På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Godkännande för F-skatt

Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet är som regel godkända för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter och socialavgifter (egenavgifter) på ersättning för utfört arbete.

Du som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då drar din arbetsgivare av skatt och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan du själv betalar skatt och egenavgifter för inkomster i näringsverksamheten. Du får då endast använda godkännandet för F-skatt i näringsverksamheten.

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag har normalt F-skatt. Ett bolag kan dock ha A-skatt, och då ska bolagets uppdragsgivare dra av skatt.

Om du är godkänd för F-skatt ska du betala den skatt och de avgifter som du själv ansvarar för i form av en månatlig debitering av preliminär skatt. Du lämnar själv underlag för Skatteverkets beräkning av preliminär skatt. Tanken är att den sammanlagda preliminärskatt som du betalar in under året ska överensstämma med din slutliga skatt så nära som möjligt. Om du inte har en debitering av preliminär skatt fastän du borde det kan du komma att drabbas av kvarskatt och kostnadsränta när den slutliga skatten fastställs.

Ansök om godkännande för F-skatt

Du som har e-legitimation kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på företagarsajten verksamt.se. Logga in med din e-legitimation på Mina sidor.

Har du inte e-legitimation kan du i stället ansöka genom att fylla i en blankett.

Du kan även betälla blanketten via vår servicetelefon, 020-567 000 (direktval 6801) eller hämta eller beställa den på ett servicekontor.

Varför behövs godkännandet för F-skatt?

Godkännandet för F-skatt är av avgörande betydelse såväl när du själv anlitar uppdragstagare som när någon anlitar dig för ett arbete. Din uppdragsgivare ska inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. Ditt godkännande för F-skatt innebär att du är en företagare som själv sköter inbetalning av dina skatter och avgifter.

Om en uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt. Detta gäller även om mottagaren har enskild näringsverksamhet eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska den som betalar ut arbetsersättningen dessutom betala arbetsgivaravgifter.

Hur visar du att du är godkänd för F-skatt?

Din uppdragsgivare måste veta om du är godkänd för F-skatt eller inte eftersom det avgör vem av er som ska göra skatteavdrag och betala socialavgifter på ersättningen. Normalt påverkar det ersättningens storlek. För att uppdragsgivaren ska slippa göra skatteavdrag (och eventuellt betala arbetsgivaravgifter) måste uppdragstagaren ha varit godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. Om du blir godkänd för F-skatt först efter att ersättning för uppdraget har betalats ut kan du alltså inte åberopa godkännandet för F-skatt i detta uppdrag.

Så här visar du att du är godkänd för F-skatt:

  • Redan när du avtalar om ett arbete skriver du i offerten eller avtalet att du är godkänd för F-skatt.
  • Skriv "Godkänd för F-skatt" på varje faktura.
  • Visa upp det registerutdrag du har fått från Skatteverket. Uppdragsgivaren bör då ta en kopia av det.

Som inloggad på Mina sidor kan du se ditt registerutdrag direkt. Du får en PDF som du kan spara ned eller skriva ut.

Är du godkänd för FA-skatt måste du hänvisa till F-skatten skriftligt vid varje tillfälle, annars gäller A-skatt i ditt uppdragsförhållande och då är arbetsgivaren skyldig att göra skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter.

Ditt namn, person- eller organisationsnummer och din adress ska också finnas med på handlingarna för att uppgiften om att du är godkänd för F skatt ska gälla. En uppdragsgivare kan också hämta information om ett företag på skatteverket.se.

Om ditt godkännande för F-skatt återkallas måste du omedelbart ta bort uppgiften från dina fakturor och offerter. Godkännandet för F-skatt gäller dock i de uppdrag du redan fått.

Du får inte använda ditt godkännande för F-skatt när du arbetar som anställd. En arbetsgivare är skyldig att skriftligen meddela Skatteverket om en anställd hänvisar till sin F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

Du som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet kan bli godkänd för F-skatt. Näringsverksamhet kan bedrivas av fysisk person (enskild näringsverksamhet) eller av juridisk person, till exempel ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening.

Har du startat eget eller funderar du på att göra det? Då är du välkommen till någon av de informationsträffar som anordnas i varje region.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

Nya regler gör att det kan räcka att ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla kraven för att bli godkänd för F-skatt. Skatteverket ska numera avgöra om du som ansöker bedriver eller ska bedriva näringsverksamhet utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel kan en företagare som startar sin näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare, i vissa fall bedömas som självständig näringsidkare och kan därmed godkännas för F-skatt.

När börjar ett godkännande för F-skatt gälla?

Ett godkännande för F-skatt kan åberopas från och med det att Skatteverket har fattat sitt beslut om godkännande. Om du som tar emot en arbetsersättning är godkänd för F-skatt, antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, gäller godkännandet i det uppdraget.

