På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattereduktion för gåvor

En privatperson kan få skattereduktion för gåvor under vissa förutsättningar. Till exempel ska varje gåva vara minst 200 kronor och gåvan ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Gåvomottagare som ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund ska vara godkända hos Skatteverket innan gåvan ges.

Skattereduktion för gåvor avskaffas den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat att slopa skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och förfarandet med godkännande av gåvomottagare. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

För gåvor lämnade under 2015 gäller samma regler som tidigare. Detta innebär bland annat att godkända gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket för de skattereduktionsgrundande gåvor de har tagit emot under 2015.

Godkännande av gåvomottagare

Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund kan ansöka om att bli godkända som gåvomottagare för att kunna ta emot gåvor som kan ge privatpersoner rätt till skattereduktion. Skattereduktionsgrundande gåvor ska lämnas till något av ändamålen att främja social hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning.

Godkända gåvomottagare

För att en gåva ska kunna ge rätt till skattereduktion krävs det att den ges till en i förväg godkänd gåvomottagare. Ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund som vill bli godkända gåvomottagare ansöker om detta hos Skatteverket.

Möjlighet att ansöka om att bli godkänd gåvomottagare har

  • svenska stiftelser
  • svenska ideella föreningar
  • svenska registrerade trossamfund, samt
  • utländska motsvarigheter till dessa som är hemmahörande i vissa andra stater.

Godkända stater

Givaren har rätt till skattereduktion för en gåva först när Skatteverket har godkänt stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet som mottagare. Här nedan finns listan med godkända gåvomottagare. Listan uppdateras regelbundet.

Vad krävs för att bli godkänd

För att kunna bli godkänd gåvomottagare måste ni uppfylla samtliga följande krav.  

1. Ni ska vid beslutet om slutlig skatt för året före ansökan ha bedömts som inskränkt skattskyldig enligt de allmänna bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet som gäller för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund i 7 kapitlet inkomstskattelagen. Det innebär att ni är skattebefriade för den ändamålsenliga verksamheten. Dessa ändamål kan vara såväl de som gäller för skattereduktion för gåva som andra allmännyttiga ändamål, till exempel religiösa, kulturella eller idrottsliga.

Observera att svenska stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är skattebefriade enligt andra bestämmelser i 7 kapitlet inkomstskattelagen också kan bli godkända gåvomottagare om de uppfyller motsvarande krav.

2. Ni har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning, eller som helt eller delvis bedriver sådan verksamhet.

Bedömningen av vad som avses med dessa ändamål ska göras på samma sätt som när man bedömer ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfunds skattskyldighet. Läs mer i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324 och Skatteregler för stiftelser, SKV 329. Se länkar under Broschyrer.

3. Ni gör sannolikt att

  • ni vid de två kommande besluten om slutlig skatt också kommer att vara inskränkt skattskyldig (dvs. under ansökningsåret och året efter det)
  • ni kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett
  • er bokföring eller era räkenskaper visar vilka gåvor som ni har tagit emot och hur ni har använt dessa.

4. Ni har minst en auktoriserad eller godkänd revisor utsedd.

Utländska organisationer

För utländska sökanden gäller samma krav och bedömningen görs på samma sätt som för svenska sökande. Utöver dessa krav är en förutsättning att sökanden hör hemma i en stat som finns med på Skatteverkets lista.

Skatteverkets lista på godkända stater

Ansökan

Lämna in ansökan på blanketten

  • ”Ansökan svensk juridisk person” (SKV 4692) om ni är en svensk stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund
  • ”Ansökan utländsk juridisk person” (SKV 4693) om ni är en utländsk sökande

Observera att ni måste vara godkända av Skatteverket innan de mottagna gåvorna kan ligga till grund för skattereduktion för givaren.

Ett godkännande som gåvomottagare gäller tre år efter det år beslutet meddelades. Detta innebär vid ett godkännande 2014 att beslutet kommer att gälla till utgången av 2017.

Om ni önskar förlänga ert godkännande ska ni ansöka om detta innan tiden för godkännandet gått ut. Ansöker ni om förlängning senare ses det som en ny ansökan och då måste ni betala en ny ansökningsavgift.

Ansökan skickas till
Skatteverket
Box 79
542 21 Mariestad

Vad kostar det att vara godkänd gåvomottagare?

När ni lämnar in ansökan ska ni betala en ansökningsavgift om 10 000 kronor. Observera att en betald ansökningsavgift är en förutsättning för att Skatteverket ska kunna pröva er ansökan. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka, se Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av ansökningsavgiften enligt gåvomottagarlagen (2013-03-25, dnr 131 169672-13/111).

Om ni blir godkänd gåvomottagare måste ni även betala en årsavgift om 7 000 kronor för åren efter det år ni blev godkänd som gåvomottagare. Årsavgiften ska ni betala i förskott för varje år som godkännandet gäller, det vill säga senast den 31 december året före.

Exempel
En ideell förening ansöker om att bli godkänd som gåvomottagare år 2014. Föreningen blir godkänd. Vid ansökan betalar föreningen ansökningsavgiften om 10 000 kr. Föreningen kommer även att betala årsavgifter om 7 000 kr senast den 31 december år 2014, 2015, och 2016.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

Om ni godkänns som gåvomottagare är ni skyldiga att lämna kontrolluppgifter för de skattereduktionsgrundande gåvor som ni tar emot.

En utländsk gåvomottagare måste, för att kunna godkännas, förbinda sig att lämna kontrolluppgifter. Detta åtagande tecknas i samband med ansökan.

Mer information om kontrolluppgift för gåvomottagare

Återkalla ett godkännande

Ett godkännande kan upphöra att gälla om ni själva begär det eller om Skatteverket beslutar om det. Skäl för att återkalla ett godkännande är till exempel att förutsättningarna för godkännande inte längre finns, att kontrolluppgifter inte lämnas eller att avgifterna inte betalas.

Kontrollavgift

En godkänd gåvomottagare som inte meddelar Skatteverket att förutsättningarna för godkännande inte längre finns kan bli skyldig att betala kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek är 10 procent av värdet på de gåvor som tagits emot efter det förutsättningarna för godkännande upphörde och den är lägst 5 000 kronor. Om underlag saknas kan kontrollavgiften beräknas till skäligt belopp.

Skatteverket har möjlighet att helt eller delvis befria er från kontrollavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl. Här gäller motsvarande som när det gäller befrielse från skattetillägg och förseningsavgift vid beskattningsbeslut.

Givarna har, så länge godkännandet inte återkallats, rätt till skattereduktion och är på detta sätt skyddade.

Belopp

För att en privatperson ska få skattereduktion måste det totala gåvobeloppet uppgå till minst 2 000 kronor under året, och varje gåva måste uppgå till minst 200 kr. Gåvorna kan lämnas till en eller flera godkända gåvomottagare. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor och den maximala skattereduktionen är 1 500 kronor (25 procent av 6 000 kronor). Det är viktigt att gåvogivaren senast vid gåvotillfället talar om för er som gåvomottagare vilket ändamål gåvan ska användas till. Lämnade gåvor som utgör grund för skattereduktion ska redovisas på kontrolluppgift och förtrycks i givarens inkomstdeklaration.

Läs mer om skattereduktion för gåva för privatpersoner

Rättsinformation

Bestämmelserna om skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare finns intagna i lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 kap. 20 — 26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattereduktion för gåvor
Skatteverket

Till toppen