På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Moms vid internationell tjänstehandel

Nedan hittar du kortfattad information om reglerna för internationell handel med tjänster. Mer information finns i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 560).

Vid försäljning av en tjänst ska momsen redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt (beskattningslandet). Om en tjänst inte är omsatt i Sverige ska du som säljare inte ta ut någon svensk moms. Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras.

Det finns två huvudregler: Den ena gäller vid försäljning till näringsidkare och den andra vid försäljning till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson). Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. För vissa tjänster gäller undantag från huvudreglerna.

För att avgöra var en tjänst är omsatt måste du alltså först och främst ta ställning till följande:

 • Är köparen näringsidkare eller inte?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Näringsidkare eller inte?

Som näringsidkare räknas inte bara företagare som bedriver momspliktig verksamhet utan även alla andra som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett om verksamheten medför skattskyldighet till moms eller inte. En tandläkare vars verksamhet är undantagen från moms anses alltså som näringsidkare vid bedömningen av beskattningsland för tjänster. Dessutom anses alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som är registrerade för moms som näringsidkare, oavsett om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Samtliga övriga räknas som icke-näringsidkare.

Huvudregel vid försäljning till näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad, om tjänsten säljs dit. Du ska inte ta ut någon moms om köparen är näringsidkare i ett annat land än Sverige. Etablerad anses man vara där man har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe. Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande.

För att kunna sälja utan moms enligt huvudregeln måste du kunna visa att köparen är en näringsidkare som är etablerad utomlands. Vid försäljning till momsregistrerade köpare etablerade inom EU är det i normalfallet tillräckligt att ha köparens momsregisteringsnummer, VAT-nummer. Du kan själv kontrollera att köparens VAT- nummer är giltigt.

Läs mer om hur du kan visa att köparen är näringsidkare som är etablerad utomlands i Skatteverkets ställningstagande 2009-12-07, Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land, dnr 131 794135-09/111.

Ett villkor för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen vid köpet agerar i egenskap av näringsidkare. Det innebär att inköpen ska göras för verksamheten. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning. Du som säljer tjänster som normalt konsumeras av privatpersoner, exempelvis personliga tjänster såsom hårvård, skönhetsbehandlingar och liknande, bör därför försäkra dig om att köparen verkligen gör inköpet för en verksamhet. Läs mer om vem som anses agera i egenskap av näringsidkare i Skatteverkets ställningstagande 2009-12-07, Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap, dnr 131 835162-09/111öppnas i nytt fönster.

De allra flesta tjänster omfattas av huvudregeln när köparen är näringsidkare. De undantag som finns behandlas nedan.

Periodisk sammanställning  

Du måste lämna uppgifter till Skatteverket i en periodisk sammanställning när du enligt huvudregeln sålt en tjänst utan svensk moms till en näringsidkare i ett annat EU-land och köparen är skattskyldig för köpet. För att du ska kunna göra det måste köparen ha ett giltigt momsregistreringsnummer, VAT-nummer, i det aktuella EU-landet. Det är nämligen uppgifter om värdet av de sålda tjänsterna och VAT-numret på den du har sålt till som ska lämnas i sammanställningen.

Om köparen är en näringsidkare i ett annat EU-land som av någon anledning ännu inte har ett VAT-nummer kan du inte, och är inte heller skyldig, att lämna en periodisk sammanställning. Tjänsten är ändå omsatt utomlands om köparen är en näringsidkare. Därför ska du inte heller då ta ut moms vid försäljningen. I stället bör du ha en annan handling som visar att köparen är näringsidkare.

Huvudregel vid försäljning till icke-näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.    

Undantag från bägge huvudreglerna

Fastighetstjänster

Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att du kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om du säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster med anknytning till fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson. Om kunden är registrerad för momsgäller omvänd skattskyldighet (köparen redovisar och betalar momsen) om den utländska företagaren inte valt att registrera sig här i landet. Exempel på tjänster med anknytning till fastigheter är bygg- och anläggningsarbeten, lokalstädning, uthyrning av rum i hotellrörelser och förmedling av fastigheter.

