På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avsluta enskild näringsverksamhet

Det är vanligtvis inte svårt att avsluta en enskild näringsverksamhet. Du måste lämna näringsbilaga NE för det sista beskattningsåret och avregistrera dig för F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Om du betalar preliminärskatt bör du även se över om den preliminära debiteringen ska ändras.

Din verksamhet anses ha upphört när du inte längre utför uppdrag, säljer varor med mera. För att verksamheten ska vara helt avslutad ska du också ha sålt företagets alla tillgångar, betalat alla skulder och återfört alla obeskattade reserver. Exempel på obeskattade reserver är periodiseringsfond, expansionsfond och skogskonto.

I stället för att sälja tillgångarna och betala skulderna kan du även föra över dessa till din privata sfär. Det kallas uttag. När du har gjort det är verksamheten avslutad. Du som har näringsfastighet, till exempel en skogs- eller jordbruksfastighet, kan endast avsluta verksamheten genom att överlåta fastigheten till någon annan.

Information på andra ställen

I broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295) finns ett särskilt avsnitt om överlåtelse och avveckling av näringsverksamhet. Där hittar du information och praktiska exempel. I broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 2 (SKV 283) finns information om vad som gäller när ett underskott uppkommer. Detta hittar du i informationen för rutorna R47 - R48.

Information om bokföringsskyldigheten hittar du i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2004:2, Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Enligt Skatteverkets bedömning kan verksamheten anses ha upphört trots att det till exempel finns tillgångar kvar i balansräkningen, se Skatteverkets ställningstagande När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad, 131581509-05/111 (länk finns längre ner på denna sida).

Bokföring

Skyldigheten att bokföra affärshändelser enligt bokföringslagen upphör när den fysiska personen inte längre bedriver verksamhet. I princip kan man säga att verksamheten inte längre bedrivs när du faktiskt har slutat med den aktivitet som utgjorde din verksamhet. 

När verksamheten har upphört kan inga tillgångar eller skulder finnas kvar i balansräkningen vid räkenskapsårets utgång.

Den sista affärshändelsen för bokföringen är att tillgångar och skulder förs över till den privata sfären. Detta är ett uttag som ska bokföras mot eget kapital. Uttag av inventarier och varulagertillgångar bokförs på samma sätt (försäljning) och till samma belopp (marknadsvärdet) som till utomstående. Observera att beskattningsunderlaget för moms beräknas på särskilt sätt.

Deklaration

Du ska lämna NE-bilaga för det sista året som du bedrev näringsverksamhet. Det räcker med att verksamheten har bedrivits en enda dag. Du ska också lämna en NE-bilaga om du hade tillgångar eller skulder i företaget vid det föregående årets bokslut. Inkomster och utgifter redovisas på samma sätt som om verksamheten inte hade avslutats. Däremot ska du inte redovisa några tillgångar eller skulder (de ska vara sålda eller uttagna).

Uttagsbeskattning

Om du har tagit ut tillgångar ska du uttagsbeskattas, både för inkomstskatt och moms. Inkomstbeskattning ska ske som om du sålt tillgångar till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Beskattningsunderlaget för moms är inköpspriset, eller om detta saknas, självkostnadspriset. Är marknadsvärdet lägre används det som beskattningsunderlag. I broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295) finns exempel på detta.

Fonder

Har du gjort avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond med mera ska du återföra dessa avsättningar till beskattning.

Avstämning av egenavgifter/särskild löneskatt följande år

Om det uppkommer ett överskott det år verksamheten upphör ska du göra en schablonmässig avsättning för egenavgifter/särskild löneskatt. Efterföljande år ska du göra en avstämning mellan din avsättning och de faktiskt påförda avgifterna. För att slippa göra en sådan avstämning kan du beräkna och göra avdrag för de avgifter som du faktiskt ska betala, se broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295).

Du behöver inte lämna NE-blanketten om du året efter att verksamheten avslutades endast ska redovisa avstämning av egenavgifter/särskild löneskatt. Eftersom du inte varit verksam det året som du endast gör avstämningen anses din verksamhet  vara passiv. Resultatet av avstämningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid punkt 10.3 eller vid punkt 10.4 beroende på om resultatet blev ett överskott eller underskott. Under särskilda upplysningar (eller i en särskild skrivelse) anger du att verksamheten upphörde det föregående beskattningsåret samt hur du beräknat inkomsten.

Sjukpenning

Du ska redovisa sjukpenning som avser annat förvärvsarbete på NE-blanketten så länge som du får sådan ersättning.

Underskott

Om det uppkommer ett underskott som du inte utnyttjat, t.ex. som allmänt avdrag, ska det dras av till 70 procent i inkomstslaget kapital. Avdraget gör du i nästa års inkomstdeklaration.

I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 ska du då redovisa underskottet under avsnittet Övriga kapitaluppgifter m.m. som du hittar under menyvalet Bilagor. I pappersdeklarationen drar du av underskottet vid punkt 8.4. Du ska inte lämna någon NE-bilaga det år du gör underskottsavdraget.

Observera att du ska föra in hela underskottet. Skatteverket kvoterar det sedan till 70 procent. Om du vill kan du fördela underskottet på tre år, nästa års deklaration och de två därefter följande deklarationerna. 

Det finns vissa avdragsbegränsningar, t.ex. om uttagsbeskattning inte skett (vid ombildning), vid konkurs eller ackord.

Avregistrera dig för moms med mera

Det viktigt att du avregistrerar dig för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt. Om du inte avregistrerar din verksamhet kan du i vissa avseenden även fortsättningsvis behandlas som om du bedriver näringsverksamhet.

Ansökan om avregistrering kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). En avregistrering innebär inte att F-skattedebiteringen tas bort för det aktuella beskattningsåret. Om en preliminär F-skattedebitering ska tas bort helt eller ändras på grund av ändrad beräknad inkomst måste du även lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Checklista

När du avslutar din enskilda näringsverksamhet ska du

  • avregistrera dig som arbetsgivare
  • avregistrera dig för moms
  • begära att ditt godkännande för F-skatt ska återkallas
  • ändra debitering av F-skatt/SA-skatt så den sannolikt stämmer med den förväntade slutliga skatten
  • bokföra samtliga transaktioner
  • se till så att inga tillgångar eller skulder finns kvar i balansräkningen
  • komma ihåg att uttagsbeskatta dig (inkomstskattemässigt och momsmässigt) för uttag av inventarier, varor m.m.
  • återföra periodiseringsfonder och expansionsfond när du upprättar din deklaration.

Glöm inte bort att stämma av egenavgifterna och den särskilda löneskatten vid nästa års deklaration.

Avsluta enskild näringsverksamhet
Skatteverket

Till toppen