På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
Innehållsförteckning

Allmänna frågor

 • Jag behöver en lokal för min nystartade verksamhet där jag kan ha kontor och verkstad. Antingen har jag det hemma eller hyr en lokal. Vilka avdragsregler gäller?
  Hyr du en lokal för din verksamhet får du avdrag för hyreskostnaden. Om du reparerar är kostnaden i regel avdragsgill på en gång även om reparationen medför viss förbättring av lokalen.Om du äger en fastighet som helt används i din verksamhet är alla utgifter för fastigheten avdragsgilla i näringsverksamheten. Om du haft utgifter för ändrings- och förbättringsarbeten får du avdrag för dessa antingen i form av värdeminskningsavdrag eller i vissa fall omedelbart som utgift för underhåll och reparation.Om du använder en särskilt inrättad lokal i din bostad för näringsverksamheten får du avdrag för en skälig del av de löpande utgifterna som värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksamheten, t.ex. utgifter för speciell ventilation. För mer allmänna kostnader får du inte avdrag. Har du till exempel reparerat och målat hela husfasaden får du inte dra av någon del av utgifterna i näringsverksamheten.Om du betalat räntor och tomträttsavgäld ska du dra av dessa utgifter i inkomstslaget kapital.Om du bedriver näringsverksamheten i en särskilt inrättad del av en bostad som ägs av din maka eller make får du också göra avdrag för skälig del av de löpande driftskostnaderna som värme, ström, vatten och förslitning.Du kan få göra avdrag för arbetsrum i bostaden även om du inte har inrättat en särskild arbetslokal. Förutsättningen är att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Du får avdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din maka, make eller registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el m.m.
 • Jag har startat ett företag och skulle vilja ha svar på en del frågor. Finns det någon på Skatteverket som kan ta emot mig och hjälpa mig?
  Vi vet att det kan vara svårt med skatteregler och annat när man är nybliven företagare. Därför hjälper vi dig gärna att göra rätt från början.Skatteverket arrangerar kostnadsfria nyföretagarträffar på många orter i landet.På träffen får du information och tips som rör:
  • bokföring
  • moms
  • F-skatt
  • företaget som uppdrags- eller arbetsgivare
  • Kronofogdemyndighetens kostnadsfria register
  Om du är intresserad kan du anmäla dig här.
 • Jag har startat ett företag. Hur ska jag deklarera verksamheten och vilken bokföring måste jag ha?
  Hur du ska redovisa och deklarera din näringsverksamhet beror på i vilken form den bedrivs.
   
  Enskild firma:
  När du har enskild firma är du bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Det innebär bl.a. att verifikationer ska finnas för alla affärshändelser och att räkenskapsinformation ska arkiveras under minst sju år. Ett räkenskapsår omfattar normalt tolv månader.
   
  Fr.o.m den 1 januari 2007 gäller nya regler enligt bokföringslagen som innebär att alla ska upprätta ett årsbokslut. Det innebär att alla som har enskild firma ska avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut. Om omsättningen i den enskilda näringsverksamheten normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du dock avsluta med ett förenklat årsbokslut.
  Läs mer om hur du ska bokföra din enskilda näringsverksamhet i den broschyr som Bokföringsnämnden och Skatteverket givit ut tillsammans, Bokföring, bokslut och deklaration - del 1 (SKV 282). När du har enskild firma deklarerar du resultatet av din verksamhet i din Inkomstdeklaration 1. Till Inkomstdeklarationen bifogar du sedan bilagor där du redogör för hur du kommit fram till resultatet. Från och med beskattningsåret 2007 används en och samma bilaga eftersom alla då måste upprätta ett årsbokslut. Bilagan heter NE.Läs mer om hur du ska deklarera din enskilda firma i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration - del 2 (SKV 283).Handelsbolag:
  Handelsbolaget är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen. Det innebär bl.a. att verifikationer ska finnas för alla affärshändelser och att räkenskapsinformation ska arkiveras under minst sju år. Ett räkenskapsår omfattar normalt tolv månader.
   
  Handelsbolaget deklarerar sitt resultat på Inkomstdeklaration 4. Som delägare i ett handelsbolag lämnar du en bilaga till din Inkomstdeklaration 1 där du redogör för din andel i handelsbolaget. Bilagan heter N3A.
  Läs mer i broschyren Skatteregler för delägare i handelsbolag (SKV 299).Aktiebolag:
  Aktiebolaget är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen. Det innebär bl.a. att verifikationer ska finnas för alla affärshändelser och att räkenskapsinformation ska arkiveras under minst sju år. Ett räkenskapsår omfattar normalt tolv månader.
  Aktiebolag deklarerar sitt resultat på Inkomstdeklaration 2. Som delägare i ett aktiebolag lämnar du en bilaga till din Inkomstdeklaration 1 där du redogör för din andel i aktiebolaget. Den vanligaste bilaga du lämnar som delägare är K10 men det kan också bli aktuellt att lämna K10A eller K12. Läs mer i broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292).
   