Persontransporter

Persontransporter är omsatta här om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land. Persontransporter mellan Sverige och andra länder anses omsatta utomlands.

Tillträde till kulturella och liknande evenemang

Vid tillträde till evenemang som är

 • kulturella
 • konstnärliga
 • idrottsliga
 • vetenskapliga
 • pedagogiska
 • av underhållningskaraktär eller liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar.

är själva tillträdet (entréavgiften) alltid omsatt där evenemanget faktiskt äger rum. Äger evenemanget rum i Sverige ska du ta ut moms för tillträdet. Exempel på sådana tillträden är:

 • tillträde till shower, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, marknader, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang,
 • tillträde till sportevenemang såsom matcher eller tävlingar, och
 • tillträde till utbildnings- och vetenskapliga evenemang såsom konferenser och seminarier.

Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser.

Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands. Särskilda bestämmelser gäller för restaurangverksamhet ombord på tåg.

Korttidsuthyrning av transportmedel

Tjänsten att hyra ut ett transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är motsvarande tidsgräns 90 dagar.

Om du hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar är det långtidsuthyrning. För långtidsuthyrning till näringsidkare gäller huvudregeln. För långtidsuthyrning till någon som inte är näringsidkare gäller speciella regler, se mer under rubriken Långtidsuthyrning av transportmedel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare

Varutransporter och arbete på lös egendom

Varutransporttjänster och transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige när köparen är en näringsidkare kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export och i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas på grund av reglerna om t.ex. skatteupplag är omsatta utomlands.

Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export eller i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas t.ex. på grund av de tillfälligt läggs i skatteupplag.

Förmedlingstjänster

En förmedlingstjänst som säljs till näringsidkare och som enligt huvudregeln skulle vara omsatt här i landet anses ändå omsatt utomlands när den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt utanför EU. I övriga fall omfattas förmedlingstjänster som säljs till näringsidkare av huvudregeln.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner

Förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster som du säljer till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) anses omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Förmedling innebär här att till exempel A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finns en huvudtransaktion (exempelvis en försäljning av en vara).

Transporttjänster

Varutransporter som görs inom Sverige anses omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EU-länder för någon som inte är näringsidkare (exempelvis en privatperson) anses omsatta i det land där transporten börjar. Det innebär till exempel att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms.

Kulturella och liknande tjänster

Tjänster i samband med aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, pedagogiska, vetenskapliga och aktiviteter av underhållningskaraktär samt liknande aktiviteter såsom mässor och utställningar, är omsatta i det land där de faktiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare. Detsamma gäller för tjänster som är underordnade sådana tjänster. Begreppet aktivitet omfattar även andra tjänster än sådana som utgör tillträde till evenemang. Exempel på sådana aktiviteter är att ge någon möjlighet att utöva en idrottslig aktivitet, till exempel försäljning av liftkort till en slalombacke. 

Transportanknutna tjänster

Transportanknutna tjänster, exempelvis lastning eller lossning, anses omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson).

Arbete på lös egendom

Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom anses omsatta i det land där de fysiskt utförs, om köparen inte är näringsidkare (utan till exempel en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom.

Diverse tjänster

Diverse tjänster kallas ibland intellektuella tjänster. Till dessa tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar och uthyrning av arbetskraft.

Om denna typ av tjänst säljs från Sverige till till exempel en privatperson utanför EU anses den omsatt utomlands under förutsättning att tjänsten också används utanför EU. Om ett företag utanför EU däremot säljer en sådan tjänst till t.ex. en privatperson i Sverige anses tjänsten omsatt här, om tjänsten också används här. Man ska alltså redovisa och betala moms i Sverige om man säljer denna typ av tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige.

Vid försäljning av diverse tjänster till personer inom EU som inte är näringsidkare gäller huvudregeln. Den som exempelvis säljer annonstjänster från Sverige till privatpersoner i andra EU-länder ska alltså ta ut svensk moms.

