattas av bestämmelserna. Om du är osäker på om du ska använda omvänd skattskyldighet bör du fråga köparen om denna säljer byggtjänster. Många företag måste ha rutiner för att fakturera både med och utan moms.

Vad innebär omvänd skattskyldighet?
Skatteverket

Till toppen