 • Näringsverksamheten startade den 1 september. Vilket blir det första räkenskapsåret?
  Svaret på frågan beror på i vilken företagsform du bedriver din näringsverksamhet.Enskild näringsverksamhet och handelsbolag med fysisk person som delägareEnskild näringsverksamhet, dödsbon, vissa samfälligheter och handelsbolag med fysisk person bland delägarna ska ha kalenderår som räkenskapsår.Räkenskapsåret ska normalt omfatta 12 månader. När bokföringsskyldighet inträder får räkenskapsåret förlängas eller förkortas till att omfatta 0 - 18 månader.
   
  Har du enskild näringsverksamhet och startar verksamheten den 1 september år 1 kan du således välja mellan att avsluta räkenskapsåret den 31 december år 1 (förkortat år, 4 månader) eller den 31 december år 2 (förlängt räkenskapsår, 16 månader).
  Handelsbolag med enbart juridiska personer som delägare samt aktiebolag och ekonomiska föreningar Handelsbolag med enbart juridiska personer som delägare samt aktiebolag och ekonomiska föreningar kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader och avslutas den sista dagen i en kalendermånad. Vid nybildning av aktiebolag, ekonomisk förening och handelsbolag med enbart juridiska delägare godkänns brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd (ska ett räkenskapsår läggas om till brutet när verksamheten är igång krävs dock tillstånd från Skatteverket). Vid nybildning gäller även att det första räkenskapsåret kan förlängas eller förkortas till att omfatta 0 — 18 månader.Om ett aktiebolag således startar sin verksamhet den 1 september år 1 kan bolaget välja att första räkenskapsåret ska avslutas den sista dagen i någon av kalendermånaderna september år 1 — februari år 3.
 • Jag är anställd och har just startat enskild näringsverksamhet vid sidan av. Verksamheten beräknas gå med förlust i början. Kan jag kvitta underskott i verksamheten mot mina anställningsinkomster?
  Du som har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har rätt att kvitta underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Du får göra avdrag startåret och de följande fyra åren. Det innebär att du måste ha startat din verksamhet 2012 eller senare för att kunna få avdrag för underskott beskattningsåret 2016.Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kronor får överskjutande del rullas vidare.Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.Om du övertagit verksamheten från en närstående, får du göra avdrag bara om den närstående skulle haft rätt till avdrag om han fortsatt verksamheten. Om du har köpt verksamheten från förälder eller far-morförälder gäller vanliga regler för att dra av ett underskott av den nya verksamheten.
 • Jag tänker starta en näringsverksamhet nästa år och kommer att ha en del kostnader redan i år. Kan jag dra av kostnaderna i min deklaration?
  Du har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för kostnader i näringsverksamhet som du haft före starten. Du får bara dra av kostnader som du har haft under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. Därför är det viktigt att slå fast när verksamheten ska anses påbörjad. Ett annat krav är att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla. Utgifterna får inte dras av till den del de
  • dragits av på annat sätt,
  • räknats in i anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för
  • tillgångar som tagits in i verksamheten vid starten eller
  • motsvarar inkomster som man haft under det år verksamheten påbörjades eller året dessförinnan och som man inte har tagit upp som intäkt.

 • Jag har fått ett starta-eget-bidrag. Är detta bidrag skattepliktigt? Hur ska det i så fall redovisas och vem ska betala in skatten för det?
  Starta-eget-bidraget är skattepliktigt och ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som betalar ut bidraget ska dra preliminärskatt och betala in den till Skatteverket.
 • Vilka möjligheter har jag att dra av bilkostnader i min nystartade näringsverksamhet?
  Du får avdrag i näringsverksamheten för bilens totala driftskostnader och värdeminskning om du har bokfört bilen och kostnaderna för denna i din enskilda firma eller i handelsbolaget och om bilen är nödvändig för verksamheten.Har du även använt bilen för privat körning i mer än ringa omfattning beskattas du för bilförmån enligt samma regler som gäller för löntagare. Om du under året bara har använt bilen privat vid högst tio tillfällen och då inte kört mer än 100 mil, behöver du inte skatta för bilförmånen. Mer om bilförmånsreglerna kan du läsa i Skatteverkets information om värdering av bilförmån.Om du använt din egen bil i näringsverksamheten får du avdrag med 18,50 kronor per mil (inkomstår 2016 och 2017).Om du är delägare i ett handelsbolag och beskattas för förmån av fri bil och du använt bilen i näringsverksamheten kan du få avdrag för utgiften för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil (båda beloppen gäller för inkomståret 2016 och 2017).  En förutsättning för avdraget är att drivmedlet inte betalas av handelsbolaget. Du ska kunna redovisa underlag för avdraget genom en noggrant och kontinuerligt förd körjournal eller på annat lämpligt sätt.
 • Jag har startat ett företag. Hur ska det registreras?
  Det finns flera olika myndigheter som registrerar företag, men i de flesta fall är det Bolagsverket och/eller Skatteverket du ska vända dig till.
   