Exempel

När du avtalade om att utföra ett svetsarbete i din nystartade enskilda näringsverksamhet hade du inte blivit godkänd för F-skatt, men du är godkänd när uppdragsgivaren ska betala ut ersättningen en vecka senare. Du skriver "godkänd för F-skatt" på fakturan eller visar upp registerutdraget där det framgår att du är godkänd för F-skatt. Uppdragsgivaren ska då inte dra av skatt eller betala socialavgifter på ersättningen.

Hur beräknas F-skatten?

När din verksamhet är nystartad lämnar du enklast en nyanmälan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se (kräver e-legitimation). Du kan också lämna in en blankett.

Oavsett om du använder e-tjänsten eller pappersblanketten ingår en preliminär inkomstdeklaration i anmälan som underlag för beräkning av F skatt (eller SA-skatt). Även om beräkningen är preliminär är tanken att den preliminära skatt du betalar sammanlagt ska motsvara den slutliga skatten i så stor utsträckning som möjligt. Det är därför vanligt att företagare lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration när verksamheten väl har kommit i gång och det har blivit lite lättare att göra en säkrare uppskattning av beskattningsårets intäkter och kostnader. Om du inte lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration inför nästa beskattningsår beräknas skatten för det året enligt schablon.

Enskild näringsverksamhet

De belopp du anger i din anmälan om företagsregistrering ligger till grund för uträkningen av din preliminära F-skatt. På anmälan anger du verksamhetens beräknade överskott efter schablonavdrag för egenavgifter i rutan för verksamhetens överskott. För att räkna fram beloppet behöver du göra en uppskattning av dina intäkter och avdragsgilla kostnader för året. Beloppet du får fram är den beräknade vinsten. Från det beloppet får du göra schablonavdrag för de egenavgifter du får betala. Schablonavdraget är normalt 25 procent.

Exempel enskild näringsverksamhet
UträkningBelopp
Beräknade intäkter (exkl. moms) 300 000 kr
Beräknade kostnader (exkl. moms) -100 000 kr
Beräknad vinst: 200 000 kr
Schablonavdrag för egenavgifter på 25 procent -50 000 kr
Verksamhetens överskott 150 000 kr

En vinst på 200 000 kronor ger ett överskott på 150 000 kronor, vilket medför att skatter och egenavgifter att betala efter jobbskatteavdrag med mera blir cirka 65 000 kronor.

Tips

Fyll i Hjälpblankett - Preliminär resultatberäkning (SKV 4315) där du steg för steg kan räkna fram resultatet.

F-skatten beräknas alltså på det resultat du har angett i anmälan, men vi tar även hänsyn till dina övriga inkomstförhållanden, till exempel ränteinkomster och ränteutgifter samt fastighetsavgift. När du fyller i anmälan om företagsregistrering ska du se den som en "mini-deklaration" där allt som påverkar din skatt ska med, annars blir skatteuträkningen inte rätt och då kan det hända att du antingen betalar för mycket skatt varje månad eller att du får kvarskatt när din slutliga inkomstskatt fastställts. På överskottet beräknas kommunalskatt med cirka 30 procent samt egenavgifter med cirka 30 procent.

Aktiebolag

Aktiebolag betalar skatt med 22 procent av vinsten samt i förekommande fall fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader med mera. Ange bolagets beräknade vinst i rutan för verksamhetens överskott på anmälan om företagsregistrering. För att beräkna beloppet behöver du göra en uppskattning av bolagets intäkter och avdragsgilla kostnader under året. Tänk på att dina egna löneuttag och motsvarande arbetsgivaravgifter är avdragsgilla kostnader i aktiebolaget.

Exempel aktiebolag
UträkningBelopp
Beräknade intäkter (exkl. moms) 600 000 kr
Beräknade kostnader (exkl. moms) -500 000 kr
Beräknad vinst: 100 000 kr

Bolagets beräknade F-skatt för året blir  22 000 kr (22 procent x 100 000 kr), som delas upp på lika stora belopp som ska betalas månadsvis.

Hur beräknar du resultatet?

Det är ofta svårt att beräkna resultatet i förväg för ett nystartat företag. Det är inte ovanligt att verksamheten går med förlust i början, till exempel om det krävs investeringar för att komma igång. Du bör alltid göra en budget och försöka uppskatta årets intäkter och kostnader och på så sätt komma fram till ett resultat. Tanken är att den preliminära skatten ska vara så lik den slutliga skatten som möjligt, så att skatterna inte betalas i efterhand. Om verksamheten inte beräknas gå med vinst första året sätter du en nolla i rutan för verksamhetens överskott.

