På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Logotyp, till startsidan

Sänkt arbetsgivaravgift för forskning i kommersiellt syfte

Från och med den 1 januari 2014 kan du som företagare få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FOU) i kommersiellt syfte.

För vem får du göra avdraget?

Du får göra avdraget för anställda som ägnar sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 75 procent av arbetstiden och 15 timmar per månad. Med faktisk arbetstid avses den tid som den anställde faktiskt har arbetat och således inte frånvaro på grund av semester, flexledighet, sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak. Detta gäller både för den tid som den anställde arbetat med forsknings- eller utvecklingsarbete och den totala tiden.

Om den anställde uppfyller kraven en viss kalendermånad spelar det ingen roll vad som ingår i den avgiftspliktiga ersättningen för månaden eller när den är intjänad. Även retroaktiv lön, bonus som avser tidigare prestationer och ersättningar som avser andra arbetsuppgifter än själva forskningsarbetet kan ingå i underlaget för avdraget. Avdraget får däremot inte göras för en anställd forskare som slutat, även om t.ex. retroaktiv lön som avser forskningsarbete betalas ut nästkommande månad.

Reglerna om arbetsgivaravgifter för unga är ändrade så att från och med redovisningsperiod juni 2016 är det ingen nedsättning av arbetsgivaravgifter för den som är yngre än 25 år. Detta innebär att från och med redovisningsperioden juni 2016 kan avdrag medges för anställda som inte fyllt 65 år när året börjar, det vill säga födda 1951 eller senare. För redovisningsperioderna januari–maj 2016 kan avdrag medges för anställda som är födda 1951–1990.

Anställningsformen spelar ingen roll och inte heller om de har arbetat i Sverige eller något annat land.

Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas. Anställda som har lednings- eller samordningsfunktioner som VD, projektledare eller liknande och som arbetar mer än 25 % med arbetsuppgifter som inte avser själva forskningen eller utvecklingen omfattas inte av avdragsrätten.

Du som är egen företagare eller delägare i ett handelsbolag får inte göra avdrag från dina egenavgifter på grund av din egen forskning.

Vad är systematisk och kvalificerad forskning och utveckling?

Du kan bara få avdrag för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling. Nedan kan du läsa vad som menas med detta, oavsett om det gäller varor eller tjänster och oavsett om det gäller teknik, naturvetenskap, medicin eller något annat forskningsområde.

  • Med forskning menas systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap i kommersiellt syfte.
  • Med utveckling menas systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra dem som redan finns. Med att väsentligt förbättra menas att göra en förändring som leder till en väsentlig förbättring av exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning eller tillhandahållande. Dessutom ska utvecklingsarbetet vara en direkt följd av ett forskningsresultat. Vanlig produktutveckling omfattas inte.
  • Med systematiskt arbete menas att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (plan).
  • Med att arbetet ska vara kvalificerat menas att det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, det vill säga stödet ska vara begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner ingår alltså inte.

Samtliga uppräknade kriterier för antingen forskning eller utveckling ska vara uppfyllda för varje anställd som du gör avdrag för.

När Skatteverket bedömer rätten till avdrag tar vi dessutom hänsyn till den anställdes arbetsguppgifter och vilket större sammanhang arbetet ingår i. Med sammanhang menas till exempel vilket forsknings- eller utvecklingsprojekt personen arbetar i, oavsett om det drivs av dig som arbetsgivare eller en uppdragsgivare.

Kommersiellt syfte

För att avdrag ska medges krävs att forskningen eller utvecklingen har ett kommersiellt syfte. Det innebär att avdraget inte kan göras av offentliga arbetsgivare som stat, landsting, kommun eller universitet som själva bedriver forskning. Det innebär även att inte heller privata företag som anlitas inom ramen för ett projekt i offentlig regi kan göra avdrag för sina anställdas arbete inom projektet. Avdrag kan däremot göras även om arbetsgivaren får offentliga bidrag för sin egen forskningsverksamhet, t.ex. från ett landsting eller från Vinnova. Likaså kan avdrag göras även om arbetsgivaren får offentliga bidrag för vissa anställda som arbetar med forskning eller utveckling, t.ex. i form av lönebidrag.

Hur stort avdrag får du göra?

Du får dra av upp till 10 procent av lönen till den som är anställd, men aldrig mer än 230 000 kronor per månad för alla anställda tillsammans (motsvarar 2,76 miljoner kronor per år). Du får inte ”spara” ett avdrag till en annan månad, genom att t.ex. inte göra något avdrag i januari och två i februari.

Du får heller aldrig dra av mer än att du kan betala ålderspensionsavgiften, som är 10,21 procent av avgiftsunderlaget.