  Till Bolagsverket måste du vända dig om du t.ex. har bildat
  • ett aktiebolag
  • ett handels- eller kommanditbolag
  • en ekonomisk förening.
   
  Det är även Bolagsverket du vänder dig till om du vill ansöka om namnskydd för ditt företag (även om du startat enskild näringsverksamhet).
   
  Till Skatteverket vänder du dig för att
  • ansöka om F- eller FA-skatt
  • anmäla ditt företag som arbetsgivare
  • anmäla att ditt företag ska vara momsregistrerat.
   
  Du som har e-legitimation kan använda Bolagsverkets och Skatteverkets e‑tjänster på företagarsajten www.verksamt.se för att ansöka om registrering. Om du inte har e-legitimation finns även blanketter att hämta på de olika myndigheternas webbplatser (www.bolagsverket.se respektive www.skatteverket.se).
   
  Glöm inte att du är skyldig att göra dina anmälningar i tid. Om du ska registrera ditt företag hos Skatteverket ska du skicka in din anmälan minst 14 dagar innan verksamheten startar.
   
  För att underlätta för dig som startar företag finns även en hel del informationsmaterial på Bolagsverkets och Skatteverkets webbplatser. När det gäller själva registreringen har Skatteverket gett ut broschyren Företagsregistrering (SKV 418), som bland annat förklarar hur e‑tjänsten fungerar.
   
  Du kan även kontakta respektive myndighet per telefon. Bolagsverkets växel når du på telefonnummer 060-18 40 00. Om du vill beställa blanketter eller broschyrer från Skatteverket ringer du 020-567 000 och om du har frågor om att starta företag ringer du Skatteupplysningen på 0771‑567 567.

  Använd våra e-tjänster

  Så skaffar du en e-legitimation

Bokföring

 • Måste jag betala skatt?
  Om du har inkomst av näringsverksamhet så måste du alltså betala skatt och det är med hjälp av bokföringen som du vet hur mycket skatt du ska betala för företagets inkomst. Inkomst i det här sammanhanget är lika med att företaget går med vinst.

  Som du kanske kommer ihåg så betalar ett aktiebolag själv skatten. I handelsbolag och enskild firma är det ägarna som står för skatten.


 • Vad händer om jag inte har någon bokföring?
  Det är brottsligt att inte ha någon bokföring. Reglerna om att alla som driver ett företag ska ha bokföring finns i en lag som heter Bokföringslagen. Om du bryter mot den lagen begår du bokföringsbrott.

  Straffet för bokföringsbrott är olika beroende på hur allvarligt brottet är, allt från böter till fängelse. För den som fuskat rejält är det maximala straffet sex års fängelse.


 • Vilka fler kan vara intresserade av min bokföring?
  Förutom du själv kan följande vara intresserade av din bokföring:
  • Leverantörer: Om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget går.
  • Banken: Om företaget växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med din bokföring att företaget går bra.
  • Skatteverket: När du ska redovisa moms, avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter i skattedeklarationen. Även för att göra periodisk sammanställning (EU-handel) och kontrolluppgifter är det bra att ha en ordnad bokföring.

 • Varför ska jag ha bokföring?
  Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.
 • Vad innebär bokföring?
  Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Att löpande hålla ordning på affärshändelserna genom att skriva upp dem kallas att föra bok (bokföra). Händelserna ska bokföras både i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. För att göra det brukar man använda olika konton.

  Ett årsbokslut får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar om företaget gått bra eller dåligt och hur mycket tillgångar (pengar, maskiner och liknande) och skulder företaget har.

  Att spara alla papper och annat material som du använt i bokföringen är viktigt. Det ska sparas i sju år och det ska vara ordning och reda.