Skulle resultatet inte bli som du trodde när du fyllde i din anmälan om företagsregistrering är det lätt att ändra genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Det gör du enklast genom Skatteverkets e-tjänst Preliminär Inkomstdeklaration. Du är skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om det framkommer att den slutliga skatten kommer att bli högre än den debiterade preliminära skatten.

Skyldigheten att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration gäller dock endast i de fall skillnaden är betydande med hänsyn till dina förhållanden. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den debiterade och slutliga skatten med omkring 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp för aktuellt år. Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas inom 14 dagar efter det att förhållandena ändrades.

Skyldigheten att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration föreligger ända fram till och med den näst sista månaden på beskattningsåret (det vill säga 30 november för dig som har ett räkenskapsår som följer kalenderåret). När Skatteverket räknat ut den nya skatten får du ett nytt debiteringsbeslut.

Ändring av din preliminärskattedebitering gör du enklast via Skatteverkets e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration eller på blanketten preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) eller 2 (SKV 4313). Du kan även beställa blanketten via vår servicetelefon 020-567 000, snabbval 6502 (inkomstdeklaration 1) respektive 6503 (inkomstdeklaration 2).

Vad är egenavgifter?

En arbetsgivare betalar utöver lönen även socialavgifter (arbetsgivaravgifter) för sina anställda, för att finansiera pensioner och sjukförsäkring med mera. Är du delägare i ett aktiebolag räknas du som anställd av ditt bolag när du tar ut lön. Arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla för arbetsgivaren.

När du bedriver enskild näringsverksamhet med godkännande för F-skatt, eller är delägare i ett handelsbolag, har du ingen arbetsgivare som betalar socialavgifter för dig. Du måste själv betala dem i form av egenavgifter som beräknas på din vinst. Om du bedriver näringsverksamheten passivt, till exempel vid fastighetsförvaltning, betalar du normalt en särskild löneskatt istället. Denna löneskatt är något lägre än egenavgifterna.

Egenavgifter och särskild löneskatt är avdragsgilla redan under beskattningsåret och därför räknas de av från överskottet via ett schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter eller 20 procent för särskild löneskatt. Hur stort schablonavdraget är beror bland annat på hur gammal du är och om du till exempel har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur betalar du F-skatten?

Du får ett besked om hur mycket F-skatt du ska betala för hela året. Sedan betalar du in lika stora belopp varje månad. Du som startar en näringsverksamhet har möjlighet att efter begäran få uppskov i tre månader med att betala din F- eller SA-skatt. Detta innebär att du i stället får betala den totala årsdebiteringen vid tre färre tillfällen under inkomståret. En förutsättning för uppskovet är att du som företagare inte redan bedriver näringsverksamhet och att inte särskilda skäl talar emot det.
 
Du kan betala via internet, tjänsten leverantörsbetalningar eller med inbetalningskort. Om du betalar via internet måste du ange ditt referensnummer, alltså ditt OCR-nummer. Inbetalningarna ska finnas på Skatteverkets konto senast på de förfallodagar som framgår av beslutet. Dina inbetalningar hamnar på ditt skattekonto. F-skatten är preliminär, och den stäms sedan av mot den slutliga skatt som beräknas när året är slut och du lämnat din inkomstdeklaration.

F-skatt med villkor (FA-skatt)

Den som både bedriver näringsverksamhet och har anställningsinkomst behöver både godkännande för F-skatt och A-skatt, eftersom godkännandet för F-skatt inte får användas i en anställning. Arbetsgivaren gör då skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter som vanligt. Vid sidan av detta betalar du själv in F-skatt varje månad eftersom det är du som ansvarar för att betala in skatt och egenavgifter på inkomster i näringsverksamheten. När du tar uppdrag och fakturerar i din näringsverksamhet måste du som har ett godkännande för F-skatt hänvisa till detta skriftligen varje gång för att den ska gälla.

Juridiska personer, till exempel aktiebolag och handelsbolag, kan aldrig ha FA-skatt.

Var rädd om godkännandet för F-skatt

Har du blivit godkänd för F-skatt är det ett bevis på att du sköter dina skatter, och dina uppdragsgivare ska därmed kunna anlita dig utan risk för att bli ansvariga för dina skatter och avgifter.

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan godkännandet för F skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare som är godkända för F skatt. Även kreditgivare kan kolla godkännandet för F-skatt i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar. Om godkännandet för F-skatt återkallas får du ett beslut om preliminär A-skatt och ska skattemässigt behandlas som anställd av uppdragsgivaren. Det innebär att uppdragsgivaren ska dra av skatt och betala socialavgifter. Om du har ett bolag ska uppdragsgivaren dra av skatt.

F- och FA-skatt
Skatteverket

Till toppen