På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Logotyp, till startsidan

Moms vid internationell tjänstehandel

Här kan du läsa vilka momsregler som gäller för internationell handel med tjänster.

Försäljning av varor som transporteras från Sverige till ett land utanför EU eller försäljning av varor i ett land utanför EU är export. Du ska inte ta ut svensk moms på exportförsäljning, till exempel till Norge. Säljaren har bevisbördan och ska kunna visa med dokumentation att det är en export. När transport sker av fristående transportör kan exporten styrkas med fraktsedel och fraktfaktura.

Om köparen är företagare som själv hämtar varan i Sverige för att transportera den till land utanför EU, så kallad avhämtningsköp, kan det vara export om du kan visa att:

 • köparen transporterar varan ut ur EU
 • köparen är en utländsk företagare
 • köparen förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet

Vid osäkerhet kan du som säljare ta ut svensk moms vid avhämtningsköp och återbetala momsen när du har fått tillräcklig dokumentation av köparen.

Vad som gäller vid försäljning till turister kan du läsa om här:

Ny företagare? Tips!

Du vet väl om att du kan få mer information om du går på en av våra informationsträffar?

Här hittar du våra kostnadsfria informationsträffar »

Moms vid import ska redovisas hos Skatteverket

Om du är momsregistrerad ska du redovisa och betala moms vid import till Skatteverket. Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Med import menar vi

 • när en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU, eller
 • när en vara förs in till Sverige från ett område inom EU som ligger utanför mervärdesskatteområdet, till exempel Åland.

Om du ska betala tull (eller skulle ha betalat tull om varorna hade varit tullpliktiga) ska du redovisa moms för importen. Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.

Vem ska betala moms vid import?

Den som ska betala tull i Sverige, eller skulle ha gjort det om varorna varit tullpliktiga, ska redovisa och betala moms vid importen. Om du, på grund av att du har ett enhetstillstånd, blivit skyldig att betala tullen i ett annat EU-land ska du ändå redovisa och betala moms till Skatteverket.

Även om du gör importen med hjälp av ett ombud som genom fullmakt agerar för din räkning, är du skyldig att redovisa och betala momsen för importen. Det har alltså ingen betydelse om du använder dig av ett ombud i din kontakt med Tullverket eller om ombudet är skyldig att betala tullavgiften.

Tullräkningen eller tullkvittot bestämmer när du ska redovisa moms vid import

Den utgående momsen vid import redovisar du i den redovisningsperiod som Tullverket har ställt ut tullräkningen eller ett tullkvitto.

Datumet finns också med i det meddelande om fastställda värden och avgifter som Tullverket skickar, det vill säga det meddelande som ombudet skickar till dig i de fall ombudet får tullräkningen.

Datumet då Tullverket ställt ut tullräkningen eller tullkvittot framgår också av Tullverkets tjänst "Mina sidor".

I momsdeklarationen finns särskilda rutor som används för att deklarera moms vid import. I ruta 50 fyller du i beskattningsunderlaget och i rutorna 60-62 fyller du i den utgående momsen.

Så här beräknas beskattningsunderlaget

Beskattningsunderlaget för momsen vid import beräknas på det sammanlagda värdet av:

 1. Varans värde för tulländamål som har bestämts av Tullverket eller i vissa fall av annan tullmyndighet i EU,
 2. tull och andra statliga skatter eller avgifter utom den moms du ska beräkna (ingår sådana skatter eller avgifter redan i det pris som du betalar till leverantören för varan ska de inte ingå i beskattningsunderlaget) och
 3. bikostnader såsom provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som du haft för att transportera varan från införselplatsen (den plats där varan förts in i EU) till bestämmelseorten (den ort dit varan slutligen anländer enligt den internationella frakthandlingen).

