På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Anmäla kassaregister, ändringar och fel

Du som enligt lag ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Gör anmälan via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Anmäl följande:

 • Alla kassaregister du använder i verksamheten, även sådana du hyr.
 • Om du byter ut, säljer eller skrotar ett kassaregister eller om det går sönder.
 • Om du byter till en ny modell av ett kassaregister.
 • Om du byter till en ny version av ett kassaregister som är så förändrad att den är tillverkardeklarerad. Kontrollera i listan över tillverkardeklarerade kassaregister om den nya versionen finns med. I så fall ska du anmäla den. Du har också rätt att få veta av tillverkaren eller leverantören om den nya versionen kräver att du gör en anmälan till Skatteverket.

Anmäl kassaregister när du registrerar ditt företag

När du anmäler ditt företag för registrering till Skatteverket ska du också anmäla de kassaregister som finns i din verksamhet.

Om du redan är registrerad som näringsidkare hos Skatteverket och ska börja använda ett kassaregister ska du göra anmälan inom två veckor från den dag då du började använda kassaregistret.

Anmäl ändringar

Om dina förhållanden ändras ska du inom två veckor efter förändringen anmäla det till Skatteverket. Ett förändrat förhållande kan till exempel vara att:

 • du skaffar ytterligare kassaregister,
 • du hyr ett kassaregister,
 • du byter ut ditt kassaregister, (Glöm inte att avregistrera det gamla registret eller den gamla versionen!)
 • du säljer ditt kassaregister till ett annat företag. Då har både du och det andra företaget anmälningsskyldighet till Skatteverket. Du ska då avanmäla kassaregistret. Företaget som övertagit ditt kassaregister ska anmäla det. Detta gäller även om hela verksamheten överlåts eller om du ändrar verksamhetsform, till exempel från enskild firma till handelsbolag

Anmäl ändringar via e-tjänsten

Anmäl följande ändringar via e-tjänsten för kassaregister:

 • Om ett kassaregister eller en kontrollenhet byter adress
 • Om ett kassaregister kopplas till en annan kontrollenhet
 • Om du upptäcker att någon uppgift du tidigare har anmält är fel.

Ange också följande uppgifter i e-tjänsten i samband med ändringen:

 • Innehavarens person-/organisationsnummer
 • enhetens identifikationsnummer. 

Anmäl adressen där enheten finns

Du ska anmäla kassaregistret och kontrollenheten på den adress där de finns, det vill säga adressen till din verksamhetslokal. Om du växlar mellan två olika lokaler och flyttar kassaregistret till den som du använder för tillfället ska du registrera kassaregistret på båda adresserna. För att göra det vänder du dig till Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Det är vanligt bland företag i torg- och marknadshandeln att det inte finns en permanent lokal där försäljningen bedrivs. Då får du ange en annan adress. Det kan vara din hemadress eller boxadress.

Felanmäl när kassaregistret inte fungerar

Vid driftsavbrott är det grundläggande kravet alltjämt att försäljningen ska registreras i ett kassaregister. Om du ändå fortsätter att sälja innebär det att du kan bli påförd en kontrollavgift för att försäljningen inte har registrerats i ett kassaregister. Om driftsavbrottet har uppkommit på grund av omständigheter som ligger utanför din kontroll är detta något som Skatteverket särskilt ska beakta inom ramen för bestämmelserna om hel eller delvis befrielse av kontrollavgift. Vid driftsavbrott ska du anmäla felet så snart som möjligt till Skatteverket. Genom din felanmälan får vi kännedom om avbrottet och kan i efterhand bedöma om det var ursäktligt att du fortsatte att sälja utan att registrera försäljningen i ett kassaregister.

Det är framförallt bestående driftsavbrott som du ska anmäla till Skatteverket. Ett bestående driftsavbrott kan vara ett avbrott som kräver reparation som inte kan göras under försäljningsdagen. Du behöver inte felanmäla kassaregistret på grund av strömavbrott i det allmänna elnätet.  