  Kom ihåg att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

  Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.


 • Måste jag ha bokföring?
  Ja, om du har satt igång med något eget för att tjäna pengar och du har det som ett jobb, så måste du ha bokföring. Det spelar ingen roll vilken av företagsformerna du har valt, bokföring ska finnas ändå.

  Några tips innan du lägger upp din bokföring:

  • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
  • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
  • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar, särskilt om du är lite osäker.
  • Om du lämnar bort din bokföring: Sätt in underlagen i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

F-skatt, avgifter m.m.

 • Om du är företagare kan du efter ansökan hos Skatteverket få en F-skattsedel. Du ansöker om F-skatt på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620. Hur blanketten ska fyllas i framgår av broschyren Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan, SKV 418.För att du ska kunna få en F-skattsedel krävs att du bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet. Du måste också ha lämnat inkomstdeklaration och redovisat och betalat dina skatter och avgifter.När du har F-skatt betalar du själv din preliminärskatt och dina socialavgifter. Om du visar ditt F-skattebevis ska den som anlitar dig inte dra skatt eller betala socialavgifter. Du visar enklast att du har F-skatt genom att ange detta på fakturorna.
 • Hur snabbt får jag min F-skatt?
  I normalfallet får du besked om tilldelningen av F-skattsedel inom 2‑4 veckor. Du får då även besked om hur mycket F-skatt du ska betala och betalningstidpunkterna. Tänk på att fylla i din skatte-och avgiftsanmälan så komplett som möjligt.
 • Vad gäller för starta eget-bidrag, ska jag ha F-skatt eller A-skatt?
  Starta eget-bidrag är inkomst av tjänst, alltså A-skatt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör alltid skatteavdrag med 30 procent. Du behöver därför inte F-skatt för bidraget men ett tips är att ändå ansöka om F-skatt i god tid när du startar verksamheten.
 • Kan jag använda min F-skatt vid anställning?
  Nej, du ska inte använda din F-skatt vid anställning. Om du är godkänd för F-skatt utan villkor ska du begära en A-skatt. om du redan har en
  FA-skatt ska du använda A-skatten vid anställning.

 • Jag har startat ett företag. Hur betalas mina socialavgifter om jag har F-skatt?
  Dina socialavgifter betalar du som egenavgifter och allmän löneavgift om näringsverksamheten bedrivs aktivt. Med det menas att du i princip ägnat dig åt ditt företag minst en tredjedel av den normala arbetstiden för en heltidsanställd.Även vissa näringsidkare som har särskild A-skatt betalar själv sina socialavgifter, främst delägare i handelsbolag.Avgifterna ingår i den preliminärt debiterade F-skatten eller särskilda A‑skatten. Denna beräknas utifrån dina uppgifter i den skatte- och avgiftsanmälan eller preliminära inkomstdeklaration som du gör när du startar ditt företag.Egenavgiften är tillsammans med allmän löneavgift 28,97 procent. Den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster är 24,26 procent. Läs mer om egenavgifter här. F-skatten ska betalas in, tillsammans med övriga skatter och avgifter, till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar moms på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor, gäller särskilda regler.Vid nystartad verksamhet kan fysiska och juridiska personer begära att få uppskov i tre månader med att börja betala F-skatt och särskild A-skatt. Som förutsättning gäller att den skattskyldige inte redan driver näringsverksamhet och att inte särskilda skäl talar emot det.Den preliminära skatten kan ändras när som helst under året genom att du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration.Du kan ansöka om F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på webbplatsen verksamt.se eller på blanketten Företagsregistrering, SKV 4620. Läs mer om F-skatt i broschyren F-skatt för företagare.
 • Jag har startat ett företag och tänker anställa några personer. Hur ska jag göra med arbetsgivaravgifter och de anställdas skatter?
  Du ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter om du under ett år betalar ut ersättning till samma person på 1 000 kronor eller mer.

  Om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt ska du dock inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Observera att om en betalningsmottagare hänvisar till ett godkännande för F-skatt i en uppenbar anställning är du skyldig att lämna en skriftlig anmälan till Skatteverket.

  Om du har anställda eller avser att ha anställda måste du anmäla detta till Skatteverket för att bli registrerad som arbetsgivare. Anmälan sker genom att du fyller i en Skatte- och avgiftsanmälan. Du kommer då att få förtryckta arbetsgivardeklarationer och inbetalningskort.

  Om du är registrerad som arbetsgivare ska du deklarera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en arbetsgivardeklaration varje månad.


Moms

Nystartade företag
Skatteverket

Till toppen