Här hittar du uppgifterna som ska ingå i beskattningsunderlaget

 1. Varans värde för tulländamål framgår av tullräkningen eller tullkvittot. Det värde som du ska använda är det monetära tullvärdet som anges i handlingen. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska det monetära tullvärdet framgå av ombudets redovisning av importen till dig. Du kan också se det monetära tullvärdet genom att använda Tullverkets tjänst ”Mina sidor”.
 2. Tull och andra statliga skatter eller avgifter framgår också av tullräkningen eller tullkvittot. Som tull räknas även avgift för kvalitetskontroll, stickprov och växtskydd. Det totala belopp som du har betalat eller ska betala till Tullverket ska ingå i det belopp som du redovisar som beskattningsunderlag till Skatteverket. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska dessa uppgifter framgå av ombudets redovisning av importen till dig. Du kan också se uppgifterna genom att använda Tullverkets tjänst ”Mina sidor”.
 3. Bikostnader som du eventuellt har haft mellan införselplatsen (den plats där varan förts in i EU) och bestämmelseorten (den ort dit varan slutligen anländer enligt den internationella frakthandlingen) framgår inte av tullräkningen eller tullkvittot. De framgår inte heller av Tullverkets tjänst ”Mina sidor”. Om det, vid den tidpunkt du blir skattskyldig för en import, framgår av någon frakthandling att varan ska transporteras vidare från platsen för införseln till någon annan plats i Sverige eller till ett annat EU-land (varans slutdestination) ska också sådana bikostnader ingå i beskattningsunderlaget. Kostnader som du har haft för hantering av den importerade varan fram till införselplatsen ingår i det monetära tullvärdet enligt punkt 1 och räknas därför inte som bikostnad.

Exempel på bikostnader

Du importerar en vara från Brasilien. Bestämmelseorten som anges i speditörsfakturan är Sundsvall. Varan transporteras med fartyg till Italien där varan lastas om till lastbil. Fraktföraren levererar sedan varan till Malmö där varan lastas om och ny fraktförare tar över leveransen. Den fraktföraren transporterar varan till ditt lager i Sundsvall. De kostnader som du har haft för att transportera varan från införselplatsen till bestämmelseorten är sådana kostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget, det vill säga kostnaderna för transporten från Italien till Malmö och från Malmö till Sundsvall.

Vad som är att anse som införselplats skiljer sig beroende på hur varan transporterats in i EU, till exempel via båt, flyg eller landvägen. Om det saknas uppgift om bestämmelseort i den internationella frakthandlingen ska den första ort i Sverige där omlastning görs anses vara bestämmelseort.

I Skatteverkets ställningstagande kan du läsa mer om hur beskattningsunderlaget ska beräknas i vissa fall.

Moms vid inköp av tjänster som är bikostnader

Tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för momsen vid import ska faktureras utan moms av säljaren.

Avdrag i momsdeklarationen

Rätten att dra av momsen på importen följer de vanliga reglerna för avdragsrätt.

 • Om den importerade varan används i din skattepliktiga verksamhet får du dra av hela den ingående momsen.
 • Om varan helt eller delvis ska användas i en verksamhet som är undantagen från momsplikt får du inte dra av den ingående momsen, eller bara dra av den till viss del.
 • Ditt avdrag redovisar du i ruta 48 i din momsdeklaration.
 • Du får göra avdrag i samma momsdeklaration som du redovisar momsen för importen.
 • Om du blir registrerad för moms efter själva importtillfället får du dra av den ingående momsen i den redovisningsperiod då Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto för importen av varorna.

Moms ska inte betalas vid import av vissa varor

Du behöver inte betala moms för varor där omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du ska alltså inte betala moms vid import av varor där omsättningen är momsfri.

Enligt mervärdesskattelagen är också varor som är tullfria enligt lagen om frihet vid skatt vid import m.m. undantagna från skatteplikt. Tullfrihet kan ges vid import av vissa varor för att främja handeln. Det kan till exempel vara varuprover av försumbart värde och produkter som används eller förbrukas i samband med en mässa eller liknande evenemang.

Redovisa import av momsfri vara

När du importerar en vara som är undantagen från skatteplikt ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen.

Vid försäljning av en tjänst ska momsen redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt (beskattningslandet). Om en tjänst inte är omsatt i Sverige ska du som säljare inte ta ut någon svensk moms. Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras.

Det finns två huvudregler: Den ena gäller vid försäljning till näringsidkare och den andra vid försäljning till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson). Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. För vissa tjänster gäller undantag från huvudreglerna.

För att avgöra var en tjänst är omsatt måste du alltså först och främst ta ställning till följande:

 • Är köparen näringsidkare eller inte?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Näringsidkare eller inte?

Som näringsidkare räknas inte bara företagare som bedriver momspliktig verksamhet utan även alla andra som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett om verksamheten medför skattskyldighet till moms eller inte. En tandläkare vars verksamhet är undantagen från moms anses alltså som näringsidkare vid bedömningen av beskattningsland för tjänster. Dessutom anses alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som är registrerade för moms som näringsidkare, oavsett om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Samtliga övriga räknas som icke-näringsidkare.