Om du inte kan registrera försäljningen i kassaregistret på grund av exempelvis ett driftsavbrott kan du fortsätta att sälja utan att bryta mot kassaregisterbestämmelserna genom att upprätta en kontantfaktura för varje försäljning. Om din verksamhet är av sådant slag att du inte kan använda kontantfakturor måste du dokumentera försäljningen på annat lämpligt sätt. Enligt bokföringslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens normgivning är det tillräckligt att försäljningen antecknas i en kassabok eller kassarapport. Du ska i sådana fall inte registrera försäljningen i kassaregistret efteråt. Du kan använda kvittensblock för att på ett bättre sätt dokumentera försäljningen och för att kunna erbjuda kunden kvitto. Det är viktigt att du så snart som möjligt vidtar rimliga åtgärder för att få ditt kassaregister reparerat eller utbytt. Skatteverkets möjligheter att inte påföra dig kontrollavgift i dessa situationer avser främst fall då driftsavbrottet är av tillfällig natur och det beror på omständigheter som du inte själv kan råda över. 

Anmäla fel via e-tjänsten

När du ska felanmäla ett kassaregister eller en kontrollenhet anger du följande uppgifter i e-tjänsten:

 • innehavarens person-/organisationsnummer
 • kassaregistrets och kontrollenhetens identifikationsnummer

Det här händer efter att din anmälan kommit in

När du anmält kassaregistret får du efter cirka en vecka en bekräftelse på de uppgifter du har anmält. Hör av dig till Skatteverket om det är något i bekräftelsen som inte stämmer.

Två veckor efter bekräftelsen får du ett registreringsbevis från Skatteverket. I registreringsbeviset finns skyltar som visar att enheterna är anmälda.  Fäst skyltarna på kassaregistret och kontrollenheten så att de är väl synliga.

Om du korttidshyr ett kassaregister kanske du inte hinner få skyltarna inom den tid som du hyr registret. Du kan ändå börja använda kassaregistret så fort du anmält det, det vill säga redan innan du hunnit få registreringsbevis och skyltar.

För att anmäla ett nytt kassaregister inklusive en ny kontrollenhet gör du så här: Starta e-tjänsten för kassaregister. Anmäl därefter kontrollenheten enligt instruktionerna som visas i tjänsten. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • innehavarens person-/organisationsnummer,
 • kontrollenhetens tillverkare (du kan bara välja certifierade tillverkare, se rullningslisten i e-tjänsten),
 • kontrollenhetens modell,
 • kontrollenhetens tillverkningsnummer, som ska bestå av 17 siffror och/eller bokstäver, och
 • den adress där kontrollenheten finns.

När du är färdig med registreringen visas en kvittens med de uppgifter du har angett. Bland annat ser du kontrollenhetens identifikationsnummer. Skriv upp det, eftersom du behöver det när du anmäler kassaregistret.

När du har anmält kontrollenheten anmäler du kassaregistret enligt instruktionerna i e-tjänsten. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Kontrollenhetens identifikationsnummer, som du fick när du anmälde kontrollenheten,
 • innehavarens person-/organisationsnummer,
 • kassaregistrets beteckning,
 • kassaregistrets modell eller program,
 • kassaregistrets tillverkningsnummer,
 • om kassaregistret har kontrollremsa eller journalminne, samt
 • de adresser där kassaregistret, programvaran respektive journalminnet/kontrollremsan finns.

Avanmäl kassaregistret via e-tjänsten

När du inte längre behöver kassaregistret och ska avanmäla det ska du ange följande uppgifter i e-tjänsten för kassaregister:

 • Innehavarens person-/organisationsnummer.
 • Kassaregistrets och kontrollenhetens identifikationsnummer.

När du använder ombud

Om du vill kan ett ombud använda e-tjänsten för kassaregister i ditt ställe. Ombudet kan till exempel vara den som hjälper dig med bokföringen eller den du köpt kassaregistret av. Ombudet ska ha en fullmakt men behöver inte skicka den till Skatteverket. Det räcker att ombudet kan visa upp fullmakten vid en kontroll.

E-tjänsten kräver att ombudet har en egen e-legitimation. (Däremot behövs ingen signering.) I e-tjänsten får ombudet kryssa i en särskild fullmaktsruta.

Anmäla kassaregister, ändringar & fel
Skatteverket

Till toppen