På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inköp från länder utanför EU

Här kan du läsa vilka momsregler som gäller när du köper varor från länder utanför EU, det vill säga vid import.

» Om du istället ska köpa tjänster från länder utanför EU kan du läsa här

Redovisa moms vid import till Skatteverket

Om du är momsregistrerad ska du redovisa och betala moms vid import till Skatteverket. Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Med import menar vi

 • när en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU, eller
 • när en vara förs in till Sverige från ett område inom EU som ligger utanför mervärdesskatteområdet, till exempel Åland.

Om du ska betala tull (eller skulle ha betalat tull om varorna hade varit tullpliktiga) ska du redovisa moms för importen. Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.

Så här redovisar du importen

I momsdeklarationen finns särskilda rutor som används för att deklarera moms vid import. I ruta 50 fyller du i beskattningsunderlaget och i rutorna 60-62 fyller du i den utgående momsen.

När du importerar en vara som är undantagen från skatteplikt ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen.

Vem ska betala moms vid import?

Den som ska betala tull i Sverige, eller skulle ha gjort det om varorna varit tullpliktiga, ska redovisa och betala moms vid importen. Om du, på grund av att du har ett enhetstillstånd, blivit skyldig att betala tullen i ett annat EU-land ska du ändå redovisa och betala moms till Skatteverket.

Även om du gör importen med hjälp av ett ombud som genom fullmakt agerar för din räkning, är du skyldig att redovisa och betala momsen för importen. Det har alltså ingen betydelse om du använder dig av ett ombud i din kontakt med Tullverket eller om ombudet är skyldig att betala tullavgiften.

Tullräkningen eller tullkvittot bestämmer när du ska redovisa moms vid import

Den utgående momsen vid import redovisar du i den redovisningsperiod som Tullverket har ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto.

Datumet finns också med i det meddelande om fastställda värden och avgifter som Tullverket skickar, det vill säga det meddelande som ombudet skickar till dig i de fall ombudet får tullräkningen.

Datumet då Tullverket ställt ut tullräkningen eller tullkvittot framgår också av Tullverkets tjänst "Mina sidor".

Så här beräknas beskattningsunderlaget

Beskattningsunderlaget för momsen vid import beräknas på det sammanlagda värdet av:

Varans värde för tulländamål som har bestämts av Tullverket eller i vissa fall av annan tullmyndighet i EU,

Varans värde för tulländamål framgår av tullräkningen eller tullkvittot. Det värde som du ska använda är det monetära tullvärdet som anges i handlingen. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska det monetära tullvärdet framgå av ombudets redovisning av importen till dig. Du kan också se det monetära tullvärdet genom att använda Tullverkets tjänst ”Mina sidor”.

Tull och andra statliga skatter eller avgifter utom den moms du ska beräkna

I detta ingår sådana skatter eller avgifter redan i det pris som du betalar till leverantören för varan ska de inte ingå i beskattningsunderlaget.

Tull och andra statliga skatter eller avgifter framgår också av tullräkningen eller tullkvittot. Som tull räknas även avgift för kvalitetskontroll, stickprov och växtskydd. Det totala belopp som du har betalat eller ska betala till Tullverket ska ingå i det belopp som du redovisar som beskattningsunderlag till Skatteverket. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska dessa uppgifter framgå av ombudets redovisning av importen till dig. Du kan också se uppgifterna genom att använda Tullverkets tjänst ”Mina sidor”.

Bikostnader (som emballage-, transport- och försäkringskostnader) för transport av varan från införselplatsen.

Bikostnader som du eventuellt har haft mellan införselplatsen (den plats där varan förts in i EU) och bestämmelseorten (den ort dit varan slutligen anländer enligt den internationella frakthandlingen) framgår inte av tullräkningen eller tullkvittot. De framgår inte heller av Tullverkets tjänst ”Mina sidor”. Om det, vid den tidpunkt du blir skattskyldig för en import, framgår av någon frakthandling att varan ska transporteras vidare från platsen för införseln till någon annan plats i Sverige eller till ett annat EU-land (varans slutdestination) ska också sådana bikostnader ingå i beskattningsunderlaget. Kostnader som du har haft för hantering av den importerade varan fram till införselplatsen ingår i det monetära tullvärdet enligt punkt 1 och räknas därför inte som bikostnad.

Vad som är att anse som införselplats skiljer sig beroende på hur varan transporterats in i EU, till exempel via båt, flyg eller landvägen. Om det saknas uppgift om bestämmelseort i den internationella frakthandlingen ska den första ort i Sverige där omlastning görs anses vara bestämmelseort.

Moms vid inköp av tjänster som är bikostnader

Tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för momsen vid import ska faktureras utan moms av säljaren.Avdrag i momsdeklarationenRätten att dra av momsen på importen följer de vanliga reglerna för avdragsrätt.

 • Om den importerade varan används i din skattepliktiga verksamhet får du dra av hela den ingående momsen.
 • Om varan helt eller delvis ska användas i en verksamhet som är undantagen från momsplikt får du inte dra av den ingående momsen, eller bara dra av den till viss del.
 • Ditt avdrag redovisar du i ruta 48 i din momsdeklaration.
 • Du får göra avdrag i samma momsdeklaration som du redovisar momsen för importen.
 • Om du blir registrerad för moms efter själva importtillfället får du dra av den ingående momsen i den redovisningsperiod då Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto för importen av varorna.
 • Moms ska inte betalas vid import av vissa varor

Du behöver inte betala moms för varor där omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du ska alltså inte betala moms vid import av varor där omsättningen är momsfri.

Enligt mervärdesskattelagen är också varor som är tullfria enligt lagen om frihet vid skatt vid import m.m. undantagna från skatteplikt. Tullfrihet kan ges vid import av vissa varor för att främja handeln. Det kan till exempel vara varuprover av försumbart värde och produkter som används eller förbrukas i samband med en mässa eller liknande evenemang.

Vad krävs för momsfri import?

Vid importen ska importören:

 • uppge sitt eget momsregistreringsnummer i Sverige,
 • uppge köparens momsregistreringsnummer i ett annat EU-land, eller sitt eget momsregistreringsnummer i ett annat EU-land, om det gäller överföring av varor,
 • uppvisa handlingar till stöd för avsikten att varorna ska transporteras ut ur Sverige till ett annat EU-land, om Tullverket begär det.

Vid momsbefriad import finns ett krav på eget momsregistreringsnummer i Sverige. Det innebär att de utländska företagare som vill använda förfarandet för momsbefriad import, måste ansöka om registrering för moms hos Skatteverket.

När ska jag göra avdrag för moms som betalas vid import?

Om du har avdragsrätt får du göra avdrag för den moms du betalar vid import.

Avdraget ska göras i den redovisningsperiod Tullverket ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto.

När Skatteverket är beskattningsmyndighet ska du redovisa utgående och ingående moms på importen i samma momsdeklaration.

Inköp från länder utanför EU
Skatteverket

Till toppen