Huvudregel vid försäljning till näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad, om tjänsten säljs dit. Du ska inte ta ut någon moms om köparen är näringsidkare i ett annat land än Sverige. Etablerad anses man vara där man har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe. Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande.

För att kunna sälja utan moms enligt huvudregeln måste du kunna visa att köparen är en näringsidkare som är etablerad utomlands.

Läs mer om hur du kan visa att köparen är näringsidkare som är etablerad utomlands i Skatteverkets ställningstagande 2009-12-07, Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land, dnr 131 794135-09/111.länk till annan webbplats

Ett villkor för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen vid köpet agerar i egenskap av näringsidkare. Det innebär att inköpen ska göras för verksamheten. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning. Du som säljer tjänster som normalt konsumeras av privatpersoner, exempelvis personliga tjänster såsom hårvård, skönhetsbehandlingar och liknande, bör därför försäkra dig om att köparen verkligen gör inköpet för en verksamhet. Läs mer om vem som anses agera i egenskap av näringsidkare i Skatteverkets ställningstagande 2009-12-07, Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap, dnr 131 835162-09/111.länk till annan webbplats

De allra flesta tjänster omfattas av huvudregeln när köparen är näringsidkare. De undantag som finns behandlas nedan.

Huvudregel vid försäljning till icke-näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.    

Undantag från bägge huvudreglerna

Fastighetstjänster

Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att du kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om du säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster med anknytning till fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson. Om kunden är registrerad för momsgäller omvänd skattskyldighet (köparen redovisar och betalar momsen) om den utländska företagaren inte valt att registrera sig här i landet. Exempel på tjänster med anknytning till fastigheter är bygg- och anläggningsarbeten, lokalstädning, uthyrning av rum i hotellrörelser och förmedling av fastigheter.

Persontransporter

Persontransporter är omsatta här om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land. Persontransporter mellan Sverige och andra länder anses omsatta utomlands.

Tillträde till kulturella och liknande evenemang

Vid tillträde till evenemang som är

 • kulturella
 • konstnärliga
 • idrottsliga
 • vetenskapliga
 • pedagogiska
 • av underhållningskaraktär eller liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar.

är själva tillträdet (entréavgiften) alltid omsatt där evenemanget faktiskt äger rum. Äger evenemanget rum i Sverige ska du ta ut moms för tillträdet. Exempel på sådana tillträden är:

 • tillträde till shower, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, marknader, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang,
 • tillträde till sportevenemang såsom matcher eller tävlingar, och
 • tillträde till utbildnings- och vetenskapliga evenemang såsom konferenser och seminarier.

Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser.

Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands. Särskilda bestämmelser gäller för restaurangverksamhet ombord på tåg.

Korttidsuthyrning av transportmedel

Tjänsten att hyra ut ett transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är motsvarande tidsgräns 90 dagar.

Om du hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar är det långtidsuthyrning. För långtidsuthyrning till näringsidkare gäller huvudregeln. För långtidsuthyrning till någon som inte är näringsidkare gäller speciella regler, se mer under rubriken Långtidsuthyrning av transportmedel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare

Varutransporter och arbete på lös egendom

Varutransporttjänster och transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige när köparen är en näringsidkare kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export och i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas på grund av reglerna om t.ex. skatteupplag är omsatta utomlands.

Det gäller när dessa tjänster uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU eller när de utförs i direkt samband med export eller i samband med import av varor när de importerade varorna inte tullbeskattas t.ex. på grund av de tillfälligt läggs i skatteupplag.

Förmedlingstjänster

En förmedlingstjänst som säljs till näringsidkare och som enligt huvudregeln skulle vara omsatt här i landet anses ändå omsatt utomlands när den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt utanför EU. I övriga fall omfattas förmedlingstjänster som säljs till näringsidkare av huvudregeln.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner

Förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster som du säljer till någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson) anses omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Förmedling innebär här att till exempel A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finns en huvudtransaktion (exempelvis en försäljning av en vara).

Transporttjänster

Varutransporter som görs inom Sverige anses omsatta inom landet.