Digitala tjänster

Försäljning av digitala tjänster, dvs. elektroniska tjänster, telekommunikation samt radio- och televisionssändningar, till någon som inte är en företagare är omsatta i det land köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Det kan vara svårt för säljaren att få kännedom om var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Därför har det vid tillhandahållande av digitala tjänster införts presumtioner som förenklar för säljaren när det ska avgöras i vilket land köparen är etablerad bosatt eller stadigvarande vistas.

Presumtionerna innebär följande.

 • Om tillhandahållandet kräver att köparen är fysiskt närvarande på en specifik plats för att det ska kunna bli ett tillhandahållande, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på denna plats.
 • Om en tjänst säljs via en fast marklinje presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där den fasta marklinjen är installerad.
 • Om en tjänst säljs via ett mobilt nät presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.
 • Om en tjänst kräver en dekoder eller liknande anordning presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där dekodern eller liknande anordning finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där.
 • Om någon av ovan angivna presumtioner inte kan tillämpas presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av säljaren med hjälp av två icke motstridiga bevishandlingar. Sådana bevishandlingar kan t.ex. vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du som säljare har tillgång till

Det finns möjlighet för dig som säljare att motbevisa de olika presumtionerna om det finns information som kan användas för att fastställa köparens faktiska plats. Skatteverket har också möjlighet att motbevisa en presumtion när det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida.

Det är säljaren av tjänsterna som är ansvarig för att redovisa och betala momsen i de EU-länder tjänsterna är omsatta i. Detta sker antingen genom att säljaren momsregistrerar sig i aktuellt EU-land eller genom en särskild ordning, s.k. Mini One Stop Shop, MOSS.

Om den digitala tjänsten är omsatt i tredjeland får kontakt tas med det aktuella landet för att ta reda på hur försäljningen ska hanteras där.

Långtidsuthyrning av transportmedel

Om transportmedel hyrs ut under en längre period än de 30 respektive 90 dagarna som utgör korttidsuthyrning är uthyrningen att anse som långtidsuthyrning. Tjänster som avser långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är en näringsidkare (till exempel en privatperson) är omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i.
 
Om långtidsuthyrningen avser en fritidsbåt och:

 • fritidsbåten levereras i ett EU-land
 • uthyraren har sitt säte eller är etablerad i det EU-landet och
 • tjänsten tillhandahålls från det sätet eller den etableringen

är beskattningslandet dock det EU-land som leveransen sker i.

Köp av tjänster

Om du som näringsidkare köper en tjänst som omfattas av huvudregeln från ett utländsk företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) anses tjänsten omsatt i Sverige. Om tjänsten är skattepliktig ska momsen beräknas, redovisas och betalas här av dig som köpt tjänsten. Detta kallas för omvänd skattskyldighet.

Köper du en tjänst som inte omfattas av huvudregeln från ett utländskt företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) och tjänsten är omsatt i Sverige är det säljaren som ska redovisa och betala momsen. Det finns speciella regler för fastighetstjänster. Om en utländsk företagare säljer en fastighetstjänst som är omsatt i Sverige på grund av att fastigheten är belägen i Sverige, och du som köper tjänsten är en momsregistrerad näringsidkare gäller omvänd skattskyldighet. En utländsk företagare som begär det kan emellertid registrera sig som skattskyldig för försäljning av fastighetstjänster. I sådant fall är det den utländska företagaren som är skattskyldig. Detta gäller dock inte om reglerna om omvänd skattskyldighet i byggsektorn är tillämpliga.

Om du köper en tjänst som är omsatt i ett annat land och du därför får betala utländsk moms har du i vissa fall rätt att få tillbaka den utländska momsen i det land där du har betalat den. Läs mer under Återbetalning av moms inom EU.

Moms vid internationell tjänstehandel
Skatteverket

Till toppen