Exempel: En forskare tjänar 50 000 kronor i månaden. Arbetsgivaravgifterna blir då 15 710 kronor (31,42 procent). Från arbetsgivaravgifterna får du dra 10 procent av lönen i forskningsavdrag, det vill säga 5 000 kronor. Den slutliga arbetsgivaravgiften blir då 15 710 kronor – 5000 kronor = 10 710 kronor, vilket motsvarar 21,42 procent av lönen och alltså räcker till ålderpensionsavgiften på 10,21 procent av lönen.

Observera att avdraget, som beloppsmässigt motsvarar 10 procent av avgiftsunderlaget, alltså görs från själva arbetsgivaravgifterna, och inte från avgiftsunderlaget.

Om arbetsgivaravgifterna på grund av andra reduktioner är 15 procent i stället för drygt 30, blir de i exemplet ovan 7 500 kronor. Om du drar 10 procent av lönen (5 000 kronor) från dessa 7 500 kronor blir det bara 2 500 kronor kvar, vilket är 5 procent av lönen och alltså inte tillräckligt för att betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av lönen. Då blir forskningsavdraget knappt 5 procent.

Avdrag får göras på underlag som betalas ut från och med januari 2014. Lön som betalas ut i januari 2014 men tjänats in i december 2013 får ingå i forskningsavdraget för januari 2014 om den anställde i övrigt uppfyller kraven, d.v.s. har arbetat med forsknings- eller utvecklingsarbete minst 75 procent av sin arbetstid under januari 2014. Det är utbetalningstidpunkten och inte intjänandetidpunkten som är avgörande.

Koncerner

Om ni som arbetsgivare ingår i en koncern gäller maxbeloppet hela koncernen. Så mycket som möjligt av det ska dock göras av moderföretaget. Resten får göras av dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer. Även utländska koncerner omfattas av begränsningsregeln. Maxbeloppet ska således tillämpas även om en koncern har ett utländskt moderbolag, och det är då det utländska moderbolaget som avgör i vilken ordning de svenska koncernbolagen får utnyttja avdragsutrymmet.

Skattefri ersättning enligt Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden kan ha beslutat att 25 procent av ersättningen till en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson ska vara skattefri. I så fall ska arbetsgivaravgiften beräknas på 75 procent av lönen. I övrigt är villkoren desamma. Tänk på att nämndens beslut även gäller andra kategorier än forskare.

Semester och sjukdom

Normalt påverkas inte forskningsavdraget av att någon är ledig en månad på grund av sjukdom, semester, föräldraledighet eller tjänstledighet. Villkoret är dock att personen jobbat enligt villkoren för avdraget under fyra månader närmast före ledigheten.

Om personen är ledig längre än en månad får du göra avdrag för den första månaden, om övriga villkor är uppfyllda.

Regional nedsättning

Du kan ha rätt till både regional nedsättning och forskningsavdrag. Du ska då börja med att göra forskningsavdraget och sedan beräkna den regionala nedsättningen på det som blir kvar.

Du får aldrig dra av mer i regional ersättning eller forskningsavdrag än att återstoden efter bägge avdragen räcker för att betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av avgiftsunderlaget.

Hur redovisar du i arbetsgivardeklarationen?

Du redovisar forskningsavdraget i följande två rutor under Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter:

  • Ruta 73: Forskning och utveckling, underlag
  • Ruta 74: Avdrag forskning och utveckling

Underlag för avdraget

Vid en eventuell kontroll måste du för varje månad du gjort avdrag kunna visa underlag för avdraget. Det är viktigt att du sparar alla dessa underlag eftersom en kontroll även kan göras i efterhand.

Du ska kunna ange specifikt vilken forskning som bedrivits eller som ligger till grund för kvalificerat utvecklingsarbete, och visa att arbetet utförs systematiskt för att ta fram nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster. Detta kan framgå av forskningsrapporter, projekt- eller arbetsbeskrivningar, utvärderingar och liknande. Om man bedriver olika forsknings- eller utvecklingsprojekt ska det finnas underlag för varje projekt.

Du ska även för varje månad kunna visa att de anställda i fråga arbetat med sådant kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete under minst 75 % av sin arbetstid. Det bör således för varje anställd finnas en tidrapport eller liknande underlag där totalt antal arbetstimmar liksom fördelningen mellan forskningsarbetet och andra arbetsuppgifter finns redovisad. Observera att vanligt arbete med att utveckla och förbättra produkter eller tjänster, men där arbete inte bygger på forskning, inte ger rätt till avdrag.

Sänkt arbetsgivaravgift för forskning i kommersiellt syfte
Skatteverket

Till toppen