Kulturella och liknande tjänster

Tjänster i samband med aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, pedagogiska, vetenskapliga och aktiviteter av underhållningskaraktär samt liknande aktiviteter såsom mässor och utställningar, är omsatta i det land där de faktiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare. Detsamma gäller för tjänster som är underordnade sådana tjänster. Begreppet aktivitet omfattar även andra tjänster än sådana som utgör tillträde till evenemang. Exempel på sådana aktiviteter är att ge någon möjlighet att utöva en idrottslig aktivitet, till exempel försäljning av liftkort till en slalombacke. 

Transportanknutna tjänster

Transportanknutna tjänster, exempelvis lastning eller lossning, anses omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är någon som inte är näringsidkare (till exempel en privatperson).

Arbete på lös egendom

Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom anses omsatta i det land där de fysiskt utförs, om köparen inte är näringsidkare (utan till exempel en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom.

Diverse tjänster

Diverse tjänster kallas ibland intellektuella tjänster. Till dessa tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar och uthyrning av arbetskraft.

Om denna typ av tjänst säljs från Sverige till till exempel en privatperson utanför EU anses den omsatt utomlands under förutsättning att tjänsten också används utanför EU. Om ett företag utanför EU däremot säljer en sådan tjänst till t.ex. en privatperson i Sverige anses tjänsten omsatt här, om tjänsten också används här. Man ska alltså redovisa och betala moms i Sverige om man säljer denna typ av tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige.

Digitala tjänster

Försäljning av digitala tjänster, dvs. elektroniska tjänster, telekommunikation samt radio- och televisionssändningar, till någon som inte är en företagare är omsatta i det land köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Det kan vara svårt för säljaren att få kännedom om var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Därför har det vid tillhandahållande av digitala tjänster införts presumtioner som förenklar för säljaren när det ska avgöras i vilket land köparen är etablerad bosatt eller stadigvarande vistas.

Presumtionerna innebär följande.

 • Om tillhandahållandet kräver att köparen är fysiskt närvarande på en specifik plats för att det ska kunna bli ett tillhandahållande, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på denna plats.
 • Om en tjänst säljs via en fast marklinje presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där den fasta marklinjen är installerad.
 • Om en tjänst säljs via ett mobilt nät presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.
 • Om en tjänst kräver en dekoder eller liknande anordning presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där dekodern eller liknande anordning finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där.
 • Om någon av ovan angivna presumtioner inte kan tillämpas presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av säljaren med hjälp av två icke motstridiga bevishandlingar. Sådana bevishandlingar kan t.ex. vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du som säljare har tillgång till

Det finns möjlighet för dig som säljare att motbevisa de olika presumtionerna om det finns information som kan användas för att fastställa köparens faktiska plats. Skatteverket har också möjlighet att motbevisa en presumtion när det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida.

Om den digitala tjänsten är omsatt i tredjeland får kontakt tas med det aktuella landet för att ta reda på hur försäljningen ska hanteras där.

Långtidsuthyrning av transportmedel

Om transportmedel hyrs ut under en längre period än de 30 respektive 90 dagarna som utgör korttidsuthyrning är uthyrningen att anse som långtidsuthyrning. Tjänster som avser långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är en näringsidkare (till exempel en privatperson) är omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i.
 

Köp av tjänster

Om du som näringsidkare köper en tjänst som omfattas av huvudregeln från ett utländsk företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) anses tjänsten omsatt i Sverige. Om tjänsten är skattepliktig ska momsen beräknas, redovisas och betalas här av dig som köpt tjänsten. Detta kallas för omvänd skattskyldighet.

Köper du en tjänst som inte omfattas av huvudregeln från ett utländskt företag (ett företag som inte är etablerat i Sverige) och tjänsten är omsatt i Sverige är det säljaren som ska redovisa och betala momsen. Det finns speciella regler för fastighetstjänster. Om en utländsk företagare säljer en fastighetstjänst som är omsatt i Sverige på grund av att fastigheten är belägen i Sverige, och du som köper tjänsten är en momsregistrerad näringsidkare gäller omvänd skattskyldighet. En utländsk företagare som begär det kan emellertid registrera sig som skattskyldig för försäljning av fastighetstjänster. I sådant fall är det den utländska företagaren som är skattskyldig. Detta gäller dock inte om reglerna om omvänd skattskyldighet i byggsektorn är tillämpliga.

Om du köper en tjänst som är omsatt i ett annat land och du därför får betala utländsk moms har du i vissa fall rätt att få tillbaka den utländska momsen i det land där du har betalat den. .

Moms vid handel med länder utanför EU
Skatteverket

Till toppen